Wydrukuj tę stronę

1990-1999

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII (1990-1999)1999

Fortuniak K., 1999, Modele statystyczne klimatu miasta. [W:] Materiały XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa", T. 2 Regionłódzki, Łódź, 9-11 września 1999r, s. 148-150.

Fortuniak K., 1999, Porównanie wybranych metod badania cykli klimatycznych. [W:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zmiany i zmienność klimatu Polski, ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka", Łódź, 4-6 XI 1999 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, 41-43.

Fortuniak K., 1999, Porównanie wybranych metod weryfikacji domniemanych cykli klimatycznych. [W:] Zmiany i zmienność klimatu Polski, ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 4-6 listopada 1999, s. 71-75.

FortuniakK., Kłysik K., 1999, Regularities in the time series of mean dailytemperature inPoland1956-1990.Geographia Polonica, Vol.72, No 1, p. 143-155.

Gębica P., Kobojek E., Kożuchowski K., Papińska E., Wibig, J., 1999, Badania zmienności czasowej w geografii fizycznej[w:] Geografia polska u progutrzeciego tysiąclecia red.DomańskiB.,WidackiW., Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, t. IV, s. 99-122.

Groisman P.Y., Karl, T.R., Easterling D.R., Knight R.W., Jamason P.F., Hennessy K.J., Suppiah R., Page Ch. M., Wibig J., Fortuniak K., Razuvaev V., Douglas A., Rorland E., Zhai P.-M., 1999, Changes in Probability of Heave Precipitation: Important Indicators of ClimaticChange. Climatic Change t. 42, p. 243-283 and [W:] Weather and climate extremes - changes , variations and a perspective from the insurance industryed. T.R. Karl, N. Nicholls A. Ghazi, Kluwer Academic Publishers,Dordrecht/Boston/London.

Heino R., Brazdil R., Forland E., Tuomenvirta H., Alexandersson H., Beninston M., Pfister C., Rebetez M., Rosenhagen G.,Rosner S.,Wibig J., 1999, Progress in the study of climatic extremes innorthern and central Europe. Climatic Changet. 42, p. 151-181 and [W:] Weather and climate extremes - changes , variations and a perspective from theinsurance industry ed. T.R. Karl, N. Nicholls A. Ghazi, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.

Kłysik K., 1999, Correlation between the urban heat island and the air pollution level in Lodz, Poland. [W:] Proceedings of the 15thInternational Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, Sydney, Australia, 8-12 November 1999.

KłysikK., 1999, Cechy miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 9-11 września 1999 r. Nauki Geograficzne a edukacja społeczeństwa, tom 2 Region Łódzki: s. 55-64.

Kłysik K., Fortuniak K., 1999, Temporal and spatial characteristics of the urban heat islandof Łódź, Poland. Atmospheric Environment, 33, p. 3885-3895.

Kłysik K., Fortuniak K., 1999, Wieloletnie tendencje zmian stężenia dwutlenku siarki w Łodzi. [W:] Stan środowiska w województwie łódzkim w 1998 roku, praca zbiorowa, Łódź, s. 71-77.

KłysikK., Maksymiuk Z., 1999, Główne cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki. [W:] Stan środowiska w województwie łódzkim w 1998 roku, cz. I. Wyd. Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź: 11-26, 1999.

Kożuchowski K., Degirmendžić J., Fortuniak K., Wibig J., 1999: Tendencje zmian sezonowych aspektów klimatu w Polsce. [W:] Zmiany i zmienność klimatu Polski, ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 4-6 listopada 1999, s. 107-122.

Podstawczyńska-Bienias A., 1999, Funkcja terenowych wyjazdów naukowo-badawczych w kształceniu akademickim z perspektywy uczestnika studenckich obozów naukowych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach1995-1996. [W:] Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 9-11 września 1999 r. Nauki Geograficzne a edukacja społeczeństwa, tom 1 -Problemy Nauczania Geografii: 145-149.

Wibig J.,1999,Cyrkulacja atmosferyczna nad Europą na powierzchni izobarycznej 500hPa cz. I: Zima. Prz. Geofiz.T. XLIV, z.1-2, s. 15-24.

Wibig J., 1999, Cyrkulacja atmosferyczna nad Europą na powierzchni izobarycznej 500hPa cz.II: Wiosna, lato, jesień. Prz. Geofiz. T. XLIV, z.1-2, 25-38.

