Wydrukuj tę stronę

2014-2016

2016

Fortuniak K. (red.), 2016, Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, 144 s. ISBN 978-83-944039-0-4.

Fortuniak K., 2016, Wymiana metanu i dwutlenku węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – przegląd opublikowanych wyników pomiarów bezpośrednich i oszacowań. [W:] K. Fortuniak (red.) – Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, s. 5-18. ISBN 978-83-944039-0-4.

Wouters H., Demuzere M., Blahak U., Fortuniak K., Maiheu B., Camps J., Tielemans D., van Lipzig N.P.M., 2016, The efficient urban canopy dependency parametrization (SURY) v1.0 for atmospheric modelling: description and application with the COSMO-CLM model for a Belgian summer. Geoscientific Model Development, 2016, Vol. 9, Issue 9, s. 3027-3054. DOI: 10.5194/gmd-9-3027-2016. Wyd. Copernicus Publications, ISSN: 1991-9603.

Fortuniak K., Pawlak W., 2016, Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, 117 s. ISBN 978-83-944039-1-1.

Fortuniak K., Pawlak W., 2016, Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2014. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, 115 s. ISBN 978-83-944039-2-8.

Fortuniak K., Pawlak W., 2016, Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2015. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, 114 s. ISBN 978-83-944039-3-5.

Fortuniak K., Pawlak W., 2016, Metody weryfikacji jakości danych i określania obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych. [W:] K. Fortuniak (red.) – Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, s. 67-94. ISBN 978-83-944039-0-4.

Fortuniak K., Pawlak W., 2016, Podstawowe zagadnienia wyznaczania strumieni turbulencyjnych na podstawie pomiarów wykonanych metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową. [W:] K. Fortuniak (red.) – Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, s. 33-65. ISBN 978-83-944039-0-4.

Fortuniak K., Pawlak W., 2016, Wybrane zagadnienia pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych na terenie bagiennym. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, s. 14. Wyd. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin.

Fortuniak K., Pawlak W., Bednorz L., Grygoruk M., Forysiak J., Ziułkiewicz M., Fortuniak A., Okupny D., 2016, Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy). [W:] K. Fortuniak (red.) – Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, s. 19-31. ISBN 978-83-944039-0-4.

Fortuniak K., Przybylak R., Araźny A., Pawlak W., Wyszyński P., 2016, Sea water surface energy balance in the Arctic fjord (Hornsund, SW Spitsbergen) in May–November 2014. Theoretical and Applied Climatology, 2016, 12 s., online first, DOI: 10.1007/s00704-016-1756-3. Wyd. Springer, ISSN: 0177-798X (print) 1434-4483 (on-line).

Okupny D., Fortuniak K., Kloss M. Ziułkiewicz M., Forysiak J. Fortuniak A., Bednorz L. Pawlak W., 2016, Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (dolina Biebrzy, NE Polska). Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 105, s. 149-162. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2016, Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland. [W:] M. Reckermann, S. Köppen (red.) - 1st Baltic Earth Conference “Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region”, Nida, Curonian Spit, Lithuania, 13-17 June 2016. Conference Proceedings. International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9, June 2016, s. 139-140. ISSN 2198-4247.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2016, Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich, rolniczych i naturalnych. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 101-112. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Zieliński M., Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., 2016, Turbulencja optyczna w centrum miasta w świetle pomiarów scyntylometrycznych na przykładzie Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 75-85. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Pawlak W., 2016, Wybrane wyniki pomiarów strumieni turbulencyjnych netto gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi w latach 2013–2015. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 87-99. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Pawlak W., Fortuniak K., 2016, Eddy covariance measurements of the net turbulent methane flux in the city centre – results of 2-year campaign in Łódź, Poland. Atmospheric Chemistry and Physics, 2016, 16, s. 8281-8294. DOI: 10.5194/acp-16-8281-2016. Wyd. Copernicus Publications, ISSN 1680-7316

Pawlak W., Fortuniak K., 2016, Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA) do obliczania turbulencyjnych strumieni masy i energii z zastosowaniem metody kowariancji wirów (na przykładzie pomiarów w Kopytkowie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego). [W:] K. Fortuniak (red.) – Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź, s. 95-126. ISBN 978-83-944039-0-4.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., 2016, Wpływ typu zabudowy na intensywność wymiany gazów cieplarnianych w Łodzi - wybrane problemy metodyczne oraz wyniki pomiarów w latach 2013–2016. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, s. 40. Wyd. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin.

