Wydrukuj tę stronę

Udział w konferencjach

KONFERENCJE, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ PRACOWNICY KATEDRY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII2016 

 • IV Ogólnokrajowa Konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój”, Gdańsk, 28.11.2016 mgr Luiza Wieczorek (referat: „Zmienność czasowo przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań synoptycznych w latach 1998–2013”)  

 • “Urban Workshop on integration of atmospheric processes across scales”, Reading, Wielka Brytania, 16-18.11.2016
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak 
 
 • XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta – tereny zieleni wobec zmian klimatu”, Toruń 12-14.10.2016
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: „Rola zielonej i niebieskiej infrastruktury w kształtowaniu bioklimatu przestrzeni miasta – przykłady z miast europejskich”) 
 
 • “16th EMS Annual Meeting & 11thEuropean Conference on Applied Climatology (ECAC)”, Triest, Włochy, 12-16.09.2016
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: “A user-targeted synthesis of the VALUE perfect predictor experiment (solicited)”, wsp. D. Maraun, M. Widmann, J.M. Gutierrez, S. Kotlarski, E. Hertig, O. Rössler, R. Huth; referat: “Heatwaves variability and long term changes in central Poland”)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: “Winter precipitation in Poland during western circulation in relation to water vapor transport”, wsp. J. Jędruszkiewicz) 
 
 • IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”, Lublin, 12-14.09.2016
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: „Wybrane zagadnienia pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych na terenie bagiennym”, wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki; poster: „Wpływ typu zabudowy na intensywność wymiany gazów cieplarnianych w Łodzi - wybrane problemy metodyczne oraz wyniki pomiarów w latach 2013–2016”, wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki).
  • dr Piotr Piotrowski (poster: „Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie cyrkulacji atmosferycznej na obszarze Polski”; „Weryfikacja metody prognozowania opadów atmosferycznych w postaci ciekłej i stałej na podstawie danych termicznych”, wsp. M. Siedlecki)
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: „Porównanie wybranych metod uzupełniania brakujących danych w pomiarach turbulencyjnego strumienia pary wodnej na przykładzie terenów miejskich i zamiejskich”, wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Zieliński)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: „Przestrzenne zróżnicowanie i synoptyczne warunki występowania opadów śniegu w Arktyce Rosyjskiej”, wsp. E. Bednorz) 
 
 • „Europejski Kongres Robotyczny (European Robotics Congress)”, Jasionka k/Rzeszowa, 12-13.09.2016
  • mgr Luiza Wieczorek
 
 • “7thInternational Conference on Fog, Fog Collection, and Dew”, Wrocław 24-29.07.2016
  • dr Piotr Piotrowski (poster: “The impact of atmospheric circulation on the likelihood of fog at selected stations in Poland airport”, wsp. A. Skomorowski)
  • mgr Adam Skomorowski 
 
 • 1stBaltic Earth Conference “Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region”, Nida, Litwa, 13-17.06.2016
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: “Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland”, wsp. W. Pawlak, M., Siedlecki)
  • dr Włodzimierz Pawlak
  • dr Piotr Piotrowski (postery: “Drivers of precipitation extremes in different spatial and temporal scales”, wsp. J. Wibig; “Precipitation in coastal area of Poland”, wsp. J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński) 
 
 • XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sopot, 13-14.05.2016
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
 
 • Sesja Naukowa „Zagrożenia Środowiska Ziemi”, Kraków, 26.04.2016
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: „Przyczyny i prognoza globalnego ocieplenia”
 
 • “European Geosciences Union General Assembly 2016”, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: “Gridded versus point data in the context of validation results from experiment of the COST action VALUE”, wsp. S. Kotlarski, D. Maraun, A. Jaczewski, B. Czernecki, J. Gutiérrez, R. Pongracz, J. Bartholy) 
 
 • II Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 15.04.2016
  • mgr Wojciech Radziun (referat: „Zróżnicowanie natężenia pola opadów atmosferycznych na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 2013–2015”)
  • mgr Luiza Wieczorek (poster: „Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań synoptycznych w latach 1998–2013”)
  • mgr Adam Skomorowski (poster: „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na prawdopodobieństwo wystąpienia mgły na wybranych lotniskach w latach 2005-2014 w Polsce”) 
 
 • „Opoczno i Tomaszów Mazowiecki dla czystego powietrza”, Opoczno, 14.03.2016
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: „Zanieczyszczenia powietrza w obszarze miasta – czynniki pogodowe wpływające na poziom zanieczyszczeń”)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat zamawiany: „Cechy charakterystyczne klimatu miast”)
 
 • Zimowe Warsztaty Badawcze Fizyki Atmosfery Sieci Naukowej Poland-AOD „Struktura optyczna smogu oraz jego oddziaływanie na warunki termodynamiczne w rejonie górskim”, Jaworzyna Krynicka, 6-13.03.2016 mgr Adam Skomorowski


2015 

 • Konferencja „40 lat Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie”, Toruń, 27.11.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  
 • Potsdam Greenhouse Gas Workshop - From Natural to Urban Systems, Poczdam, Niemcy, 19-23.10.2015
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: “Preliminary results of two years CO2 and CH4 eddy-covariance flux measurements at Biebrza wetlands”, wsp. W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: “Comparison of the diurnal and seasonal variability of turbulent fluxes of greenhouse gases (water vapor, carbon dioxide and methane) in the center of Lodz, Poland”, wsp. K. Fortuniak)
  
