Wydrukuj tę stronę

Udział w konferencjach

KONFERENCJE, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ PRACOWNICY KATEDRY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII2013

 • "GIS Day na WNG UŁ", Łódź, 20.11.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Modele klimatu: źródła i formaty danych")

 • Tübingen Atmospheric Physics Symposium "Scintillometers and Applications", Tübingen, Niemcy, 7-9.10.2013
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Long term measurements of turbulent sensible heat flux with a large aperture scintillometer in Łódź, Central Poland")

 • II sympozjum "Możliwości aplikacyjne mobilnych analizatorów izotopowych wykorzystujących technikę CRDS – Cavity Ring Down Spectrometry", Warszawa, 02.10.2013
  • dr Włodzimierz Pawlak

 • International Conference "Precipitation Extremes in a Changing Climate", Hejnice, Czechy, 24-26.09.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Precipitation extremes in Poland, current state and future projections")

 • "XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów", SGGW, Warszawa, 18-20.09.2013
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek komitetu naukowego)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Charakterystyka stanowiska pomiarowego i wstępne wyniki badań strumieni netto gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4) na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego", wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

 • "Zastosowania metod statystycznych w geografii", Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 19.09.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (członek komitetu naukowego)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "O współczynniku korelacji liniowej raz jeszcze")

 • "13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM)", Reading, Wielka Brytania, 9-13.09.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Variability and changes of precipitable water over Europe (1948-2012)")
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Scenarios of precipitation extremes in Poland for the 21st century, comparison of different methods")
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "VALUE COST Action - Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research" ,wsp. M. Widmann, D. Maraun, R.E. Benestad, J.M.Gutierrez, E. Hertig, R. Huth, S. Kotlarski)
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Urban rural evapotranspiration differences in central Poland – selected eddy covariance results")

 • 7th study conference on BALTEX, Borgholm, Island of Ölland, Szwecja, 10-14.06.2013
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Long term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź, central Poland" ,wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Precipitation extremes projections for Poland for the period 2021-2050. Comparison of selected methods")
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park" ,wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Will the growing season have changed in Poland by the end of the 21st century? Intra- and multi-model projections")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Singularities of turbulent sensible heat flux in urban areas – Łódź case study")

 • "European Geosciences Union, General Assembly 2013", Wiedeń, Austria, 7-12.04.2013
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Spatial distribution of temperature extremes changes in Poland in 21st century")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Scintillometry in Urban Boundary Layer – the example of Lodz, Central Poland")

 • International Conference on Urban Climate and on the History of Meteorology "Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence" , Florencja, Włochy, 25-26.02.2013
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Long term turbulence measurements over urbanized area in Łódź, central Poland", wsp. W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "12 years of energy balance and CO2 flux measurements in Łódź, Poland", wsp. K. Fortuniak)
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

2012

 • First VALUE Training School "Introduction to Dynamical and Statistical Downscaling", Santander, Hiszpania, 06-15.11.2012
  • mgr inż. Marcin Rzepa
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz

 • VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego "Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki", Zamość – Łuck (Ukraina), 27-29.09.2012
  • Prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek komitetu naukowego)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między terenem miejskim i zamiejskim a atmosferą - wstępne wyniki pomiarów w środkowej Polsce", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Wstępne wyniki oceny parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
  • dr Piotr Piotrowski

 • V Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012 "Współczesne trendy w naukach o Ziemi", Zawiercie, 26-28.09.2012
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz(referat: "Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany warunków termicznych zimą w Polsce w latach 2021-2050 na podstawie modelu RACMO2", wsp. P. Piotrowski; poster: "Wyznaczenie temperatury powierzchni Ziemi w Łodzi z wykorzystaniem obrazów satelitarnych LANDSAT 5 TM", wsp. M. Zieliński)
  • mgr Mariusz Zieliński(referat: "Turbulencyjny strumień ciepła jawnego w Łodzi w świetle pomiarów scyntylometrycznych – porównanie algorytmów FREE i MIX", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)