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M., Zieliński M., 2016, Urban - Wetland contrast in turbulent exchange of methane. Atmospheric Environment, 2016, Vol. 145, s. 176-191. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2016.09.036. Wyd. Elsevier, ISSN 1352-2310.

Piotrowski P., 2016, Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie cyrkulacji atmosferycznej na obszarze Polski. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, s. 40. Wyd. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin.

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., 2016, Winter precipitation in Poland during western circulation in relation to water vapor transport. [W:] 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Trieste, Italy, 12-16 September 2016. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 13, EMS2016-418, 1 s.

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., Zieliński M., 2016, Precipitation in coastal area of Poland. [W:] M. Reckermann, S. Köppen (red.) - 1st Baltic Earth Conference “Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region”, Nida, Curonian Spit, Lithuania, 13-17 June 2016. Conference Proceedings. International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9, June 2016, s. 156-157. ISSN 2198-4247.

Jędruszkiewicz J., Piotrowski P., Pietras B., 2016, Koncentracja zanieczyszczeń pyłowych powietrza PM2,5 w Krakowie w latach 2010–2014. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 123-135. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Tomczyk A.M., Piotrowski P., Bednorz E., 2016, Warm spells in Northern Europe in relation to atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology, 2016, vol. 123 No. 1-2, 12 s., online first, DOI: 10.1007/s00704-015-1727-0. Wyd. Springer, ISSN: 0177-798X (print) 1434-4483 (on-line).

Piotrowski P., Siedlecki M., 2016, Weryfikacja metody prognozowania opadów atmosferycznych w postaci ciekłej i stałej na podstawie danych termicznych. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, s. 41. Wyd. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin.

Podstawczyńska A., 2016, Differences of near-ground atmospheric Rn-222 concentration between urban and rural area with reference to microclimate diversity. Atmospheric Environment, 2016, Vol. 126, s. 225-234. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2015.11.037. Wyd. Elsevier, ISSN 1352-2310.

Podstawczyńska A., 2016, Wyniki rocznego monitoringu stężenia radonu w powietrzu budynku mieszkalnego w Łodzi na tle warunków meteorologicznych. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 137-146. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Podstawczyńska A., Pawlak W., 2016, Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near-ground air layer. Nukleonika, 2016, 61, Issue 3, s. 231-237. DOI: 10.1515/nuka-2016-0039. Wyd.  Institute of Nuclear Chemistry and Technology, ISSN 0029-5922, eISSN 1508-5791.

 Chambers S.D., Podstawczyńska A., Williams A.G., Pawlak W., 2016, Characterising the influence of atmospheric mixing state on Urban Heat Island Intensity using Radon-222. Atmospheric Environment, 2016, Vol. 147, s. 355-368. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2016.10.026. Wyd. Elsevier, ISSN 1352-2310.

Radziun W., 2016, Zróżnicowanie natężenia pola opadów atmosferycznych na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 2013–2015. [W:] II Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 15 kwietnia 2016 r. Książka abstraktów, 1 s. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Klimatologii, 1 s.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M., 2016, Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 213-222. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M., 2016, Porównanie wybranych metod uzupełniania brakujących danych w pomiarach turbulencyjnego strumienia pary wodnej na przykładzie terenów miejskich i zamiejskich. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, s. 22-23. Wyd. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M., 2016, Wetland Evapotranspiration: Eddy Covariance Measurement in the Biebrza Valley, Poland. Wetlands, 2016, Vol. 36, Issue 6, s. 1055-1067. DOI: 10.1007/s13157-016-0821-0. Wyd. Springer, ISSN: 0277-5212 (print) 1943-6246 (on-line).