 • V Ogólnopolska Konferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 21-23.09.2015
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (referat: „Badania klimatu i bioklimatu miast w ośrodku łódzkim”)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: „Warunki bioklimatyczne w Łodzi w okresach fal upałów”)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak („Wybrane charakterystyki ruchu turbulencyjnego powietrza nad obszarem zurbanizowanym na przykładzie Łodzi”, wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński).
  • dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ (referat: „Wyniki rocznego monitoringu stężenia radonu w powietrzu w budynku mieszkalnym w Łodzi na tle warunków meteorologicznych”)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: „Porównanie dobowej i sezonowej zmienności turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi”)
  • dr Piotr Piotrowski (referaty: „Uwarunkowania cyrkulacyjne i wilgotnościowe ekstremalnych opadów atmosferycznych w Łodzi”; „Natężenie opadów atmosferycznych na obszarze Łodzi w latach 2011-2014”, wsp. W. Radziun; „Czynniki atmosferyczne wpływające na koncentrację pyłowych zanieczyszczeń powietrza w Krakowie”, wsp. J. Jędruszkiewicz, B. Pietras; postery: „Opady atmosferyczne w Polsce Środkowej na tle transportu pary wodnej”; „Uwarunkowania cyrkulacyjne miejskiej wyspy ciepła w Łodzi”, wsp. S. Wilk)
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: „Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej”)
  • dr Mariusz Zieliński (referaty: „Zastosowanie scyntylometrii w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi”; „Wpływ wielkości opadów na położenie zwierciadła wód gruntowych na przykładzie Łodzi”, wsp. J. Jędruszkiewicz, P. Moniewski; poster: „Charakterystyka wysokich dobowych sum opadów w Łodzi na tle cyrkulacji atmosferycznej”, wsp. J. Jędruszkiewicz
  • mgr Wojciech Radziun (referat: „Analiza rozkładu przestrzennego wysokich sum opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 2011-2013 w odniesieniu do sytuacji synoptycznych”)
  • mgr Szymon Wilk (referat: „Porównanie wybranych przypadków rozkładu przestrzennego temperatury powietrza i powierzchni Ziemi na przykładzie aglomeracji łódzkiej”, wsp. L. Gawuć).
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska
  • Jerzy Neuhorn
  
 • “IPCC Workshop on Regional Climate Projections and their Use in Impacts and Risk Analysis Studies”, São José dos Campos, Brazylia, 7-11.09.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: “Regional Climate Projections in the Baltic Sea Basin – Current State and Future Perspectives”)
  
 • “15th EMS Annual Meeting & 12thEuropean Conference on Applications of Meteorology (ECAM)”, Sofia, Bułgaria, 7-11.09.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: “VALUE: a framework to validate downscaling approaches for climate change studies”, wsp. D. Maraun, M. Widmann, J.M. Gutierrez, S. Kotlarski, R.E. Chandler, E. Hertig, R. Huth, R. Wilcke; poster: “Detection of main factors driving precipitation in Poland”)
  • dr Piotr Piotrowski (referat: “Winter precipitation variability during the western atmospheric circulation in Central Poland”, wsp. J. Jędruszkiewicz)
 
 • “The fifth EUGEO Congress: Convergences and Divergences of Geography in Europe”, Budapeszt, Węgry, 30.08-2.09.2015
  • dr Mariusz Zieliński (poster: “The high precipitation events over Lodz and its relation to atmospheric circulation”, wsp. J. Jędruszkiewicz, B. Czernecki)
  • J. Jędruszkiewicz (referat: “Contemporary changes in precipitation extremes in Poland in comparison to changes in other parts of Baltic Sea Basin”, wsp. J. Wibig).
  
 • “2ndInternational Conference: Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium”, Toruń, 24-26.08.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  
 • “The 9thInternational Conference on Urban Climate (ICUC-9)”, Tuluza, Francja, 20-24.07.2015
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: “Urban-rural differences in longwave radiation – Łódź case study”, wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr hab. Agnieszka Podstawczyńska (poster: “Interrelationship of indoor radon concentration and meteorological parameters in Łódź (Central Poland) case study – preliminary results”)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: “Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability”, wsp. K. Fortuniak)
  • mgr Szymon Wilk (poster: “Urban Heat Island in Lodz”)
  
 • International Conference „Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia”, Gdańsk, 17-19.06.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  
 • Konferencja „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”, Poznań, 8.06.2015
  • mgr Szymon Wilk (referat: „Miejska wyspa ciepła w Łodzi w poszczególnych porach roku”; poster: „Sezonowy rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Łodzi”)
  
 • 2ndInternational Conference „Radon in the Environment”, Kraków, 25-29.05.2015
  • dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ (poster: “Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near ground air layer”, wsp. W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak
  
 • Sesja „Bezpieczne społeczeństwa – ochrona bezpieczeństwa Europy i jej obywateli”, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź, 15.05.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: „Doświadczenia w aplikowaniu i ocenianiu wniosków”)
  
 • XXV Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 7-9.05.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  
 • I Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna „Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 24.04.2015
  • mgr Wojciech Radziun (poster: „Analiza wybranych sytuacji synoptycznych związanych z ekstremalnym opadem w latach 2011-2013 nad obszarem Łodzi”)
  • mgr Szymon Wilk (referat: „Cykl dobowy i sezonowy miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w 2014 roku”; poster: „Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Łodzi podczas fali upałów w lipcu 2014 roku”)
 
