Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddzia³  £ódzki

09-139 £ód¼,    ul. Narutowicza 88,     tel.+42-6655 954,   fax.+42-6655 951