Skomorowski A., 2016, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na prawdopodobieństwo wystąpienia mgły na wybranych lotniskach w latach 2005–2014 w Polsce. [W:] II Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 15 kwietnia 2016 r. Książka abstraktów, 1 s. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Klimatologii, 1 s.

Skomorowski A., Piotrowski P., 2016, The impact of atmospheric circulation on the likelihood of fog at selected stations in Poland airport. [W:] Błaś M., Sobik M. (red.) - 7th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, 24-29 July 2016, Wrocław, Poland. Proceedings Book, s. 119. Wyd. University of Wrocław.

Wibig J., 2016, Heatwaves variability and long term changes in central Poland. [W:] 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Trieste, Italy, 12-16 September 2016. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 13, EMS2016-702, 1 s.

Wibig J., 2016, Symptoms and driving factors of contemporary earth warming and projections for the future. Papers on Global Change, 2016, 23, s. 37-57. Wyd. Polish Academy of Sciences, ISSN 1730-802X (print version).

Wibig J., 2016, Wstęp: Klimat i bioklimat miast. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 7-9. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Wibig J., Kotlarski S., Maraun D., Soares P., Jaczewski A., Czernecki B., Gutiérrez J., Pongracz R., Bartholy J., 2016, Gridded versus point data in the context of validation results from experiments of the COST action VALUE. [W:] European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17-22 April 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-4737, 1 s.

Bednorz E., Wibig J., 2016, Przestrzenne zróżnicowanie i synoptyczne warunki występowania opadów śniegu w Arktyce Rosyjskiej. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-14 września 2016. Streszczenia referatów i posterów, s. 30. Wyd. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, Lublin.

Bednorz E., Wibig J., 2016, Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation in the Russian arctic. Polar Research, 2016, Vol. 35, 13 s. DOI: 10.3402/polar.v35.25916. Wyd. Norwegian Polar Institute, Online ISSN: 1751-8369.

Maraun D., Widmann M., Gutiérrez J.M., Kotlarski S., Chandler R.E., Hertig E., Wibig J., Rössler O., Huth R., 2016, A user-targeted synthesis of the VALUE perfect predictor experiment. [W:] 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Trieste, Italy, 12-16 September 2016. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 13, EMS2016-693, 1 s.

Wibig J., Piotrowski P., 2016, Drivers of precipitation extremes in different spatial and temporal scales. [W:] M. Reckermann, S. Köppen (red.) - 1st Baltic Earth Conference “Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region”, Nida, Curonian Spit, Lithuania, 13-17 June 2016. Conference Proceedings. International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9, June 2016, s. 107. ISSN 2198-4247.

Wieczorek L., 2016, Zmienność czasowo przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań synoptycznych w latach 1998–2013. [W:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red. nauk.) – Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień. Część piąta - Gdańsk, s. 135. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań. ISBN (całość) 978-83-65362-47-6, ISBN (wydanie drukowane) 978-83-65677-18-1, ISBN (wydanie cyfrowe) 978-83-65677-17-4.

Wieczorek L., 2016, Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998-2013. Przegląd Geograficzny, 2016, T. 88, z. 3; s. 353-368. DOI: 10.7163/PrzG.2016.3.4. Wyd. IGiPZ PAN, ISSN 0033-2143.

Wieczorek L., 2016, Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych
w Europie i w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań synoptycznych w latach 1998–2013. [W:] II Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 15 kwietnia 2016 r. Książka abstraktów, 1 s. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Klimatologii, 1 s.

Jędruszkiewicz J., Zieliński M., 2016, Zróżnicowanie wysokich dobowych sum opadów w Łodzi i okolicach na tle cyrkulacji atmosferycznej. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 201-211. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

Jędruszkiewicz J., Zieliński M., Moniewski P., 2016, Wpływ opadów na wahania zwierciadła wód gruntowych w zachodniej części Wzniesień Łódzkich. Acta Geographica Lodziensia, 2016, Nr 104, s. 223-235. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319.

