dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
 
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 232)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655959
Fax: +42-6655951
Email: apodstaw@uni.lodz.pl; agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl 
po polskuin English

 
  SPIS PUBLIKACJI / PUBLICATIONS

2019

Chambers, S.D, Podstawczyńska, A., Pawlak, W., Fortuniak, K., Williams, A.G., Griffiths, A.D., 2019, Characterizing the State of the Urban Surface Layer Using Radon-222, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124, 770-788, DOI 10.1029/2018JD029507. PDF

2018

Podstawczyńska A., Chambers, S.D., (2018), Radon-based technique for the analysis of atmospheric stability – a case study from Central Poland, Nukleonika, 63, 47-54 (PDF)

Wieczorek, L., Podstawczyńska A., (2018), Wybrane uwarunkowania synoptyczne intensywnej tornadogenezy w Europie w latach 1998-2013. Przegląd Geofizyczny, R. LXIII, z. 1-2, s. 69-87.

2016

Podstawczyńska A., (2016), Wyniki rocznego monitoringu stężenia radonu w powietrzu budynku mieszkalnego w Łodzi na tle warunków meteorologicznych, Acta Geographica Lodziensia, 104, 137-146 (PDF)

Chambers, S.D., Podstawczyńska A., Williams, A.G., Pawlak, W., (2016), Characterising the influence of atmospheric mixing state on Urban Heat
Island Intensity using Radon-222
, Atmospheric Environment, 147, 355-368
(PDF)


Podstawczyńska, A.,
Pawlak., W.
, 2016, Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near-ground air layer, Nukleonika, 61, 231-237, doi: 10.1515/nuka-2016-0039. (PDF)

Podstawczyńska A., (2016), Differences of near-ground atmospheric Rn-222 concentration between urban and rural area with reference to microclimate diversity, Atmospheric Environment, 126, 225-234, DOI information: 10.1016/j.atmosenv.2015.11.037. (PDF)

2015

Podstawczyńska  A., (2015), Interrelationship of indoor radon concentration and meteorological parameters in Łódź (Central Poland) case study –
preliminary  results, [W]: Proceedings of the 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Toulouse, France, 20-24.07.2015. (PDF)

201
4


Fortuniak., K., Kłysik, K., Pawlak, W., Podstawczyńska, A., Siedlecki, M., Wibig., J., Zieliński, M., 2014, Singularities of the urban climate of Łódź,  Central Poland, [w:] Natural Environment of Poland and its protection in Łódź University Geographical Research, 125-150.


2013

Podstawczyńska A., (2013), Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 285 s., ISBN 978-83-7525-810-3. (PDF)


2012

Podstawczyńska A., Piotrowski P. (2012), Najwyższe stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej w Polsce Środkowej i Południowej, [W]: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 74, 309-317. (PDF
)

Podstawczyńska A. (2012), Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, t.12, z 2(38), 197-206. (PDF
)

Podstawczyńska A. (2012), Stężenie radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych, Przegląd Geograficzny, 84, 3, 399-411. (PDF)

Podstawczyńska A., 2012, Metodyka pomiarów stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie zamiejskim w powiązaniu z wybranymi elementami meteorologicznymi, Przegląd Geofizyczny, z. 2, 281-292. (PDF)

2011

2010

Podstawczyńska A. (2010), UV and Global Solar Radiation in Łodź, Central Poland. International Journal of Climatology, vol. 30, No. 1, s. 1-10. (PDF)

Podstawczyńska A., Kozak K., Pawlak W., Mazur J. (2010), Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions. Nukleonika, International Journal of Nuclear Research, vol. 55, No. 4, s. 543-547. (PDF)

Podstawczyńska A., Piotrowski P. (2010), Stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w środkowej i południowej Polsce na tle cyrkulacji atmosferycznej. Przegląd Geofizyczny, R. LV, z. 3-4, s. 145-156.