 • Konferencja “Dokonania naukowe doktorantów, III edycja”, Kraków, 18.04.2015
  • mgr Szymon Wilk (referat: „Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Łodzi i okolicach – miejska wyspa ciepła”; poster: „Miejska wyspa ciepła w Łodzi w 2014 roku”)
  
 • “European Geosciences Union General Assembly 2015”, Wiedeń, Austria, 12-17.04.2015
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: “Climate change assessments for the Baltic and North Sea regions: Observations, model projections and impacts”, wsp. J. Jędruszkiewicz)
 
 • VI Sesja Paleolimnologiczna, Łódź, 24.03.2015
 • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: „Zmiany klimatu w Europie w okresie ostatnich 15 tys. lat”)


2014

 • Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, Łódź, 9.12.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig - zaproszony uczestnik panelu: Doświadczenia ekspertów Komisji Europejskiej (7PR & H2020)

 

 • Konferencja „Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery” połączona z Seminarium członków konsorcjum ICOS-PL- projekt z Mapy Drogowej Rozwoju Infrastruktury Naukowej, Tleń, 22-24.10.2014
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: „Pomiary powierzchniowej wymiany gazów cieplarnianych prowadzone w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego”, wsp. J. Wibig, A. Podstawczyńska, W. Pawlak, P. Piotrowski, M. Siedlecki, M. Zieliński)

 

 • “14th EMS Annual Meeting & 10thEuropean Conference on Applied Climatology (ECAC)”, Praga, Czechy, 6-10.10.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referaty: “Climate extremes in Poland – their variability and changes with connection to changes in mean climate”; “Testing reliability of selected methods of future precipitation extremes projections. A Central Europe case”, wsp. J. Jędruszkiewicz; “COST action VALUE: Validating and integrating downscaling methods for climate change research”, wsp. D. Maraun, M. Widmann, R.E. Benestad, R.E. Chandler, J.M. Gutierrez, E. Hertig, R. Huth, S. Kotlarski)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: “Net turbulent flux of methane in the city - methodological consideration and preliminary results from Łódź, Poland”, wsp. K. Fortuniak)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: “The total precipitation in the warm half of the year in Poland in the relation to the water vapor transport”, wsp. J. Jędruszkiewicz)
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: “Multi-season variability of evapotranspiration on urban and rural areas in Central Poland - selected results of direct measurements and numerical estimations”, wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)

 

 • International Geographical Union Regional Conference “Changes, Challenges, Responsibility”, Kraków, 18-22.08.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: “Sources of uncertainty of regional scenarios of temperature changes and selected methods of their assessment”)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: “Climate of Łódź, Central Poland: Selected results from over 50-years long studies on urban climate in mid-European city”, wsp. K. Kłysik, W. Pawlak, A. Podstawczyńska, J. Wibig, M. Siedlecki, M. Zieliński; poster: “Energy balance of the mid-European city centre: Łódź case study”, wsp. ) W. Pawlak, M. Siedlecki, K. Kłysik)
  • dr hab. Agnieszka Podstawczyńska (referat: “Radon (Rn-222) in urban atmosphere: Łódź (Central Poland) case study”)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: “Net turbulent exchange of methane: preliminary results of measurements on urbanized area and wetlands”, wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński, A. Podstawczyńska; poster: “Long-term measurements of turbulent carbon dioxide net flux on urbanized area in comparison with agricultural terrain and wetlands”, wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

 

 • WSPCC 2014 - Fourth International Symposium “West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present”, Nowosybirsk, Rosja, 4-17.08.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: “Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation and snow ablation in the West Siberian plains”, wsp. E. Bednorz).
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: “Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland”, wsp. W. Pawlak; poster: "Selected environmental characteristics of the greenhouse gases measurement site at wetland of the Biebrza National Park, Poland”’ wsp. M. Ziułkiewicz, J. Forysiak, A. Fortuniak, M. Kloss, D. Okupny)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: “Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland”, wsp. K. Fortuniak, J. Wibig, P. Piotrowski)

 

 • 3rd International Lund Regional-Scale Climate Modelling Workshop “21stCentury Challenges in Regional Climate Modelling”, Lund, Szwecja, 16-19.06.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: “Future of precipitation in Poland – projections for XXI century”, wsp. J. Jędruszkiewicz, P. Piotrowski)

 

 • Second International Conference on “Climate Change – The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region”, Szczecin, Polska, 12-15.05.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: “How reliable are selected methods of projections of future thermal conditions? A case from Poland”)

 

 • “22ndCartographic School, Geoinformatics and Atmospheric Science” Wałbrzych - Książ, 6-9.05.2014
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: “Evapotranspiration assessment over city surface and agriculture fields: an approach using eddy-covariance measurement and GIS techniques”, wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
  • mgr Szymon Wilk (poster: “Visualization of thermal conditions in Radomsko city (Poland) in the period 1984-2013”

 

 • Konferencja „Dokonania naukowe doktorantów, II edycja”, Kraków, 12.04.2014
  • mgr Szymon Wilk (referat: „Warunki termiczne w Radomsku w okresie trzydziestolecia 1984–2013”)

 

 • Baltic Earth Workshop on “Natural hazards and extreme events in Baltic Sea region” Helsinki, Finlandia, 30-31.01.2014
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: “How the city influences the precipitation extremes?”, wsp. P. Piotrowski)