 2015

 Fortuniak K., Pawlak W., 2015, Preliminary results of two years CO2 and CH4 eddy-covariance flux measurements at Biebrza wetlands. [W:] Potsdam Greenhouse Gas Workshop From Natural to Urban Systems, 19-23 October 2015. Abstracts, s. 55.

Fortuniak K., Pawlak W., 2015, Selected spectral characteristics of wind turbulence over urbanised area in the centre of Łódź, Poland. Boundary-Layer Meteorology, 2015, Vol. 154, No. 1, s. 137-156. Wyd. Springer, ISSN 0006-8314.

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M., 2015, Urban-rural differences in longwave radiation – Łódź case study. [W:] 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12 th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Presentations. Wyd. International Association for Urban Climate (IAUC), World Meteorological Organization (WMO), American Meteorological Society (AMS), Centre national de la recherche stientifique (CNRS), MeteoFrance, 4 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M., 2015, Urban-rural differences in longwave radiation – Łódź case study. [W:] 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12 th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Programme, Short Abstracts. Wyd. International Association for Urban Climate (IAUC), World Meteorological Organization (WMO), American Meteorological Society (AMS), Centre national de la recherche stientifique (CNRS), MeteoFrance, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M., 2015, Wybrane charakterystyki ruchu turbulencyjnego powietrza nad obszarem zurbanizowanym na przykładzie Łodzi. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 44. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Pawlak W., 2015, Porównanie dobowej i sezonowej zmienności turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 12-13. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Pawlak W., Fortuniak K., 2015, Comparison of the diurnal and seasonal variability of turbulent fluxes of greenhouse gases (water vapor, carbon dioxide and methane) in the center of Lodz, Poland. [W:] Potsdam Greenhouse Gas Workshop From Natural to Urban Systems, 19-23 October 2015. Abstracts, s. 28.

Pawlak W., Fortuniak K., 2015, Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability. [W:] 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12 th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Presentations. Wyd. International Association for Urban Climate (IAUC), World Meteorological Organization (WMO), American Meteorological Society (AMS), Centre national de la recherche stientifique (CNRS), MeteoFrance, 6 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Pawlak W., Fortuniak K., 2015, Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability. [W:] 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12 th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Programme, Short Abstracts. Wyd. International Association for Urban Climate (IAUC), World Meteorological Organization (WMO), American Meteorological Society (AMS), Centre national de la recherche stientifique (CNRS), MeteoFrance, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Piotrowski P., 2015, Opady atmosferyczne w Polsce Środkowej na tle transportu pary wodnej. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 42. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Piotrowski P., 2015, Uwarunkowania cyrkulacyjne i wilgotnościowe ekstremalnych opadów atmosferycznych w Łodzi. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 39. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., 2015, Winter precipitation variability during the western atmospheric circulation in Central Poland. [W:] 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Sofia, Bulgaria, 07-11 September 2015. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 12, EMS2015-212, 1s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., Pietras B., 2015, Czynniki atmosferyczne wpływające na koncentrację pyłowych zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 35. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Piotrowski P., Radziun W., 2015, Natężenie opadów atmosferycznych na obszarze Łodzi w latach 2011-2014. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 18. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Piotrowski P., Wilk S., 2015, Uwarunkowania cyrkulacyjne miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 56. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Podstawczyńska A., 2015, Differences of near-ground atmospheric Rn-222 concentration between urban and rural area with reference to microclimate diversity. Atmospheric Environment, 2015, DOI 10.1016/j.atmosenv.2015.11.037, 24 s. - wersja on-line. Wyd. Elsevier, ISSN 1352-2310.