Wibig J., 1999, Precipitation in Europe in Relation to Circulation Patterns at the 500 hPa Level. Int. J. Climatol. T. 19, p. 253-269.
1998

Fortuniak K., 1998, Empiryczne charakterystyki zmienności klimatu Polski jako nieliniowego układu dynamicznego. [W:] Problemy współczesnej klimatologiii agrometeorologii regionu lubelskiego, Wyd. UMCS, Lublin, s. 43-49.

Fortuniak K., Kłysik K., 1998, Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, s. 83-90.

Fortuniak K., Kłysik K., 1998, Simple modelling of the UHI intensity and spatial distribution - A Łódź example. [W:] ECAC-98 .2ndEuropean Conference on Applied Climatology, 19-23 October 1998,Vienna, Austria, Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, t 19, 5 p. (CD).

Fortuniak K., Kłysik K.,(1998), The model of winter night-time temperature distribution in Łódź. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, p. 393-402.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Ż., 1998, Roczny rytm termiczny klimatu Polski i jego sezonowe osobliwości. Przegląd Geograficzny, T. LXX, z. 3-4, s. 283-304.

Kłysik K., 1998, Cechy klimatu obszarów zurbanizowanych. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Sprawozdania z czynności iposiedzeń naukowych 1997, t. LI: 129-146.

Kłysik K., 1998, Charakterystyka powierzchni miejskich obszaru Łodzi z klimatologicznego punktu widzenia. [W:] Klimat i bioklimat miast, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys. 3: 173-185

Kłysik K.,1998, Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi[in:] Klimat i bioklimat miast, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys. 3: 385-391.

Kłysik K., Fortuniak K., 1998: Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3,23-32.

Podstawczyńska A., Fortuniak K., 1998: Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowegoi promieniowania UV w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, s. 187-196.

Wibig J., 1998, Recent variation in atmospheric circulation in Europe and the North Atlantic sector in winter, [W:] ECAC-98 . 2ndEuropean Conference on Applied Climatology, 19-23 October 1998, Vienna, Austria,.Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, t 19, 6 p.

Wibig J., 1998, Precipitation in Łódź in the period 1931-1995. Acta Univ. Lodz. , Folia Geogr. Phys. t. 3, p. 433-442.

Wibig J., Fortuniak K., 1998: The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, p. 241-249.
1997

FortuniakK., 1997, Regularne cechy zmienności temperatury powietrza w Warszawie (1779-1990) w świetle analizy falkowej. [W:] XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego -Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji - wystąpienia, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r., s. 136-143.

FortuniakK., Gajda-Pijanowska I., Kłysik K., Niedźwiecki M., 1997, Distribution of exceedance probability for interdiurnal variability of meandaily temperature in selected mountain stations. Acta Univ. Wratislaviensis No 1950, Prace Inst.Geog.,Ser. C., Meteorologia i Klimatologia, Vol. IV, s. 123-126.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Wibig J., 1997, Selected Indices and Indicators of extreme events change in Poland. Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, NationalClimatic Data Center, NOAA,18.

Wibig J., 1997, Occurrence of thermal inversions in Zakopane depending on Atmospheric Circulation, Acta Univ. Wratislaviensis No 1950,Prace Inst. Geog., Ser. C., Meteorologia i Klimatologia, Vol.IV, p. 127-130.

Wibig J., 1997, Wpływ cyrkulacji strefowej na przestrzenny rozkład opadów w Europie, [W:] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wystąpienia, 18-21. 09. 1997, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, s. 158-162.

Wibig J., Fortuniak K., 1997, Zmienność rozkładu dobowych sum opadu w lipcu w Łodzi w okresie1931-1995. [W:] Sympozjum Jubileuszowe PTGeof. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne - materiały, Warszawa, 12-14 listopada 1997, s. 175-180. 
1996

Fortuniak K., 1996, Roczny cykl klimatyczny. [W:] KożuchowskiK. (red.)  Współczesne zmiany klimatyczne. Klimat Szczecina i współczesne zmiany klimatyczne w rejonie Morza Bałtyckiego, Rozprawy i Studia USz, T. 224, s. 32-45.

Fortuniak K., 1996, Fractal dimensions of the time series of different meteorological parameters from Poland. [W:] European Conference on Applied Climatology, Norrköping, Sweden, 7-10 May 1996, p. 134-135.