2013

 • "GIS Day na WNG UŁ", Łódź, 20.11.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Modele klimatu: źródła i formaty danych")
 • Tübingen Atmospheric Physics Symposium "Scintillometers and Applications", Tübingen, Niemcy, 7-9.10.2013
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Long term measurements of turbulent sensible heat flux with a large aperture scintillometer in Łódź, Central Poland")
 • II sympozjum "Możliwości aplikacyjne mobilnych analizatorów izotopowych wykorzystujących technikę CRDS – Cavity Ring Down Spectrometry", Warszawa, 02.10.2013
  • dr Włodzimierz Pawlak
 • International Conference "Precipitation Extremes in a Changing Climate", Hejnice, Czechy, 24-26.09.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Precipitation extremes in Poland, current state and future projections")
 • "XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów", SGGW, Warszawa, 18-20.09.2013
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek komitetu naukowego)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Charakterystyka stanowiska pomiarowego i wstępne wyniki badań strumieni netto gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4) na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego", wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
 • "Zastosowania metod statystycznych w geografii", Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 19.09.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (członek komitetu naukowego)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "O współczynniku korelacji liniowej raz jeszcze")
 • "13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM)", Reading, Wielka Brytania, 9-13.09.2013
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Variability and changes of precipitable water over Europe (1948-2012)")
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Scenarios of precipitation extremes in Poland for the 21st century, comparison of different methods")
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "VALUE COST Action - Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research" ,wsp. M. Widmann, D. Maraun, R.E. Benestad, J.M.Gutierrez, E. Hertig, R. Huth, S. Kotlarski)
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Urban rural evapotranspiration differences in central Poland – selected eddy covariance results")
 • 7th study conference on BALTEX, Borgholm, Island of Ölland, Szwecja, 10-14.06.2013
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Long term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź, central Poland" ,wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Precipitation extremes projections for Poland for the period 2021-2050. Comparison of selected methods")
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park" ,wsp. W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Will the growing season have changed in Poland by the end of the 21st century? Intra- and multi-model projections")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Singularities of turbulent sensible heat flux in urban areas – Łódź case study")
 • "European Geosciences Union, General Assembly 2013", Wiedeń, Austria, 7-12.04.2013
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Spatial distribution of temperature extremes changes in Poland in 21st century")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Scintillometry in Urban Boundary Layer – the example of Lodz, Central Poland")
 • International Conference on Urban Climate and on the History of Meteorology "Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence" , Florencja, Włochy, 25-26.02.2013
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Long term turbulence measurements over urbanized area in Łódź, central Poland", wsp. W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "12 years of energy balance and CO2 flux measurements in Łódź, Poland", wsp. K. Fortuniak)
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

2012

 • First VALUE Training School "Introduction to Dynamical and Statistical Downscaling", Santander, Hiszpania, 06-15.11.2012
  • mgr inż. Marcin Rzepa
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz
 • VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego "Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki", Zamość – Łuck (Ukraina), 27-29.09.2012
  • Prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek komitetu naukowego)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między terenem miejskim i zamiejskim a atmosferą - wstępne wyniki pomiarów w środkowej Polsce", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Wstępne wyniki oceny parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
  • dr Piotr Piotrowski
 • V Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012 "Współczesne trendy w naukach o Ziemi", Zawiercie, 26-28.09.2012
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz(referat: "Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany warunków termicznych zimą w Polsce w latach 2021-2050 na podstawie modelu RACMO2", wsp. P. Piotrowski; poster: "Wyznaczenie temperatury powierzchni Ziemi w Łodzi z wykorzystaniem obrazów satelitarnych LANDSAT 5 TM", wsp. M. Zieliński)
  • mgr Mariusz Zieliński(referat: "Turbulencyjny strumień ciepła jawnego w Łodzi w świetle pomiarów scyntylometrycznych – porównanie algorytmów FREE i MIX", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
 • "12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology - (ECAC)", European Meteorological Society & Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, Polska, 10-14.09.2012
  • Prof. dr hab. Joanna Wibig (członek komitetu programowego i naukowego konferencji, referaty: "Scenarios of temperature extremes for Poland for the period 2021-2050 - comparison of two approaches", wsp. J. Jędruszkiewicz, M. Rzepa; "How does the areal averaging influence the extremes? Context of gridded observation data sets", wsp. B. Brzóska, A. Jaczewski, K. Konca-Kędzierska, K. Pianko-Kluczyńska)
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek lokalnego komitetu organizacyjnego)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, referat: "Spectral characteristics of the turbulence over urbanized area", wsp. W. Pawlak)
  • dr Mariusz Siedlecki (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, referat: "Evapotranspiration characteristics of urban surface using eddy correlation measurement and Penman method", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak; poster: "Preliminary results of evapotranspiration assessment from wetland using eddy correlation measurement", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (członek lokalnego komitetu organizacyjnego)
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska (członek lokalnego komitetu organizacyjnego)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, poster: "Relationship between the predicted changes in circulation and thermal conditions for Poland in winter in 2021-2050", wsp. P. Piotrowski )
  • mgr Mariusz Zieliński (członek lokalnego komitetu organizacyjnego, poster: "Turbulent sensible heat flux in Lodz derived from scintillometer measurements", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)
 • Konferencja projektu BACC II (Second BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin), Tallin, Estonia, 05-07.09.2012
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat zamawiany: "Skill of methods for describing regional climate futures")
 • CH4 and N2O FLUXNET Workshop "The importance of land-atmosphere fluxes of methane and nitrous oxide for the global greenhouse-gas balance - The need for a FLUXNET-GHG", Hyytiälä, Finlandia, 04-07.09.2012
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Włodzimierz Pawlak
 • "The 8th International Conference on Urban Climate (ICUC-8)", Dublin, Irlandia, 6-10.08.2012
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Sensible heat flux in Lodz – scintillometer and eddy covariance measurements", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Urban rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results)", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa dedykowanaProfesorowi Tadeuszowi Niedźwiedziowi "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu", Sosnowiec, 19-21.04.2012
  • Prof. dr hab. Kazimierz Kłysik (członek komitetu naukowego)
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Ekstremalne zdarzenia opadowe w Polsce - zmiany współczesne i projekcje (2021-2050)")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Najwyższe stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle cyrkulacji atmosferycznej w Polsce Środkowej i Południowej", wsp. P. Piotrowski)
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Charakterystyka turbulencyjnego ruchu powietrza nad miastem w świetle teledetekcji scyntylometrycznej", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Charakterystyka turbulencyjnego ruchu powietrza nad miastem w świetle teledetekcji scyntylometrycznej", wsp. W. Pawlak, M. Zieliński)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Projekcje zmian ekstremalnych warunków termicznych w Polsce na lata 2021-2050")
  • dr Piotr Piotrowski
 • Sympozjum Geograficzne "Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych", Gdańsk, 23-24.03.2012
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Temperatura powierzchni ziemi w Łodzi w świetle danych satelitarnych LANDSAT 5 TM", wsp. J. Jędruszkiewicz)
 • Workshop "Eddy Covariance Training by Li-cor", Poznań, 21-22.02.2012
  • dr Włodzimierz Pawlak
  • mgr Mariusz Zieliński
2011