 • "12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology - (ECAC)", European Meteorological Society & Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, Polska, 10-14.09.2012
  • Prof. dr hab. Joanna Wibig (członek komitetu programowego i naukowego konferencji, referaty: "Scenarios of temperature extremes for Poland for the period 2021-2050 - comparison of two approaches", wsp. J. Jędruszkiewicz, M. Rzepa; "How does the areal averaging influence the extremes? Context of gridded observation data sets", wsp. B. Brzóska, A. Jaczewski, K. Konca-Kędzierska, K. Pianko-Kluczyńska)
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek lokalnego komitetu organizacyjnego)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, referat: "Spectral characteristics of the turbulence over urbanized area", wsp. W. Pawlak)
  • dr Mariusz Siedlecki (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, referat: "Evapotranspiration characteristics of urban surface using eddy correlation measurement and Penman method", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak; poster: "Preliminary results of evapotranspiration assessment from wetland using eddy correlation measurement", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (członek lokalnego komitetu organizacyjnego)
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska (członek lokalnego komitetu organizacyjnego)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, poster: "Relationship between the predicted changes in circulation and thermal conditions for Poland in winter in 2021-2050", wsp. P. Piotrowski )
  • mgr Mariusz Zieliński (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, poster: "Turbulent sensible heat flux in Lodz derived from scintillometer measurements", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

 • Konferencja projektu BACC II (Second BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin), Tallin, Estonia, 05-07.09.2012
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: "Skill of methods for describing regional climate futures")

 • CH4 and N2O FLUXNET Workshop "The importance of land-atmosphere fluxes of methane and nitrous oxide for the global greenhouse-gas balance - The need for a FLUXNET-GHG", Hyytiälä, Finlandia, 04-07.09.2012
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Włodzimierz Pawlak

 • "The 8th International Conference on Urban Climate (ICUC-8)", Dublin, Irlandia, 6-10.08.2012
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Sensible heat flux in Lodz – scintillometer and eddy covariance measurements", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Urban rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results)", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)

 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa dedykowanaProfesorowi Tadeuszowi Niedźwiedziowi "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu", Sosnowiec, 19-21.04.2012
  • Prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek komitetu naukowego)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Ekstremalne zdarzenia opadowe w Polsce - zmiany współczesne i projekcje (2021-2050)")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Najwyższe stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej w Polsce Środkowej i Południowej", wsp. P. Piotrowski)
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Charakterystyka turbulencyjnego ruchu powietrza nad miastem w świetle teledetekcji scyntylometrycznej", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Charakterystyka turbulencyjnego ruchu powietrza nad miastem w świetle teledetekcji scyntylometrycznej", wsp. W. Pawlak, M. Zieliński)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Projekcje zmian ekstremalnych warunków termicznych w Polsce na lata 2021-2050")
  • dr Piotr Piotrowski

 • Sympozjum Geograficzne "Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych", Gdańsk, 23-24.03.2012
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Temperatura powierzchni ziemi w Łodzi w świetle danych satelitarnych LANDSAT 5 TM", wsp. J. Jędruszkiewicz)

 • Workshop "Eddy Covariance Training by Li-cor", Poznań, 21-22.02.2012
  • dr Włodzimierz Pawlak
  • mgr Mariusz Zieliński

2011

 • "International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling", Beijing, Chiny, 12-15.07.2011
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Turbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Łódź case study", wsp. W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland")

 • "11th EMS Annual Meeting/10th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM)", Berlin, Niemcy, 12-16.09.2011
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referaty: "Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?"; "Precipitation and evaporation in Poland - projections for 2021-2050")
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Turbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Lodz case study", wsp. W. Pawlak)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (referat: "Multi-model projection of temperature extremes in Poland in 2021-2050")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Influence of NAO, SCA, EA/WR, POL circulation patterns on monthly mean maximum temperature in Poland")

 • "19th International Congress of Biometeorology", Auckland, Nowa Zelandia, 04-08.12.2011
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location", wsp. J. Wibig, W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere (Łódź, Poland case study)")

 • "XXI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 6-7.05.2011
  • prof. dr hab. Joanna Wibig

 • "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Geografii", Łódź, 12-13.05.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (referat: "Charakterystyka zmian warunków termicznych dla Polski na lata 2021-2050 na podstawie regionalnych modeli klimatu")

 • "II Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej Klimsat 2011", Kraków, 03-04.06.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz
  • mgr Mariusz Zieliński

 • XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław - Pokrzywna k/ Głuchołaz, 07-10.09.2011
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Warunki wilgotnościowe w Polsce w świetle wskaźnika SPEI")
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Charakterystyki turbulencji i bilans energetyczny terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi", wsp. W. Pawlak)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego")
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Typ powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi)", wsp. M. Siedlecki)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Wysokie sumy opadów atmosferycznych w południowej części Polski na tle cyrkulacji atmosferycznej")
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Wstępne wyniki oceny strumienia pary wodnej w różnych zbiorowiskach roślinnych", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)

 • VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii "Przestrzeń w badaniach geograficznych", Łódź, 19-21.09.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Zmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na postawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnych", wsp. B. Czernecki, J. Jędruszkiewicz)

 • III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych" w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28.09.2011
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Pomiary turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego metodą scyntylometryczną", wsp. M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Kłysik, M. Zieliński)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Pomiary stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie podmiejskim na tle wybranych elementów meteorologicznych")
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym - Biebrzański Park Narodowy 2010", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, K. Kłysik, K. Dąbrowska-Zielińska)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Zasadność wyróżniania hybrydowych typów cyrkulacji atmosferycznej w klasyfikacjach cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Polski")
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Porównanie wybranych metod oceny parowania w Łodzi", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Metody weryfikacji numerycznych prognoz pogody na przykładzie wyników modelu WRF")
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Metody statystyczne umożliwiające tworzenie scenariuszy zmian ekstremalnych zjawisk termicznych na podstawie symulacji RCM")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Zastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury minimalnej i maksymalnej")

 • "IV Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011 - Współczesne trendy w naukach o Ziemi", Cieszyn, 19-21.10.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (referat: "Scenariusz zmian ekstremalnych warunków termicznych w regionie łódzkim na lata 2021-2050")

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bioklimatologia człowieka" dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Warszawa, 17-18.11.2011
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Aktywność promieniotwórcza radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych")
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Ekstremalne porywy wiatru - wybrane wnioski z pomiarów anemometrem akustycznym", wsp. K. Fortuniak)
  • dr Piotr Piotrowski

 • Konferencja "Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych", Warszawa, 13-14.12.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz

  2010

 • "6th Study Conference on BALTEX", Międzyzdroje, 14-18.06.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: "Droughts in Poland: Recent variability and future predictions")

 • "11th International Meeting on Statistical Climatology", Edinburgh, Szkocja, 12-16.07.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: "Comparison of selected measures of drought events in Poland")

 • Greenflux International Conference and ICOS-PL Meeting, Mierzęcin, 13-16.09.2010
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr W. Pawlak

 • "8th European Conference on Applied Climatology", Zurich, Szwajcaria, 13-17.09.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referaty: "Has the probability of water deficit changed in Central Europe since the middle of the 20th century?"; "Water deficit risk in Central Europe in the middle of the 21st century")
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Wind speed change in Central Europe: the projections based on regional climate models")

 • XX Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 7-8.05.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig

 • Konferencja "Science and Art in Europe, Warszawa, 12-14.05.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Extreme weather events in Central Europe - detection of recent changes and projections for future")

 • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym", Łódź, 8-12.09.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Miejska wyspa ciepła i bilans cieplny Łodzi")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Pomiary stężenia radonu (222Rn) w powietrzu atmosferycznym i glebowym w Łodzi i na terenie gminy Zgierz w różnych warunkach meteorologicznych", wsp. K. Kozak, J. Mazur)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Zastosowanie metody kowariancji wirów do pomiarów turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto na terenie miejskim")
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: "Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)

 • Konferencja Naukowa "Klimat Polski na tle klimatu Europy", Poznań, 18-20.11.2010
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Susze w Polsce w latach 1951-2006")
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich - wstępne wyniki porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów", wsp. K. Kłysik, M. Siedlecki, W. Pawlak)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Wpływ cyrkulacji atmosferycznej i lokalnych warunków meteorologicznych na stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w Łodzi i Krakowie", wsp. P. Piotrowski)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Ekstremalne wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla na tle warunków meteorologicznych")
  • dr Piotr Piotrowski (referat: "Uwarunkowania cyrkulacyjne susz wiosennych w Polsce")
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: "Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Symulacje wybranych parametrów meteorologicznych w latach 2021-2050 w oparciu o model WRF")

 • Sympozjum "Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski", Warszawa, 1.12.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig

 • Konferencja Naukowa "Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych", Warszawa, 10-11.12.2010
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ

  2009

 • Międzynarodowa Konferencja "Radon in Environment", Zakopane, 10-14.05.2009
  • dr A. Podstawczyńska (poster: "Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions", wsp. W. Pawlak, K. Kozak)

 • "International Conference on Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region", Szczecin, 25-28.05.2009
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Global environmental change and urban climate in central European cities")
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Variability of droughts in Poland, 1951-2006", wsp. G. Stankunavičius), (poster: "Is the European blocking the precursor for the droughts in the Southern Baltic Region?", wsp. G. Stankunavičius)

 • "7th International Conference on Urban Climate (ICUC-7)", Yokohama, Japonia, 29.06-03.07.2009
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Selected characteristics of the atmospheric turbulence over a central European city centre - integral statistics")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Outdoor radon (222Rn) concentration in urban and rural area (Central Poland) in relation to meteorological parameters", wsp. K. Kozak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Carbon dioxide flux in the center of Lodz, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (poster: "The map of sky view factor in the center of Łódź")

 • "8th European Conference on Applied Climatology", Tuluza, Francja, 29.09-03.10.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Dry spells and droughts in Poland, 1951-2006", "Extreme dryness events in Poland, their synoptic scale drivers and trial of downscaling")

 • Seminarium "Protony, Elektrony, Gammy, Alfy, Neutrony (PEGAN)", Kraków, 11.02.2009
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Stężenie radonu w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich")

 • Ogólnopolski Panel Naukowy "Globalne ocieplenie - ile w nim pierwiastka antropogenicznego, ile naturalnego", Gdynia, 07.05.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Współczesne zmiany klimatyczne - przesłanki wpływu czynników antropogenicznych")

 • XVIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 08-09.05.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Sympozjum Ogólnokrajowe "Hydrotechnika XI'2009", Ustroń, 19-21.05.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Opady nawalne w Polsce")

 • XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin, 14-18.09.2009
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Pomiary turbulencyjnych i radiacyjnych składników bilansu cieplnego w Łodzi", wsp. K. Kłysik, W. Pawlak, M. Siedlecki)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Stężenie radonu (222Rn) w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich i zamiejskich", wsp. K.Kozak, J. Mazur)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Pomiary pionowego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi - wstępne wyniki z lat 2006-2009", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki)
  • dr Piotr Piotrowski (referat: "Porównanie klasyfikacji obiektywnej z klasyfikacją subiektywną cyrkulacji atmosferycznej")
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: "Wpływ cyrkulacji atmosfery na chwiejność powietrza nad Europą")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Wykorzystanie modelu WRF w badaniach klimatologicznych")

  2008

 • "7th European Conference on Applied Climatology", Amsterdam, Holandia, 27.09-03.10.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Warm and cold spells in Poland in the period 1951-2006", "Scenarios for precipitation extremes in Poland for the 21st century according to CLM model", wsp. B. Rockel), (poster: "Variability of precipitation extremes in Poland in the period 1951-2006")
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Short time wind gusts and wind pulsations for urban location in Lodz, central Poland")
  • mgr Mariusz Siedlecki (poster: "Changes of the instability conditions in a Climate Change")

 • VI Congreso International de la Asociación Espa?ola de Climatología "Cambio Climatico Regional y sus Impactos", Tarragona, Hiszpania, 8-11.10.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Variability of weather extremes in Poland in the period 1951-2006")

 • "Advances in weather and circulation type classifications & applications" - COST 733 Mid-term Conference, Kraków, 22-25.10.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Circulation patterns connected with extreme weather events in Central Europe", wsp. W. Pawlak, M. Rzepa, M. Siedlecki), (poster: "Review of methods of selecting circulation patterns related to specific weather events")
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Pluvial conditions in Poland in relation to atmospheric circulation")
  • mgr Mariusz Siedlecki (poster: "Regionalization of instability conditions in Europe")

 • Rossby Center Day 2008 Workshop, "Nordic-Arctic Climate Change: Towards an Earth System Approach", Norrköping, Szwecja, 13-14.11.2008
  • dr Włodzimierz Pawlak

 • XVIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Sosnowiec, 11-12.05.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • IV Forum Geografów Polskich "Studia regionalne a rozwój geografii", Warszawa, 29-30.05.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Konferencja "Studia doktoranckie jako element systemu kształcenia geografów", Bydgoszcz, 12-13.06.2008
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metodyka badań klimatu miasta", Gaik-Brzezowa, 18-21.09.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Metody pomiarów turbulencyjnych strumieni energii i pędu na obszarach miejskich")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Zmienność stężenia radonu (222 Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim", wsp. K. Kozak, H. Hovhannisyan, W. Pawlak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi", wsp. B. Gromek)

 • Konferencja "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa, 24-26.11.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce na tle globalnych i regionalnych trendów klimatycznych", "Typy cyrkulacji sprzyjające ekstremalnym zdarzeniom pogodowym w środkowej Europie", wsp. M. Siedlecki, W. Pawlak, M. Rzepa)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Wpływ metodyki pomiarowej na wyznaczanie maksymalnych prędkości i porywów wiatru o zadanym prawdopodobieństwie przewyższania")

  2007

 • "Fifth Study Conference on BALTEX ", Kuressaare, Saaremaa, Estonia, 4-8.06.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (poster: "Comparison of selected storminess indices based on point pressure", wsp. L. Bärring)
  • mgr Mariusz Siedlecki

 • Warsztaty letnie "Summer School in Statistical Downscaling", Łódź, 18-22.06.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ - wykładowca
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr Piotr Piotrowski
  • dr Włodzimierz Pawlak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Mariusz Siedlecki
  • mgr inż. Marcin Rzepa

 • "XXIV General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics", Perugia, Włochy, 2-13.07.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Cold and warm spells in Poland frequency, trends and relation to atmospheric circulation")
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Multi-indices analysis of Scandinavian storminess in last two hundred years")

 • "ESF Exploratory Workshop on Econometric Time-Series Analysis Applied to Climate Research", Frascati, Włochy, 5-8.09.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ

 • "7th European Conference on Applications in Meteorology (ECAM)", San Lorenzo de El Escorial, Hiszpania, 1-5.10.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Transport of Water Vapor over Europe and its relation to circulation patterns")

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy", Toruń, 11-13.10.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Urban climate research in Poland and abroad - history and contemporary trends")

 • "Global Environmental Change: The Role of the Arctic", Nynäshamn, Szwecja, 13-17.10.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku", Gdańsk, 7-8.02.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Rekonstrukcja serii średniej dobowej temperatury w Łodzi w latach 1904-2000", wsp. M. Rzepa), (poster: "Rekonstrukcja serii dobowych sum opadu w Łodzi w latach 1904-2000", wsp. M. Rzepa)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w latach 1958-2005")
  • mgr inż. Marcin Rzepa

 • "XVII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 11-12.05.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • IV Forum Geografów Polskich "Studia regionalne a rozwój geografii", Warszawa, 29-30.05.2007
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych", Kraków, 31.05-1.06..2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Czasoprzestrzenny rozkład zawartości wody opadowej w atmosferze nad Europą (1958-2005)", wsp. M. Siedlecki)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Usłonecznienie w Łodzi w drugiej połowie XX w.")

 • IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast, Łódź, 29.11-1.12.2007
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "The influence of UHI on the intensity and duration of heat waves", wsp. J. Szcześniewska)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Singularities of urban heat fluxes in Łódź"; "Singularities of urban climate - Łódź case study", wsp. K. Kłysik)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Promieniowanie UV w centrum Łodzi (UV radiation in the centre of Łódź)"), (poster: "Preliminary results of measurements of radon (222Rn) concentration in the air in Łódź", wsp. K. Kozak)
  • dr Piotr Piotrowski (referat: "Charakterystyka wybranych wskaźników bioklimatycznych w Łodzi na tle warunków cyrkulacyjnych")
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Modeling of urban canyon albedo with Monte-Carlo method")
  • mgr Mariusz Siedlecki (referat: "Selected instability indices and urban heat island intensity in Łódź")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Correlation between temperature distribution and sky view factor in the center of Łódź", wsp. B. Gromek, M.Siedlecki)
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska
  • Jerzy Neuhorn

  2006

 • "Baltex Assessement of Climate Change", Göteborg, Szwecja, 22-23.05.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (poster: "Detection of Past and Current Climate Change: 1) Atmosphere: Temperature and Precipitation")