Podstawczyńska A., 2015, Interrelationship of indoor radon concentration and meteorological parameters in Łódź (Central Poland) case study – preliminary results. [W:] 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12 th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Presentations. Wyd. International Association for Urban Climate (IAUC), World Meteorological Organization (WMO), American Meteorological Society (AMS), Centre national de la recherche stientifique (CNRS), MeteoFrance, 6 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Podstawczyńska A., 2015, Wyniki rocznego monitoringu stężenia radonu w powietrzu w budynku mieszkalnym w Łodzi na tle warunków meteorologicznych. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 15-17. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Podstawczyńska A., Pawlak W., 2015, Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near ground air layer. [W:] J. Mazur, K. Kozak (red.) - Book of Abstracts 2nd International Conference "Radon in the Environment", Kraków, Poland, May, 25-29, 2015. Wyd. Institute of Nuclear Physics PAN, s. 110. ISBN 978-83-63542-44-3.

Radziun W., 2015, Analiza rozkładu przestrzennego wysokich sum opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 2011-2013 w odniesieniu do sytuacji synoptycznych. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 41. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Radziun W., 2015, Analiza wybranych stacji synoptycznych związanych z ekstremalnym opadem w latach 2011-2013 nad obszarem Łodzi. Badania Fizjograficzne, 2015, R. VI - Seria A - Geografia Fizyczna (A66), T. 66/2015, s. 143-157. Wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, DOI: 10.14746/bfg.2015.6.11. ISSN 2081-6014

Radziun W., 2015, Analiza wybranych sytuacji synoptycznych związanych z ekstremalnym opadem w latach 2011-2013 nad obszarem Łodzi. [W:] I Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 24 kwietnia 2015 r. Książka abstraktów, 1 s. Wyd. Zakład Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Siedlecki M., 2015, Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 14. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Siedlecki M., 2015, Ocena zmian bioklimatu Łodzi w świetle wskaźnika klimatyczno-turystycznego. Turyzm, 2015, 25/2, s. 21-26. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., Zieliński M., 2015, Wstępne wyniki oceny zmienności parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej, metody Penmana-Monteitha i pomiarów ewaporometrycznych. Przegląd Geofizyczny, 2015, R. LX, z. 3-4, s. 187-204. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Komitet Geofizyki PAN, ISSN 0033-2135.

Wibig J., 2015, Detection of main factors driving precipitation in Poland. [W:] 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Sofia, Bulgaria, 07-11 September 2015. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 12, EMS2015-641, 1s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., 2015, Regional Climate Projections in the Baltic Sea Basin – Current State and Future Perspectives. [W:] T.F. Stocker, Q. Dahe, G.-K. Plattner, M. Tignor (red.) –  IPCC Workshop on Regional Climate Projections and their Use in Impacts and Risk Analysis Studies, São José dos Campos, Brazil, 15-18 September 2015 - Workshop Report. Wyd. IPCC Working Group I Technical Support Unit, University of Bern, s. 82-83. ISBN 978-92-9169-146-3.

Wibig J., 2015, Warunki bioklimatyczne w Łodzi w okresach fal upałów. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 11. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Wibig J., Jędruszkiewicz J., 2015, Contemporary changes in precipitation extremes in Poland in comparison to changes in other parts of Baltic Sea Basin. [W:] EUGEO Budapest 2015 - Congress Programme and Abstracts. Fifth EUGEO Congress: Convergences and Divergences of Geography in Europe, Budapest, Hungary, 30.08-2.09.2015. Wyd. Hungarian Geographical Society, s. 168. ISBN 978-615-80307-0-0.

Wibig J., Jędruszkiewicz J., 2015, Contemporary changes in precipitation extremes in Poland in comparison to changes in other parts of Baltic Sea Basin. [W:] European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12-17 April 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Wibig J., Jędruszkiewicz J., 2015, How reliable are selected methods of projections of future thermal conditions? A case study from Poland. Quaestiones Geographicae, 2015, Vol. 34, No. 3, s. 151-160. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISSN 0137-477X.