 • "International Workshop on Urban Weather and Climate: Observation and Modeling", Beijing, Chiny, 12-15.07.2011
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Turbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Łódź case study", wsp. W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland")
 • "11th EMS Annual Meeting/10th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM)", Berlin, Niemcy, 12-16.09.2011
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referaty: "Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?"; "Precipitation and evaporation in Poland - projections for 2021-2050")
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Turbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Lodz case study", wsp. W. Pawlak)
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (referat: "Multi-model projection of temperature extremes in Poland in 2021-2050")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Influence of NAO, SCA, EA/WR, POL circulation patterns on monthly mean maximum temperature in Poland")
 • "19th International Congress of Biometeorology", Auckland, Nowa Zelandia, 04-08.12.2011
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location", wsp. J. Wibig, W. Pawlak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere (Łódź, Poland case study)")
 • "XXI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 6-7.05.2011
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
 • "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Geografii", Łódź, 12-13.05.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (referat: "Charakterystyka zmian warunków termicznych dla Polski na lata 2021-2050 na podstawie regionalnych modeli klimatu")
 • "II Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej Klimsat 2011", Kraków, 03-04.06.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz
  • mgr Mariusz Zieliński
 • XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "50 lat Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec", Wrocław - Pokrzywna k/ Głuchołaz, 07-10.09.2011
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Warunki wilgotnościowe w Polsce w świetle wskaźnika SPEI")
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (poster: "Charakterystyki turbulencji i bilans energetyczny terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi", wsp. W. Pawlak)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Zmienność stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza na tle wartości strumienia ciepła glebowego")
  • dr Włodzimierz Pawlak (poster: "Typ powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi)", wsp. M. Siedlecki)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Wysokie sumy opadów atmosferycznych w południowej części Polski na tle cyrkulacji atmosferycznej")
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Wstępne wyniki oceny strumienia pary wodnej w różnych zbiorowiskach roślinnych", wsp. W. Pawlak, K. Fortuniak)
 • VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii "Przestrzeń w badaniach geograficznych", Łódź, 19-21.09.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz
  • mgr Mariusz Zieliński (referat: "Zmienność przestrzenna pokrywy śnieżnej w Polsce zimą 2010/2011 na postawie teledetekcji satelitarnej i obserwacji naziemnych", wsp. B. Czernecki, J. Jędruszkiewicz)
 • III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych" w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28.09.2011
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (referat: "Pomiary turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego metodą scyntylometryczną", wsp. M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Kłysik, M. Zieliński)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Pomiary stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu w Łodzi i na terenie podmiejskim na tle wybranych elementów meteorologicznych")
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym - Biebrzański Park Narodowy 2010", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki, K. Kłysik, K. Dąbrowska-Zielińska)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Zasadność wyróżniania hybrydowych typów cyrkulacji atmosferycznej w klasyfikacjach cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Polski")
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Porównanie wybranych metod oceny parowania w Łodzi", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Metody weryfikacji numerycznych prognoz pogody na przykładzie wyników modelu WRF")
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (poster: "Metody statystyczne umożliwiające tworzenie scenariuszy zmian ekstremalnych zjawisk termicznych na podstawie symulacji RCM")
  • mgr Mariusz Zieliński (poster: "Zastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury minimalnej i maksymalnej")
 • "IV Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011 - Współczesne trendy w naukach o Ziemi", Cieszyn, 19-21.10.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz (referat: "Scenariusz zmian ekstremalnych warunków termicznych w regionie łódzkim na lata 2021-2050")
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bioklimatologia człowieka" dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Warszawa, 17-18.11.2011
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Aktywność promieniotwórcza radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych")
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Ekstremalne porywy wiatru - wybrane wnioski z pomiarów anemometrem akustycznym", wsp. K. Fortuniak)
  • dr Piotr Piotrowski
 • Konferencja "Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych", Warszawa, 13-14.12.2011
  • mgr Joanna Jędruszkiewicz
2010