Fortuniak K., 1996, The influence of smoothing procedure on estimation of the correlationdimension. [W:] Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation. Proceedings of the Regional Workshop, Prague, Czech Republic, September11-15, 1995, p. 321-328.

Fortuniak K., 1996, Periodicities of the temperature and precipitation inPoland in the period 1956-1990. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 102 ,p. 93-98.

Kłysik K., 1996, Spatial and seasonal distribution of anthropogenic heat emissions in Lodz, Poland. Atmospheric Environment, Vol. 30, No. 20: 3397-3404.

Kłysik K, Fortuniak K., 1996, Urban heat island in Łódź, Poland - Temporary variability and spatial differentiation. [W:] ICUC-96 . International Conference on Urban Climatology, June10-14, 1996, Essen, Germany. Book of Abstracts,p. 222.

Kłysik K., Sazonov B., 1996, The influence of deep cyclones and strong anticyclones on winter thermal conditions in Europe, 1900-1990. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficznez. 102: 221-226, 1996

Sazonov B., Kłysik K.,1996, Solar activity and global climatic change. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficznez.102: 245-248.

Wibig J.,1996, - The variability of 500 hPa geopotential heights over the Europe and The Northern Atlantic in the period 1951-1990.Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficznez. 102, p. 189-192.

Wibig J.,1996, Spatial distribution of temperature in Europe According to Circulation Patterns at 500 hPa, [W:]  Proc.of the Regional Workshop ,Prague, Czech Rep. 11-15 Sep. 1995, p. 65-70

Wibig J. , 1996,  Spatial distribution of precipitation in Europe according to circulation patterns at 500 hPa. [W:] European Conference On Applied Climatology, Norrköping, Sweden, 7-10 May 1996. Abstract Volume,p. 29-30 
1995

AdamkiewiczB., Podstawczyńska A., 1995,Częstość występowania krwotoków podpajęczynówkowych w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogody. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys. 3: 547-558.

JönssonP., Fortuniak K., 1995, Interdecadal variations of surface wind direction in Lund, southern Sweden, 1741-1990. International Journal of Climatology, vol. 15, p. 447-461.

Fortuniak K., 1995, Does hyperbolic intermittency exist in the extreme variability of climatological data? Empirical study of Polish records. Publications of the Academy of Finland 6/95, p. 277-279.

Fortuniak K., 1995, Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr.Phys.3: 99-110.

Kafar M. 1995: Charakterystyka wybranych zjawisk atmosferycznych w Łodzi w latach1951-1992. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys .3: 279-293.

Kłysik K.,1995, Przestrzenne zróżnicowanie emisjiciepła sztucznego na obszarze Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 31-46.

KłysikK., 1995, Rola silnychwyżówi głębokich niżów w kształtowaniu warunków termicznych okresu zimowego w Europie Środkowej. Conf. Papers, 23, IGiPZPAN, Warszawa, s. 19-27.

Kłysik K., Fortuniak K., 1995, Skrajne wartości temperatury powietrza w Łodzi w okresie 1951-1990.Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 117-127.

Kłysik K., Fortuniak K., Gajda-Pijanowska I., 1995, Charakterystyka warunków termicznych sezonu grzewczego w Łodzi.ActaUniv. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 287-293.

Kłysik K., Fortuniak K., Zawadzka A., 1995, Charakterystyka bioklimatu Łodzi-Lublinka w świetle zmienności ochładzania w latach 1951-1990.ActaUniv. Lodz., Folia Geogr.Phys.3: 271-278.

Kłysik K., Kafar M., 1995,Charakterystyka warunków termicznych Łodzi na tle terenów zamiejskich w okresie 1934-1939Acta Univ.Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 61-70.

Kłysik K., Kafar M.,Gajda-PijanowskaI.,1995, Historia obserwacji meteorologicznych w Łodzi.ActaUniv. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 279-286.

Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., Kafar M., 1995, The reconstruction of the temperature record in Łódź in the period 1903-1990. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 129-134.

Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K., Kafar M., 1995, The estimation of the thermal town surplus in Łódź in the period 1903-1930. Acta Univ.Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 135-142.

KłysikK., Zawadzka A., Gajda-Pijanowska I., 1995, Wstępne wyniki rocznej działalności Miejskiej Stacji Meteorologicznej w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 79-86.

Niedźwiecki M. 1995, Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Łodzi w wieloleciu 1950-1989. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys..3: 265-277.