 • "The 6th International Conference on Urban Climate", Göteborg, Szwecja, 12-16.06.2006
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "New measurements of the energy balance components in Łódź", wsp. K. Kłysik, M. Siedlecki)
  • mgr Włodzimierz Pawlak (poster: "Daily and annual variability of effective albedo of urban area - Łódź case study")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (poster: "Variability of sky view factor in the main street canyon in the center of Łódź", wsp. B. Gromek)

 • "6th European Conference on Applied Climatology", Ljubljana, Słowenia, 4-8.09.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Daily precipitation totals variability in Poland (1951-2000)"; "Changes in lower troposphere over Europe (1951-2000)")
  • mgr Mariusz Siedlecki (postery: "The diurnal course of the CAPE index values"; "Selected instability indices in Europe")

 • "Rossby Centre Day", Norrköping, Szwecja, 4.10.2006
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ

 • "MUSCAD 2006: Holocene climate variability, solar variability and vegetation modelling", Lund, Szwecja, 19-20.10.2006
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ

 • "Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context", Warszawa, 7-9.12.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Daily precipitation totals variability in Poland (1951-2000)"; "Intra-annual and long-term variability of gales over Poland and their relationship with atmospheric circulation", wsp. J. Degirmendžić; "Heatwaves in Poland - frequency, trends and relation to atmospheric circulation", wsp. A. Podstawczyńska, P. Piotrowski, M. Rzepa); (poster: "Coldwaves in Poland - frequency, trends and relation to atmospheric circulation", wsp. A. Podstawczyńska, P. Piotrowski, M. Rzepa)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Piotr Piotrowski
  • mgr inż. Marcin Rzepa

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w setną rocznicę urodzin Profesora Bogumiła Krygowskiego "Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej", Forum Geografów Polskich, Poznań, 20-21.03.2006
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik

 • "16 Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Toruń, 7-8.04.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • "Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe", Gdynia, 11-13.05.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Workshop "Weather Research and Forecasting Model", Boulder, Colorado, USA, 22-30.07.2006
  • mgr inż. Marcin Rzepa

 • Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów, 8-10.06.2006
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Wybrane problemy pomiarów strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi", wsp. W. Pawlak)
  • mgr Włodzimierz Pawlak (referat: "Pomiary albedo efektywnego w mieście")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (poster: "Zastosowanie programu BMSky-view do obliczania współczynnika widoku nieba", wsp. M. Siedlecki, B. Gromek)

 • I Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, Lublin, 12-14.06.2006
  • mgr Mariusz Siedlecki (referat: "Całkowita energia chwiejności atmosfery na d Europą w latach 1991-2005" )

 • Warsztaty letnie CESSAR "About Atmospheric Aerosols", Jastarnia-Półwysep Helski, 17-21.06.2006
  • mgr inż. Marcin Rzepa

 • "Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska", Wrocław, 16-17.11.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Pionowa stratyfikacja atmosfery nad Europą - zmiany w oparciu o wyniki reanaliz" )
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ

  2005

 • Workshop "Mesoscale Modeling System PSU/NCAR", Boulder, Colorado, USA, 23-31 January 2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Workshop "Baltic Assessment of Climate Change", Helsinki, Finland, 18-21 May 2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Workshop "Atmospheric Convection Research and Operational Forecasting Aspects", Udine, Italy, 18-22 July 2005
  • mgr Mariusz Siedlecki

 • "17th International Congress of Biometeorology - ICB 2005", Garmisch-Partenkirchen, Germany, 5-9 September 2005
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Włodzimierz Pawlak

 • "7th European Conference on Applications of Meteorology", Utrecht, The Netherlands, 12-16 September 2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • "Ecology of River's Basins ERB 2005 - The Third International Scientific Conference ", Vladimir, Russia, 28-30 September 2005
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak

 • II Forum Geografów Polskich "Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce", Sosnowiec 14-15.03.2005
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ

 • Warsztaty letnie CESSAR "Modern Techniques in Atmospheric and Climatic Studies", Kościelisko k/Zakopanego, 19-24.06.2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • mgr Włodzimierz Pawlak
  • mgr Mariusz Siedlecki
  • mgr inż. Marcin Rzepa

  2004

 • "Fourth Annual Meeting of the European Meteorological Society", Nice, France, 26-30 September 2004
  • dr hab. Joanna Wibig
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • mgr Mariusz Siedlecki