 • "6th Study Conference on BALTEX", Międzyzdroje, 14-18.06.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: "Droughts in Poland: Recent variability and future predictions")
 • "11th International Meeting on Statistical Climatology", Edinburgh, Szkocja, 12-16.07.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (poster: "Comparison of selected measures of drought events in Poland")
 • Greenflux International Conference and ICOS-PL Meeting, Mierzęcin, 13-16.09.2010
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr W. Pawlak
 • "8th European Conference on Applied Climatology", Zurich, Szwajcaria, 13-17.09.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referaty: "Has the probability of water deficit changed in Central Europe since the middle of the 20th century?"; "Water deficit risk in Central Europe in the middle of the 21st century")
  • dr Mariusz Siedlecki (poster: "Wind speed change in Central Europe: the projections based on regional climate models")
 • XX Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 7-8.05.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
 • Konferencja "Science and Art in Europe, Warszawa, 12-14.05.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Extreme weather events in Central Europe - detection of recent changes and projections for future")
 • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym", Łódź, 8-12.09.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Miejska wyspa ciepła i bilans cieplny Łodzi")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Pomiary stężenia radonu (222Rn) w powietrzu atmosferycznym i glebowym w Łodzi i na terenie gminy Zgierz w różnych warunkach meteorologicznych", wsp. K. Kozak, J. Mazur)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Zastosowanie metody kowariancji wirów do pomiarów turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto na terenie miejskim")
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: "Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
 • Konferencja Naukowa "Klimat Polski na tle klimatu Europy", Poznań, 18-20.11.2010
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • prof. dr hab. Joanna Wibig (referat: "Susze w Polsce w latach 1951-2006")
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich - wstępne wyniki porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów", wsp. K. Kłysik, M. Siedlecki, W. Pawlak)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Wpływ cyrkulacji atmosferycznej i lokalnych warunków meteorologicznych na stężenie radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza w Łodzi i Krakowie", wsp. P. Piotrowski)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Ekstremalne wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla na tle warunków meteorologicznych")
  • dr Piotr Piotrowski (referat: "Uwarunkowania cyrkulacyjne susz wiosennych w Polsce")
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: "Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi", wsp. K. Fortuniak, W. Pawlak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Symulacje wybranych parametrów meteorologicznych w latach 2021-2050 w oparciu o model WRF")
 • Sympozjum "Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski", Warszawa, 1.12.2010
  • prof. dr hab. Joanna Wibig
 • Konferencja Naukowa "Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych", Warszawa, 10-11.12.2010
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
2009

 • Międzynarodowa Konferencja "Radon in Environment", Zakopane, 10-14.05.2009
  • dr A. Podstawczyńska (poster: "Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions", wsp. W. Pawlak, K. Kozak)
 • "International Conference on Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region", Szczecin, 25-28.05.2009
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Global environmental change and urban climate in central European cities")
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Variability of droughts in Poland, 1951-2006", wsp. G. Stankunavičius), (poster: "Is the European blocking the precursor for the droughts in the Southern Baltic Region?", wsp. G. Stankunavičius)
 • "7th International Conference on Urban Climate (ICUC-7)", Yokohama, Japonia, 29.06-03.07.2009
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Selected characteristics of the atmospheric turbulence over a central European city centre - integral statistics")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Outdoor radon (222Rn) concentration in urban and rural area (Central Poland) in relation to meteorological parameters", wsp. K. Kozak)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Carbon dioxide flux in the center of Lodz, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (poster: "The map of sky view factor in the center of Łódź")
 • "8th European Conference on Applied Climatology", Tuluza, Francja, 29.09-03.10.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Dry spells and droughts in Poland, 1951-2006", "Extreme dryness events in Poland, their synoptic scale drivers and trial of downscaling")
 • Seminarium "Protony, Elektrony, Gammy, Alfy, Neutrony (PEGAN)", Kraków, 11.02.2009
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Stężenie radonu w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich")
 • Ogólnopolski Panel Naukowy "Globalne ocieplenie - ile w nim pierwiastka antropogenicznego, ile naturalnego", Gdynia, 07.05.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Współczesne zmiany klimatyczne - przesłanki wpływu czynników antropogenicznych")
 • XVIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 08-09.05.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • Sympozjum Ogólnokrajowe "Hydrotechnika XI'2009", Ustroń, 19-21.05.2009
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Opady nawalne w Polsce")
 • XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola Agrometeorologii i Klimatologii w Badaniu i Kształtowaniu Środowiska", Mierzęcin, 14-18.09.2009
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Pomiary turbulencyjnych i radiacyjnych składników bilansu cieplnego w Łodzi", wsp. K. Kłysik, W. Pawlak, M. Siedlecki)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Stężenie radonu (222Rn) w przygruntowej warstwie powietrza na tle indywidualności klimatycznej obszarów miejskich i zamiejskich", wsp. K.Kozak, J. Mazur)
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Pomiary pionowego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi - wstępne wyniki z lat 2006-2009", wsp. K. Fortuniak, M. Siedlecki)
  • dr Piotr Piotrowski (referat: "Porównanie klasyfikacji obiektywnej z klasyfikacją subiektywną cyrkulacji atmosferycznej")
  • dr Mariusz Siedlecki (referat: "Wpływ cyrkulacji atmosfery na chwiejność powietrza nad Europą")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Wykorzystanie modelu WRF w badaniach klimatologicznych")
2008

