Zakład Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego
 
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak po polsku in English

Zakład Meteorologii i Klimatologii
Instytut Klimatologii i Hydrologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88
90-139 Łódź
  
Tel: +42 6655954
Fax: +42 6655951
Email: krzysztof.fortuniak@geo.uni.lodz.pl


Wykształcenie

Tytuł zawodowy magistra: 1 lipca 1988, Magister fizyki (fizyka teoretyczna),

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii,

promotor: dr Stanisław Malinowski,

praca magisterska: Krzyżujące się związki relacji Onsagera.


Stopień doktora: 18 czerwca 1996, Doktor nauk o Ziemi (klimatologia),

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,

promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kłysik,

rozprawa doktorska: Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski.


Stopień doktora habilitowanego: 16 grudnia 2003, Doktor habilitowany nauk o Ziemi (klimatologia),

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

rozprawa habilitacyjna: Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne.


Tytuł profesora: 1 sierpnia 2011, Profesor nauk o ZiemiZatrudnienie

Od 1 lipca 1989 w Katedrze/Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego jako:

1989-1996         asystent

1996-2006         adiunkt

2006-2011         profesor nadzwyczajny

2011-                  profesor zwyczajnyZainteresowania badawcze

Klimat miast:

-   badania mikrometeorologiczne obszarów zurbanizowanych, w szczególności pomiary bilansu energetycznego miast i wymiany turbulencyjnej gazów cieplarnianych, CO2 i CH4 (metoda kowariancji wirów);

-   pomiary i statystyczna analiza indywidualnych cech klimatu miast (miejska wyspa ciepła, modyfikacja przez zabudowę miejską pola wilgoci, wiatru i promieniowania);

-   zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym;

-   numeryczne modelowanie klimatu miast (modele bryłowe bilansu energetycznego, pochłanianie promieniowania w kanionie ulicznym);


Dynamika warstwy powierzchniowej atmosfery, mikrometeorologia i topoklimatologia:

-   poznanie bilansu cieplnego i turbulencyjnych strumieni CO2 i CH4 na terenach naturalnych (Biebrzański Park Narodowy), rolniczych i zurbanizowanych (pomiary metodą kowariancji wirów);

-   modelowanie procesów powierzchniowych;


Dynamika i zmienność klimatu:

-   atmosfera jako nieliniowy układ dynamiczny (zastosowanie teorii chaosu deterministycznego w klimatologii);

-   analiza szeregów czasowych (zastosowanie w klimatologii różnych metod statystycznych: analiza falkowa, analiza fourierowska, MESA, SSA);

-   historyczne szeregi czasowe (analiza i weryfikacja danych historycznych)Dydaktyka

-   dynamika warstwy granicznej atmosfery;

-   podstawy meteorologii;

-   meteorologia synoptyczna;

-   fizyka dla geografów;

-   opieka na pracami licencjackimi i magisterskimi.Nagrody i wyróżnienia

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (zespołowa, stopnia pierwszego) za cykl artykułów pt. "Dynamika wybranych procesów klimatycznych o różnych skalach czasowo-przestrzennych w świetle nowoczesnych metod pomiarowych" - 14 października 2020 r.

-   Medal Komisji Edukacji Narodowej - 18 lipca 2019 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (zespołowa, stopnia pierwszego) za cykl artykułów dotyczących problemów zmian klimatu - 14 października 2017 r.

-   Złoty Krzyż Zasługi - 3 czerwca 2015 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za cykl artykułów dotyczących problemów zmian klimatu - 14 października 2013 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za książkę "Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi" - 17 października 2011 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia drugiego) za cykl artykułów dotyczących klimatu terenów zurbanizowanych - 16 października 2009 r.

-   Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego - wrzesień 2007 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za cykl artykułów dotyczących klimatu terenów zurbanizowanych - 12 października 2007 r.

-   Srebrny Krzyż Zasługi - 6 kwietnia 2005 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia drugiego) za książkę "Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne" - 14 października 2004 r.

-   Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi w dziedzinie nauk ścisłych za całokształt osiągnięć badawczych - 2002 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia pierwszego) za cykl prac nt. "Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu" - 14 października 2002 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w zespole, stopnia pierwszego) za cykl prac nt. "Antropogeniczne i naturalne zmiany klimatu" - 13 października 2000 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, stopnia drugiego) za cykl publikacji dotyczących dynamicznych aspektów zmienności klimatu - 14 października 1997 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w zespole, stopnia drugiego) za cykl publikacji dotyczących badań różnych aspektów klimatu miasta - 14 października 1996 r.

-   Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (w zespole, stopnia drugiego) za cykl publikacji dotyczących zagadnień klimatologicznych Polski Środkowej - 14 października 1994 r.Funkcje naukowe i organizacyjne

-   dyrektor Instytutu Klimatologii i Hydrologii WNG UŁ (2020-);

-   dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi WNG UŁ (2016-2020);

-   członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2015);

-   członek Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich (kilkukrotnie);

-   członek Zespołu do Spraw Nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kilkukrotnie);

-   członek Zespołów Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (kilkukrotnie);

-   członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego (2012-2016, 2020-);

-   członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (2004-);

-   członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Fizycznej WGSR Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2016);

-   członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN (2015-2018);

-   członek Rady Redakcyjnej czasopisma PTPN/UAM Badania Fizjograficzne;

-   redaktor specjalnego numeru czasopisma Meteorologische Zeitschrift (vol.22, no. 5, 2013)

-   praca w różnych komisjach na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;

-   recenzje w przewodach habilitacyjnych i wnioskach o tytuł naukowy.Przynależność do towarzystw naukowych

-   International Association for Urban Climate (www.urban-climate.org)  - członek zarządu w latach 2003-2007;

-   Polskie Towarzystwo Geofizyczne (http://ptgeof.imgw.pl/); przewodniczący Oddziału Łódzkiego (2001-2016), członek Głównej Komisji Rewizyjnej;

-   Łódzkie Towarzystwo Naukowe (www.ltn.lodz.pl);
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655954, Fax: +42 6655951