Podstawczyńska A., Kozak K., Mazur J. (2010), Urban-rural differences of radon (222Rn) concentration in the air surface layer with reference to meteorological conditions – preliminary analysis. [W:] Chojnicki B.H. (red.) – Atmospheric heat and mass exchange research. Acta Agrophysica, z. 179. Seria Rozprawy i Monografie 2010 (2). Wyd. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, s. 81-88
.

Podstawczyńska A., Kozak K., Mazur J. (2010), Pomiary stężenia radonu (222Rn) w powietrzu atmosferycznym i glebowym w Łodzi i na terenie gminy Zgierz w różnych warunkach meteorologicznych. [W:] Barwiński M. (red.) – Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom 2. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 8-12 września 2010 r. Wydawnictwo Triada, Łódź, s. 275-284
.

Podstawczyńska A., Piotrowski P. (2010), Wpływ cyrkulacji atmosferycznej i lokalnych warunków meteorologicznych na stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w Łodzi i Krakowie. [W:] Kolendowicz L. (red.) – Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki cyrkulacyjne i radiacyjne. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 14. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 143-155.

Podstawczyńska A. (2010), Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu, [W:] Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Redakcja: Juliusz Twardy, Sławomir Żurek, Jacek Forysiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, 63-73. (PDF)

2009

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P (2009), Heatwaves in Poland – Frequency , Trends and Relations with Atmospheric Circulation, Geographia Polonica, Vol.82, No 1., 33-46. (PDF)

Wibig J., Podstawczyńska A., Rzepa M., Piotrowski P (2009), Coldwaves In Poland – Frequency , Trends and Relations with Atmospheric Circulation, Geographia Polonica, Vol.82, No 1., 47-59
. (PDF)

Podstawczyńska A., Kozak K. (2009),  Outdoor radon (222Rn) concentration in urban and rural area (central Poland) in relation to meteorological parameters. [W:] Proceedings of the 7th International Conference on Urban Climate ICUC-7, Yokohama, Japan, June 29 – July 3, 2009, 4 s. - tekst na CD.
 

Podstawczyńska A., Kozak K., Hovhannisyan H., Pawlak W. (2009), Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim. Prace Geograficzne, z. 122, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 133-146.

2008

Podstawczyńska A. (2008), Okresy suche i wilgotne w Łodzi w XX wieku. [W:] Jokiel P. (red.) – Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 8, s. 9-25.

Podstawczyńska A. (2008),  UV radiation in the center of Łódź. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.) – Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 91-100.

Podstawczyńska A., Kozak K. (2008),  Preliminary results of measurements of radon (222Rn) concentration in the air in Łódź. [W:] Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.) – Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, s. 467-476.

2007

Podstawczyńska A. (2007), Cechy solarne klimatu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 7. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 294 s. (PDF)

Podstawczyńska A. (2007), Usłonecznienie w Łodzi w drugiej połowie XX wieku. [W:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.) – Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 235-244.

2006

Podstawczyńska A. (2006),  Sensible thermal conditions in urban and rural area. [W]: Proceedings of the 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006, Göteborg, Sweden. Preprints. 2006, s. 850-853. Wyd. Urban Climate Group, Department of Geosciences, Göteborg University, ISBN-10: 91-631-9000-1, ISBN-13: 978-91-631-9000-1. (PDF)

Podstawczyńska A., Pawlak W. (2006), Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio B - Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. LXI, 43, s. 370-379. (PDF)

2005

Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., Rembowski K., Fokczyński J., Podstawczyńska A. (2005), Klimat. [W:] Liszewski S. (red.) – Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, część I. Plansza X (część opisowa). Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź (współautorzy: K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak, K. Rembowski, J. Fokczyński,) – wersja na CD.

Podstawczyńska A. (2005), Global ultraviolet radiation in Lodz (Central Poland). [W:] Proceedings of the 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Annalen der Meteorologie, 41, Vol. 2. Wyd. Deutscher Wetterdienst, s. 687-690.