 • "7th European Conference on Applied Climatology", Amsterdam, Holandia, 27.09-03.10.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Warm and cold spells in Poland in the period 1951-2006", "Scenarios for precipitation extremes in Poland for the 21st century according to CLM model", wsp. B. Rockel), (poster: "Variability of precipitation extremes in Poland in the period 1951-2006")
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Short time wind gusts and wind pulsations for urban location in Lodz, central Poland")
  • mgr Mariusz Siedlecki (poster: "Changes of the instability conditions in a Climate Change")
 • VI Congreso International de la Asociación Espa?ola de Climatología "Cambio Climatico Regional y sus Impactos", Tarragona, Hiszpania, 8-11.10.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Variability of weather extremes in Poland in the period 1951-2006")
 • "Advances in weather and circulation type classifications & applications" - COST 733 Mid-term Conference, Kraków, 22-25.10.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Circulation patterns connected with extreme weather events in Central Europe", wsp. W. Pawlak, M. Rzepa, M. Siedlecki), (poster: "Review of methods of selecting circulation patterns related to specific weather events")
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Pluvial conditions in Poland in relation to atmospheric circulation")
  • mgr Mariusz Siedlecki (poster: "Regionalization of instability conditions in Europe")
 • Rossby Center Day 2008 Workshop, "Nordic-Arctic Climate Change: Towards an Earth System Approach", Norrköping, Szwecja, 13-14.11.2008
  • dr Włodzimierz Pawlak
 • XVIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Sosnowiec, 11-12.05.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • IV Forum Geografów Polskich "Studia regionalne a rozwój geografii", Warszawa, 29-30.05.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • Konferencja "Studia doktoranckie jako element systemu kształcenia geografów", Bydgoszcz, 12-13.06.2008
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metodyka badań klimatu miasta", Gaik-Brzezowa, 18-21.09.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Metody pomiarów turbulencyjnych strumieni energii i pędu na obszarach miejskich")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Zmienność stężenia radonu (222 Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim", wsp. K. Kozak, H. Hovhannisyan, W. Pawlak)
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi", wsp. B. Gromek)
 • Konferencja "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa, 24-26.11.2008
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce na tle globalnych i regionalnych trendów klimatycznych", "Typy cyrkulacji sprzyjające ekstremalnym zdarzeniom pogodowym w środkowej Europie", wsp. M. Siedlecki, W. Pawlak, M. Rzepa)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Wpływ metodyki pomiarowej na wyznaczanie maksymalnych prędkości i porywów wiatru o zadanym prawdopodobieństwie przewyższania")
2007

 • "Fifth Study Conference on BALTEX ", Kuressaare, Saaremaa, Estonia, 4-8.06.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (poster: "Comparison of selected storminess indices based on point pressure", wsp. L. Bärring)
  • mgr Mariusz Siedlecki
 • Warsztaty letnie "Summer School in Statistical Downscaling", Łódź, 18-22.06.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ - wykładowca
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr Piotr Piotrowski
  • dr Włodzimierz Pawlak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Mariusz Siedlecki
  • mgr inż. Marcin Rzepa
 • "XXIV General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics", Perugia, Włochy, 2-13.07.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Cold and warm spells in Poland frequency, trends and relation to atmospheric circulation")
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Multi-indices analysis of Scandinavian storminess in last two hundred years")
 • "ESF Exploratory Workshop on Econometric Time-Series Analysis Applied to Climate Research", Frascati, Włochy, 5-8.09.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
 • "7th European Conference on Applications in Meteorology (ECAM)", San Lorenzo de El Escorial, Hiszpania, 1-5.10.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Transport of Water Vapor over Europe and its relation to circulation patterns")
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy", Toruń, 11-13.10.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Urban climate research in Poland and abroad - history and contemporary trends")
 • "Global Environmental Change: The Role of the Arctic", Nynäshamn, Szwecja, 13-17.10.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku", Gdańsk, 7-8.02.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Rekonstrukcja serii średniej dobowej temperatury w Łodzi w latach 1904-2000", wsp. M. Rzepa), (poster: "Rekonstrukcja serii dobowych sum opadu w Łodzi w latach 1904-2000", wsp. M. Rzepa)
  • dr Piotr Piotrowski (poster: "Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w latach 1958-2005")
  • mgr inż. Marcin Rzepa
 • "XVII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Gdynia, 11-12.05.2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • IV Forum Geografów Polskich "Studia regionalne a rozwój geografii", Warszawa, 29-30.05.2007
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych", Kraków, 31.05-1.06..2007
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Czasoprzestrzenny rozkład zawartości wody opadowej w atmosferze nad Europą (1958-2005)", wsp. M. Siedlecki)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Usłonecznienie w Łodzi w drugiej połowie XX w.")
 • IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast, Łódź, 29.11-1.12.2007
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "The influence of UHI on the intensity and duration of heat waves", wsp. J. Szcześniewska)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Singularities of urban heat fluxes in Łódź"; "Singularities of urban climate - Łódź case study", wsp. K. Kłysik)
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (referat: "Promieniowanie UV w centrum Łodzi (UV radiation in the centre of Łódź)"), (poster: "Preliminary results of measurements of radon (222Rn) concentration in the air in Łódź", wsp. K. Kozak)
  • dr Piotr Piotrowski (referat: "Charakterystyka wybranych wskaźników bioklimatycznych w Łodzi na tle warunków cyrkulacyjnych")
  • dr Włodzimierz Pawlak (referat: "Modeling of urban canyon albedo with Monte-Carlo method")
  • mgr Mariusz Siedlecki (referat: "Selected instability indices and urban heat island intensity in Łódź")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (referat: "Correlation between temperature distribution and sky view factor in the center of Łódź", wsp. B. Gromek, M.Siedlecki)
  • mgr Iwona Gajda-Pijanowska
  • Jerzy Neuhorn
2006