Wibig J., Maraun D., Benestad R., Kjellström E., Lorenz P., Christensen O.B., 2015, Projected Change – Models and Methodology. [W:] The BACC II Author Team (red.) – Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Seria Regional Climate Studies. Wyd. Springer, 2015, s. 189-215, ISBN 978-3-319-16005-4.

Bednorz E., Wibig J., 2015, Circulation patterns governing October snowfalls in southern Siberia. Theoretical and Applied Climatology, 2015, DOI 10.1007/s00704-015-1696-3, 11 s. - wersja on-line. Wyd. Springer, ISSN 0177-798X (w wersji on-line ISSN 1434-4483).

Bednorz E., Wibig J., 2015, Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation and snow ablation in the West Siberian Plain. Quaestiones Geographicae, 2015, Vol. 34, No. 3, s. 5-15. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISSN 0137-477X.

Jaczewski A., Brzóska B., Wibig J., 2015, Comparison of temperature indices for three IPCC SRES scenarios based on RegCM simulations for Poland in 2011-2030 period. Meteorologische Zeitschrift, 2015, Vol. 24, No. 1, s. 99-106. Wyd. Schweizerbart Science Publishers, ISSN 0941-2948.

Maraun D., Widmann M., Gutiérrez J.M., Kotlarski S., Chandler R.E., Hertig E., Wibig J., Huth R., Wilcke R.A.I., 2015, VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies. Earth’s Future, 2015, Vol. 3, No. 1, s. 1-14. ISSN 2328-4277 (wersja on-line).

Maraun D., Widmann M., Gutiérrez J.M., Kotlarski S., Chandler R.E., Hertig E., Wibig J., Huth R., Wilke R.A.I., 2015, VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies. [W:] 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Sofia, Bulgaria, 07-11 September 2015. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 12, EMS2015-515, 1s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Maraun D., Widmann M., Gutiérrez J.M., Kotlarski S., Chandler R.E., Hertig E.,Wibig J., Huth R., Wilke R.A.I., 2015, VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies. [W:] European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12-17 April 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Rutgersson A., Jaagus J., Schenk F., Stendel M., Bärring L., Briede A., Claremar B., Hanssen-Bauer I., Holopainen J., Moberg A., Nordli O., Rimkus E., Wibig J., 2015, Recent Change - Atmosphere. [W:] The BACC II Author Team (red.) – Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Seria Regional Climate Studies. Wyd. Springer, 2015, s. 69-97, ISBN 978-3-319-16005-4.

Wilk S., 2015, Cykl dobowy i sezonowy miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w 2014 roku. [W:] I Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna “Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 24 kwietnia 2015 r. Książka abstraktów, 1 s. Wyd. Zakład Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Wilk S., 2015, Miejska wyspa ciepła w Łodzi w 2014 roku. [W:] M. Kuczera, K. Piech – Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. "Dokonania naukowe doktorantów III" Kraków 18.04.2015 r. Materiały Konferencyjne - Streszczenia, s. 217. Wyd. CREATIVETIME Kraków. ISBN 978-83-63058-49-4.

Wilk S., 2015, Miejska wyspa ciepła w Łodzi w poszczególnych porach roku. [W:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red. nauk.) – Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015. Materiały konferencyjne. Część pierwsza - Poznań, s. 86. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań. ISBN 978-83-942083-2-5.

Wilk S., 2015, Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Łodzi i okolicach - miejska wyspa ciepła. [W:] M. Kuczera, K. Piech – Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. "Dokonania naukowe doktorantów III" Kraków 18.04.2015 r. Materiały Konferencyjne - Streszczenia, s. 218. Wyd. CREATIVETIME Kraków. ISBN 978-83-63058-49-4.

Wilk S., 2015, Sezonowy rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Łodzi. [W:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red. nauk.) – Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015. Materiały konferencyjne. Część pierwsza - Poznań, s. 87. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań. ISBN 978-83-942083-2-5.