Podstawczyńska A., Fortuniak K., 1995, Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys.3: 187-195.

Wibig J., 1995, The variability of circulation patterns at 500 hPa level over Europe, [W:]  Proceedings of the 6th International Meeting on Statistical Climatology 19-23 June 1995, Galway, Ireland, p. 215-218.

Wibig J., 1995, The influence of circulation on daily temperatures in Lodz in the period 1931-1990, [W:] Proceedings of the International Conference on Past, Present and Future Climate, 22-25 August, 1995, Helsinki, Finland, p. 312-315.
1994

Fortuniak K., 1994, Wymiary atraktora klimatu. Przegląd Geofizyczny, XXXIX z. 3, s. 261-270.

Fortuniak K., 1994, Weather attractor reconstructed from daily temperature data and its dimensions. [W:] Brázdil R., Kolář M. (eds.) Contemporary Climatology. Proceedings of the meeting of the Commissionon Climatology of the International Geographical Union, 15-20 August 1994,Brno, Czech Republic, p. 213-218.

Fortuniak K., 1994, Wpływ aglomeracji łódzkiej na usłonecznienie. Przegląd Geofizyczny, XXXIX, z. 1-2, s. 169-178.

KłysikK., 1994, Geograficzne czynniki zróżnicowania opadów w Polsce Środkowej. [W:] Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 1-4 IX 1994 r: 111-113, 1994.

Kłysik K., 1994, Circulation activity in middle latitudes zone and thermic conditions inselected stations in Europe1900-1990. [W:]  II Panhelleńska Konferencja Meteorologii, Klimatologii i Fizyki Atmosfery, Thessaloniki 29-30 Sep. 1994: 311-318.

Kłysik K., 1994, Uwagi o realizacji programu nauczania meteorologii i klimatologii w Uniwersytecie Łódzkim. [W:]  Materiały na Sympozjum "Problemy nauczania meteorologii w szkołach wyższych", Łódź 17-18XI 1994: 23-28.

Kłysik K., 1994, Opady atmosferyczne Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCLII, Melioracje i Inżynieria Środowiska, T. 13: 227-237.

Kłysik K., Warakomski W., 1994, Podobieństwa i różnice trybu nauczania meteorologii i klimatologii na studiach geograficznych w polskich uczelniach typu uniwersyteckiego. [W:]  Materiały na Sympozjum "Problemy nauczania meteorologii w szkołach wyższych", Łódź, 17-18 XI 1994: 7-14.

Kożuchowski K., Stolarczuk A., Wibig J.,1994, Wskaźniki cyrkulacji atmosferycznej na poziomie 500 hPa nad Polską i Południowym Bałtykiem w latach 1951-1990. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CCXXVI) 152, s. 105-122.

Kożuchowski K., Trepińska J., Wibig J., 1994,  The air temperature in Cracow from 1826 to 1990: the persistence, fluctuations and the urban effect. International Journal of Climatology, vol. 14, s. 1035-1049.

Wibig J., 1994, Daily temperatures in Łódź according to circulation patterns, [W:] Sci. Ann. 2nd Hellenic Conference Meteorology - Climatology and Atmospheric Physics, Thessaloniki 29-30 Sep. 1994, p. 401-407.

Wibig J., 1994, Wpływ cyrkulacji na powierzchni izobarycznej 500 hPa na temperaturę powietrza w Polsce. Przegląd Geofizyczny, XXXIX, z. 2, s. 133-150.

Wibig J., 1994, Wyjątkowo suchy i ciepły okres od maja do sierpnia 1992 roku na tle warunków cyrkulacyjnych. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CCXXVI) 152, s. 133-141.

Wibig J., 1994, Daily precipitation in Łódź in relation on circulatory conditions. [W:] Contemporary climatology - Proceedings of the meeting of the Comission on Climatology of the International Geographical Union, 15-20 August 1994, Brno, Czech Republic, p. 594-599.
1993

KłysikK., 1990, Główne cechy klimatu. [W:] Środowisko Geograficzne Polski Środkowej. Zbiór studiów pod red. S. Pączki. Wyd. UŁ: s. 109-134.

KłysikK., 1993, Aktywność cyrkulacji w europejskim sektorze umiarkowanych szerokości a warunki termiczne w Polsce w przebiegu wieloletnim. [W:] Materiały Międzynarodowej Konferencji "Globalne ocieplenie awspółczesne zmiany klimatyczne w Polsce". Szczecin 1993, Wyd. USz: 233-243.