 • "Baltex Assessement of Climate Change", Göteborg, Szwecja, 22-23.05.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (poster: "Detection of Past and Current Climate Change: 1) Atmosphere: Temperature and Precipitation")
 • "The 6th International Conference on Urban Climate", Göteborg, Szwecja, 12-16.06.2006
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "New measurements of the energy balance components in Łódź", wsp. K. Kłysik, M. Siedlecki)
  • mgr Włodzimierz Pawlak (poster: "Daily and annual variability of effective albedo of urban area - Łódź case study")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (poster: "Variability of sky view factor in the main street canyon in the center of Łódź", wsp. B. Gromek)
 • "6th European Conference on Applied Climatology", Ljubljana, Słowenia, 4-8.09.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Daily precipitation totals variability in Poland (1951-2000)"; "Changes in lower troposphere over Europe (1951-2000)")
  • mgr Mariusz Siedlecki (postery: "The diurnal course of the CAPE index values"; "Selected instability indices in Europe")
 • "Rossby Centre Day", Norrköping, Szwecja, 4.10.2006
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
 • "MUSCAD 2006: Holocene climate variability, solar variability and vegetation modelling", Lund, Szwecja, 19-20.10.2006
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
 • "Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context", Warszawa, 7-9.12.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referaty: "Daily precipitation totals variability in Poland (1951-2000)"; "Intra-annual and long-term variability of gales over Poland and their relationship with atmospheric circulation", wsp. J. Degirmendžić; "Heatwaves in Poland - frequency, trends and relation to atmospheric circulation", wsp. A. Podstawczyńska, P. Piotrowski, M. Rzepa); (poster: "Coldwaves in Poland - frequency, trends and relation to atmospheric circulation", wsp. A. Podstawczyńska, P. Piotrowski, M. Rzepa)
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Piotr Piotrowski
  • mgr inż. Marcin Rzepa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w setną rocznicę urodzin Profesora Bogumiła Krygowskiego "Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej", Forum Geografów Polskich, Poznań, 20-21.03.2006
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
 • "16 Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej", Toruń, 7-8.04.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • "Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe", Gdynia, 11-13.05.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • Workshop "Weather Research and Forecasting Model", Boulder, Colorado, USA, 22-30.07.2006
  • mgr inż. Marcin Rzepa
 • Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów, 8-10.06.2006
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ (referat: "Wybrane problemy pomiarów strumieni turbulencyjnych metodą kowariancji wirów")
  • dr Agnieszka Podstawczyńska (poster: "Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi", wsp. W. Pawlak)
  • mgr Włodzimierz Pawlak (referat: "Pomiary albedo efektywnego w mieście")
  • mgr inż. Marcin Rzepa (poster: "Zastosowanie programu BMSky-view do obliczania współczynnika widoku nieba", wsp. M. Siedlecki, B. Gromek)
 • I Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, Lublin, 12-14.06.2006
  • mgr Mariusz Siedlecki (referat: "Całkowita energia chwiejności atmosfery na d Europą w latach 1991-2005" )
 • Warsztaty letnie CESSAR "About Atmospheric Aerosols", Jastarnia-Półwysep Helski, 17-21.06.2006
  • mgr inż. Marcin Rzepa
 • "Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska", Wrocław, 16-17.11.2006
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ (referat: "Pionowa stratyfikacja atmosfery nad Europą - zmiany w oparciu o wyniki reanaliz" )
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. nadzw. UŁ
2005

 • Workshop "Mesoscale Modeling System PSU/NCAR", Boulder, Colorado, USA, 23-31 January 2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • Workshop "Baltic Assessment of Climate Change", Helsinki, Finland, 18-21 May 2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • Workshop "Atmospheric Convection Research and Operational Forecasting Aspects", Udine, Italy, 18-22 July 2005
  • mgr Mariusz Siedlecki
 • "17th International Congress of Biometeorology - ICB 2005", Garmisch-Partenkirchen, Germany, 5-9 September 2005
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr Agnieszka Podstawczyńska
  • mgr Włodzimierz Pawlak
 • "7th European Conference on Applications of Meteorology", Utrecht, The Netherlands, 12-16 September 2005
  • dr hab. Joanna Wibig, prof. nadzw. UŁ
 • "Ecology of River's Basins ERB 2005 - The Third International Scientific Conference ", Vladimir, Russia, 28-30 September 2005
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłysik
  • dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • II Forum Geografów Polskich "Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społecze