Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego
 


prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak po polsku in English

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655954
Fax: +42 6655951
Email: kfortun@uni.lodz.pl

Wykształcenie

Stopień magistra: 1988, Magister fizyki (fizyka teoretyczna),

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii,

promotor: dr Stanisław Malinowski,

praca magisterska: Krzyżujące się związki relacji  Osagera.

Stopień doktora: 1996, Doktor nauk o Ziemi (klimatologia),

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,

promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik,

rozprawa doktorska: Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski.

Stopień doktora habilitowanego: 2003, Doktor habilitowany nauk o Ziemi (klimatologia), Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

rozprawa habilitacyjna: Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne.

Tytuł profesora: 2011, Profesor nauk o Ziemi

 

Zatrudnienie

Od 1 lipca 1989 w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego jako:

1989-1996         asystent

1996-2006         adiunkt

2006-2011         profesor nadzwyczajny

2011-                 profesor zwyczajny

 

Zainteresowania badawcze

Klimat miast:  

·      badania mikrometeorologiczne obszarów zurbanizowanych, w szczególności pomiary bilansu energetycznego miast i wymiany turbulencyjnej gazów cieplarnianych, CO2 i CH4 (metoda kowariancji wirów);

·      zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym;

·      pomiary i statystyczna analiza indywidualnych cech klimatu miast (miejska wyspa ciepła,  modyfikacja przez zabudowę miejską pola wilgoci, wiatru i promieniowania); 

·      numeryczne modelowanie klimatu miast (modele bryłowe bilansu energetycznego,  pochłanianie promieniowania w kanionie ulicznym);

Dynamika warstwy granicznej atmosfery, mikrometeorologia i topoklimatologia:  

·      poznanie bilansu cieplnego i turbulencyjnych strumieni CO2 i CH4 na terenach naturalnych (Biebrzański Park Narodowy), rolniczych i zurbanizowanych (pomiary metodą kowariancji wirów);

·      modelowanie procesów powierzchniowych;

Dynamika i zmienność klimatu:  

·      atmosfera jako nieliniowy układ dynamiczny (zastosowanie teorii chaosu deterministycznego w klimatologii);

·      analiza szeregów czasowych (zastosowanie w klimatologii różnych metod statystycznych: analiza falkowa, analiza fourierowska, MESA, SSA);

·      historyczne szeregi czasowe (analiza i weryfikacja danych historycznych)

 

Dydaktyka

·      dynamika warstwy granicznej atmosfery;

·      podstawy meteorologii;

·      meteorologia synoptyczna;

·      fizyka dla geografów;

·      opieka na pracami licencjackimi i magisterskimi;

 

Nagrody i wyróżnienia

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za cykl artykułów dotyczących problemów zmian klimatu – 14 października 2013 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za książkę "Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi" – 17 października 2011 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia drugiego) za cykl artykułów dotyczących klimatu terenów zurbanizowanych – 16 października 2009 r.

·      Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego – wrzesień 2007 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za cykl artykułów dotyczących klimatu terenów zurbanizowanych – 12 października 2007 r.

·      Srebrny Krzyż Zasługi – kwiecień 2005 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia drugiego) za książkę „Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne”  – 14 października 2004 r.

·      Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi w dziedzinie nauk ścisłych za całokształt osiągnięć badawczych – 2002 r.         

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za cykl prac nt. „Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu”  – 14 października 2002 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w zespole, stopnia pierwszego) za cykl prac nt. „Antropogeniczne i naturalne zmiany klimatu” – 13 października 2000 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia drugiego) za cykl publikacji dotyczących dynamicznych aspektów zmienności klimatu – 14 października 1997 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w zespole, stopnia drugiego) za cykl publikacji dotyczących badań różnych aspektów klimatu miasta – 14 października 1996 r.

·      Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w zespole, stopnia drugiego) za cykl publikacji dotyczących zagadnień klimatologicznych Polski Środkowej – 14 października 1994 r.

 

Funkcje naukowe i organizacyjne

·      członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

·      członek Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich;

·      członek Zespołu do Spraw Nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

·      członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki;

·      członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego;

·      członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;

·      członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Fizycznej WGSR Uniwersytetu Warszawskiego;

·      członek Rady Redakcyjnej czasopisma PTPN/UAM Badania Fizjograficzne;

·      redaktor specjalnego numeru czasopisma Meteorologische Zeitschrift (vol.22, no. 5, 2013);

·      praca w różnych komisjach na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;

·      recenzje w przewodach habilitacyjnych i wnioskach o tytuł naukowy;

 

Przynależność do towarzystw naukowych

·      International Association for Urban Climate (www.urban-climate.org )  - członek zarządu w latach 2003-2007;

·      Polskie Towarzystwo Geofizyczne (http://ptgeof.imgw.pl/ ) – przewodniczący Oddziału Łódzkiego, członek Głównej Komisji Rewizyjnej;

·      Łódzkie Towarzystwo Naukowe (www.ltn.lodz.pl );

 


Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655954, Fax: +42 6655951