Kłysik K., Fortuniak K.,  1993, Maksymalne opady dobowe w środkowej Polsce. Przegląd Geograficzny, T. LXIV, z. 1-2, s. 97-110.

Kłysik K., Fortuniak K., 1993, Spatial differentiation of the maximal daily and monthly precipitation in the area of central Poland. [W:] Sevruk B., Lapin M. (eds. ) -Precipitation Variability & Climate Change. Proceedings of the International Symposium on Precipitation and Evaporation, Bratislava 1993, vol. 2, 41-46, p. 219-220.

Kłysik K., Kafar M., Fortuniak K., Wibig J., 1993, The meteorological observation records from Łódź. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr .z. 95, s. 59-65.

Kożuchowski K., Stolarczuk A.,Wibig J., 1993, Strefowa cyrkulacja atmosfery na poziomie 500  hPa nad południowym Bałtykiem w latach 1951 - 1990. [W:] Materiały Międzynarodowej Konferencji "Globalne ocieplenie a współczesne zmiany klimatyczne w Polsce";, Szczecin 31 maja - 1 czerwca 1993, s. 205-221.

Wibig J., 1993, Zależności między cyrkulacją atmosferyczną na poziomie 500 hPa a temperaturą w Polsce. [W:] Materiały Międzynarodowej Konferencji "Globalne ocieplenie a współczesne zmiany klimatyczne w Polsce", Szczecin 31 maja - 1 czerwca 1993, s. 245-262.

Wibig J., 1993,  Influence of Circulatory Conditions on the Precipitation in Poland. [W:] Proceedings of the International Symposium on Precipitation and Evaporation. vol. 2.Bratislava, 203-208,
1992

Kłysik K., Fortuniak K., 1992, Przestrzenne zróżnicowanie największych opadów dobowych i sum miesięcznych na obszarze środkowej Polski. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Geogr., vol. 33, nr 1-2,Lubelskie Tow. Naukowe, Lublin 1995, s. 51-65.

Kłysik K., Wibig J., 1992,  The analysis of the variability of the aridity index in Poland in the 1813-1990. [W:] 1st Hellenic Conference Meteorology - Climatology and Atmospheric Physics Thessaloniki 21-23.V.1992, p. 63-70.

KożuchowskiK.,Tarajkowska M., Kłysik K., 1992, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 257, wyd.II .

KożuchowskiK., Kłysik K., 1992, Pomiary i obserwacje meteorologiczne. Skrypt dla studentów I roku geografii morza pod red. K. Kożuchowskiego. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

KożuchowskiK., Wibig J., 1992,  Rytmiczne zmiany przebiegu opadów w Polsce. Wiadomości IMGW, T. XIV(XXXV), z. 1-4, s. 359-382.

Kożuchowski K., Wibig J., 1992, The seasonal and long-term fluctuations of the zonal circulation index on the Northern Hemisphere. [W:] 1st Hellenic Conference Meteorology - Climatology and Atmospheric Physics Thessaloniki 21-23.V.1992, p. 39-46

Kożuchowski K., Wibig J., Maheras P., 1992, Connections between air temperature and precipitation and the geopotential height of the 500 hPa level in a meridional cross-section in Europe. International Journal of Climatology, vol. 12, p. 343-352.
1990

Kłysik K, Matusiak R.,1990, Emisja ciepła sztucznego na obszarze Łodzi. [W:] Problemy współczesnej topoklimatologii. Wyd. IG i PZPAN , Warszawa, s. 106-112.

Kłysik K., Tarajkowska M., 1990, Mezoskalowa analiza pola opadów atmosferycznych w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. [W:] Problemy współczesnej topoklimatologii. Wyd. IGiPZPAN, Warszawa,: 94-105.

Kożuchowski K, Kłysik K., Tarajkowska M., Wibig J., 1990, Rytmiczne zmiany opadów atmosferycznych na obszarze międzyrzecza Pilicy i Warty. Prz. Geograficzny, T. LXII, z. 3-4,s.360-382

Wibig J., 1990, Metody analizy klimatologicznych szeregów czasowych. [W:] Materiały do poznania historii klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych red. K. Kożuchowski, Wyd. UŁ, Łódź, s. 98-202.