Wilk S., 2015, Urban Heat Island in Lodz. [W:] 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12 th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Presentations. Wyd. International Association for Urban Climate (IAUC), World Meteorological Organization (WMO), American Meteorological Society (AMS), Centre national de la recherche stientifique (CNRS), MeteoFrance, 6 s. (tekst w wersji elektronicznej).

Gawuć L., Wilk S., 2015, Porównanie wybranych przypadków rozkładu przestrzennego temperatury powietrza i powierzchni Ziemi na przykładzie aglomeracji łódzkiej. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 38. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Zieliński M., 2015, Zastosowanie scyntylometrii w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 43. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Jędruszkiewicz J., Zieliński M., 2015, Charakterystyka wysokich dobowych sum opadów w Łodzi na tle cyrkulacji atmosferycznej. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 59. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

Jędruszkiewicz J., Zieliński M., Czernecki B., 2015, The high precipitation events over Lodz and its relation to atmospheric circulation. [W:] EUGEO Budapest 2015 - Congress Programme and Abstracts. Fifth EUGEO Congress: Convergences and Divergences of Geography in Europe, Budapest, Hungary, 30.08-2.09.2015. Wyd. Hungarian Geographical Society, s. 247. ISBN 978-615-80307-0-0.

Jędruszkiewicz J., Zieliński M., Moniewski P., 2015, Wpływ wielkości opadów na położenie zwierciadła wód gruntowych na przykładzie Łodzi. [W:] V Ogólnopolska Konferencja "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 40. Wyd. Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź.

 2014

Fortuniak K., Pawlak W., 2014, Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland. [W:] Titlyanova A.A., Dergacheva M.I. (red.) – West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium, Novosibirsk, August 4-17, 2014, s. 141-143. Publishing House of Tomsk University, 2014. ISBN 978-5-7511-2279-9.

Fortuniak K., Pawlak W., 2014, Selected spectral characteristics of wind turbulence over urbanised area in the centre of Łódź, Poland. Boundary-Layer Meteorology, 2014, DOI 10.1007/s10546-014-9966-7, 20 s. – wersja on-line. Wyd. Springer, ISSN 0006-8314 (w wersji on-line ISSN 1573-1472).

Fortuniak K., Kłysik K., Pawlak W., Podstawczyńska A., Siedlecki M., Wibig J., Zieliński M., 2014,Singularities of the urban climate of Lódź, Central Poland. [W:] Kobojek E., Marszał T. (red.) – Natural environment of Poland and its protection. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 125-150. ISBN 978-83-7969-134-0.

Ziułkiewicz M.,, Forysiak J., Fortuniak A., Fortuniak K., Kloss M., Okupny D., 2014, Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park, Poland. [W:] Titlyanova A.A., Dergacheva M.I. (red.) – West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium, Novosibirsk, August 4-17, 2014, s. 152-154. Publishing House of Tomsk University, 2014. ISBN 978-5-7511-2279-9.

Pawlak W., 2014, Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 23 (2), nr 64, 2014, s. 131-139. Wyd. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, ISSN 1732-9353.

Pawlak W., Fortuniak K., 2014, Net turbulent flux of methane in the city – methodological consideration and preliminary results from Łodz, Poland [W:] 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic, 06-10 October 2014. Abstracts, Vol. 11, EMS2014-99, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Pawlak W., Fortuniak K., Wibig J., Piotrowski P., 2014, Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland. [W:] Titlyanova A.A., Dergacheva M.I. (red.) – West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium, Novosibirsk, August 4-17, 2014, s. 148-151. Publishing House of Tomsk University, 2014. ISBN 978-5-7511-2279-9.

Piotrowski P., Jędruszkiewicz J., 2014, The total precipitation in the warmhalf of the year in Poland in the relation to the wate vapor transport. [W:] 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic, 06-10 October 2014. Abstracts, Vol. 11, EMS2014-255, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., 2014, Evapotranspiration assessment over city surface and agriculture fields: an approach using eddy-covariance measurement and GIS techniques. [W:] 22nd Cartographic School: Geoinformatics and Atmospheric Science, Wałbrzych-Książ, 6-9 May 2014, Poland. Abstracts, s. 35.