 • "Regional-Scale Climate Modelling Workshop - High-resolution climate modeling: Assessment, added value and applications", 29 March -2 April 2004 Lund, Sweden
  • dr hab. Joanna Wibig
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak

 • "NATO Advanced Study Institute - Flow and Transport Processes in Complex Obstructed Geometries" 4-15 May 2004, Kiev, Ukraine
  • dr Krzysztof Fortuniak

 • I Forum Geografów "Geografia u progu XXI wieku", Kraków 30-31.03.2004
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik

 • "Mechanizmy klimatycznego oddziaływania oceanów", Gdynia, 6.05.2004
  • dr hab. Joanna Wibig

 • "XIV Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 7-8.05.2004
  • dr hab. Joanna Wibig

 • Warsztaty letnie CESSAR "Physical Machanisms of Climate Change", Piaski k/Rucianego-Nidy, 21-24.06.2004
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Włodzimierz Pawlak
  • mgr Mariusz Siedlecki

 • VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Klimat pola uprawnego", Zamość, 14-15.10.2004
  • mgr Mariusz Siedlecki (poster: "Dobowa zmienność strumienia CO2 nad polem pszenżyta")

 • Konferencja naukowa Wydziału VII PAN nt. "Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, Warszawa, 9-10.11.2004
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik

 • "100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi", Łódź, 10.12.2004
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (referat: "Historia obserwacji meteorologicznych w Łodzi")
  • dr hab. Joanna Wibig (referaty: "Rekonstrukcja serii temperatury w Łodzi w latach 1903-2003"; "Dobowe amplitudy temperatury powietrza w Łodzi w latach 1931-2000"; "Zachmurzenie w Łodzi w latach 1951-2000" )
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak (referaty: "Międzydobowa zmienność temperatury powietrza w Łodzi"; "Badania klimatu lokalnego Łodzi" )
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referaty: "Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000"; "Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach )
  • mgr Piotr Piotrowski (referat: "Okresy bezopadowe w Łodzi w latach 1903-2003")
  • mgr Włodzimierz Pawlak (referat: "Pomiary składników bilansu cieplnego w Łodzi w latach 2001-2004")
  • mgr Mariusz Siedlecki (referat: "Sumy miesięczne opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003" )
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Najwyższe dobowe, pentadowe i dekadowe sumy opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003" )
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska
  • Jerzy Neuhorn

  2003

 • "Fifth International Conference on Urban Climate" (ICUC 5), Łódź, Poland, 1-5.09.2003
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Joanna Wibig
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Piotr Piotrowski
  • mgr Włodzimierz Pawlak
  • mgr Mariusz Siedlecki
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska
  • Jerzy Neuhorn

 • ClimWat Workshop "Potential climate changes and sustainable water management", Jachranka, 22-26.09.2003
  • dr hab. Joanna Wibig

 • 2nd International Conference on Applications of Natural-, Technological- and Economical Sciences, Szombathely, Hungary, 10.05.2003
  • mgr Agnieszka Podstawczyńska

 • Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe "Zastosowanie metod statystycznych w klimatologii", Kraków - Gaik-Brzezowa, 8-11.05.2003
  • dr hab. Joanna Wibig (referat: "O filtrowaniu szeregów czasowych")
  • dr Krzysztof Fortuniak (referat: "Wybrane metody poszukiwania okresowej zmienności w szeregach klimatycznych")
  • mgr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Włodzimierz Pawlak

  2002

 • "4th Symposium of the Urban Environment", Norfolk, USA, 20-24.05.2002
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr Krzysztof Fortuniak

 • "IV ECAC - European Conference on Applied Climatology", Bruksela, Belgia, 12-15.11.2002
  • dr hab. Joanna Wibig

 • "Man and Climate in the 20th Century", International Conference, Wrocław, 13-15.06.2002
  • dr hab. Joanna Wibig
  • dr Krzysztof Fortuniak
  • mgr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Włodzimierz Pawlak

 • 1st International Conference on Applications of Natural-, Technological- and Economical Sciences, Szombathely, Hungary, 11.05.2002
  • mgr Agnieszka Podstawczyńska

 • Międzynarodowe Warsztaty Naukowe "Probabilistic Problems in Atmospheric and Water Sciences", Będlewo, 16-18.12.2002
  • dr hab. Joanna Wibig
  • dr Krzysztof Fortuniak
  • mgr Włodzimierz Pawlak