Podstawczyńska A., Pawlak W., Fortuniak K. (2005), The influence of urban canyon parameters on downward total solar radiation values – measurements and modelling. [W:] Proceedings of the 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Annalen der Meteorologie, 41, Vol. 1. Wyd. Deutscher Wetterdienst, s. 200-203.

2004

Podstawczyńska A. (2004), Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 131-145.

Podstawczyńska A. (2004), Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997-2001. [W:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, nr 89. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 161-178.

2003

Podstawczyńska A., Pawlak W.  (2003), Daily course of ultraviolet and total solar radiation in urban canyon – Łódź case study, Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland, Proceedings, vol. 1. Teksty kwalifikowane przez Międzynarodowy Komitet Naukowy, ISBN 83-916728-2-4,  275-278
.

Podstawczyńska A. (2003), Variability of sunshine duration in Łódź in 1951-2000. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2542, Studia Geograficzne, LXXV, s. 295-304.

Podstawczyńska A., Charciarek T. (2003), Wstępne wyniki badań nad warunkami termiczno-wilgotnościowymi wybranych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 13, s. 33-50. (PDF)

Podstawczyńska A. (2003), Sunshine duration in the 50-years period in Łódź, Poland. [W:] 2nd International Conference on Applications of Natural-, Technological- and Economical Sciences, 10 May 2003, Szombathely, Hungary (pełny tekst artykułu na płycie CD) – 14 s
.

2002

Podstawczyńska A. (2002), Global atmospheric transmission of total and ultraviolet solar radiation in Łódź (Poland) in the period 1997-2001. [W:] Proceedings of the 1st International Conference on Applications of Natural-, Technological- and Economical Sciences, 11 May 2002, Szombathely, Hungary, s. 183-192
.

Podstawczyńska A. (2002), Variability of sunshine duration in Łódź in the period 1951-2000. [W:] „Man and Climate in the 20th Century”, International Conference, Wrocław, 13-15 June 2002, s. 80-81.


Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., Rembowski K., Fokczyński J., Podstawczyńska A. (2002), Klimat. Plansza X. (część opisowa) [W:] Liszewski S. (red.) Atlas Miasta Łodzi. Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002. (PDF)

2001

Podstawczyńska A. (2001), Pomiary promieniowania ultrafioletowego i całkowitego promieniowania słonecznego w Łodzi na stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii UŁ. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio B, Vol. LV/LVI, 35, s. 285-292.

Podstawczyńska A., Charciarek T. (2001), Sezonowe zmiany temperatury i wilgotności powietrza w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego. Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, nr 23, s. 75-85.

Podstawczyńska A., Charciarek T. (2001), Sezonowe zmiany temperatury i wilgotności powietrza w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego. [W:] Partyka J. (red.) – Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe, Ojców 10-11 maja 2001 r., Wyd. Ojcowski Park Narodowy, s. 77-82
.

2000

Podstawczyńska A. (2000), Intensity of ultraviolet and total solar radiation in Łódź. [W:] Images of weather and climate. Prace Geograficzne, z. 108, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 73-80
.

Podstawczyńska A. (2000), Intensity of ultraviolet and total solar radiation in the city center – Lodz case study. [W:] ECAC 2000 - 3rd European Conference on applied Climatology. Tools for the environment and man of the year 2000, 16-20 October 2000, Pisa, Italy, 6 s. (CD).

1999

Podstawczyńska A. (1999), Funkcja terenowych wyjazdów naukowo-badawczych w kształceniu akademickim z perspektywy uczestnika studenckich obozów naukowych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1995-1996. [W:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. T. 1 - Problemy nauczania geografii. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 9-11 września 1999 r. Wyd. GROTESK, Łódź, s. 145-149
.

1998

Podstawczyńska A., Fortuniak K. (1998), Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi. [W:] Klimat i bioklimat miast. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, s. 187-195.

Podstawczyńska A., Adamkiewicz B., (1998), Częstość występowania krwotoków podpajęczynówkowych w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogody. [W:] Klimat i bioklimat miast. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, s. 547-558.