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K., 2014, Multi-season variability of evapotranspiration on urban and rural areas in Central Poland – selected results of direct measurements and numerical estimations. [W:] 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic, 06-10 October 2014. Abstracts, Vol. 11, EMS2014-553, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., 2014, Climate extremes in Poland – their variability and changes with connection to change in mean climate. [W:] 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic, 06-10 October 2014. Abstracts, Vol. 11, EMS2014-567, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., 2014, How reliable are selected methods of projections of future thermal conditions? A case from Poland. [W:] Witkowski A., Harff J., Reckermann M. (red.) – 2nd International Conference on Climate Change – The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region, Szczecin, Poland, 12-15 May 2014, Conference Proceedings. International Baltic Earth Secretariat Publication No. 2, May 2014, s. 76. ISSN 2198-4247.

Wibig J., Jaczewski A., Brzóska B., Konca-Kędzierska K., Pianko-Kluczyńska K., 2014, How does the areal averaging influence the extremes? The context of gridded observation data sets. Meteorologische Zeitschrift, 2014, Vol. 23, No. 2, s. 181-187. Wyd. Schweizerbart Science Publishers, ISSN 0941-2948.

Wibig J., Jędruszkiewicz J., 2014, Testing reliablility of selected methods of future precipitation extremes projections. A Central Europe case. [W:] 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic, 06-10 October 2014. Abstracts, Vol. 11, EMS2014-620, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wibig J., Piotrowski P., 2014, How does the city influence precipitation extremes? [W:] Baltic Earth Workshop on Natural hazards and extreme events in the Baltic Sea region, Finnish Meteorological Institute, Dynamicum, Helsinki, 30-31 January 2014. Programme, Abstracts, Participants. International Baltic Earth Secretariat Publication No. 1, January 2014, s. 22. ISSN 2198-4247.

Wibig J., Jędruszkiewicz J., Piotrowski P., 2014, Future of precipitation in Poland – Projections for XXI century. [W:] Bärring L., Reckermann M., Rockel B., Rummukainen M.. (red.) – 3rd International Lund Regional-Scale Climate Modelling Workshop – 21st  Century Challenges in Regional Climate Modelling, Lund, Sweden, 16-19 June 2014, Workshop Proceedings. International Baltic Earth Secretariat Publication No. 3, June 2014, s. 301. ISSN 2198-4247.

Bednorz E., Wibig J., 2014,  Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation and snow ablation in the West Siberian plains. [W:] Titlyanova A.A., Dergacheva M.I. (red.) – West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Fourth International Field Symposium, Novosibirsk, August 4-17, 2014, s. 16. Publishing House of Tomsk University, 2014. ISBN 978-5-7511-2279-9.

Jaczewski A., Brzóska B., Wibig J., 2014, Comparison of temperature indices for three IPCC SRES scenarios based on RegCM simulations for Poland in 2011-2030 period. Meteorologische Zeitschrift, 2014, DOI 10.1127/metz/2014/0457, 8 s. – Open Access Article, wersja on-line. Wyd. Schweizerbart Science Publishers, ISSN 0941-2948 (w wersji on-line ISSN 1610-1227).

Maraun D., Widmann M., Benestad R.E., Chandler R.E, Gutierrez J.M., Hertig E., Huth R., Kotlarski S., Wibig J., 2014, COST action VALUE: Validating and integrating downscaling methods for climate change research. [W:] 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic, 06-10 October 2014. Abstracts, Vol. 11, EMS2014-613, 1 s. (tekst w wersji elektronicznej – pendrive).

Wilk S., 2014, Visualization of thermal conditions in Radomsko city (Poland) in the period 1984-2013. [W:] 22nd Cartographic School: Geoinformatics and Atmospheric Science, Wałbrzych-Książ, 6-9 May 2014, Poland. Abstracts, s. 59.