WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO

 

1930 - utworzenie elitarnego stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo Geofizyków w Warszawie" (TGW). Towarzystwo to było wydawcą czasopisma pt. "Biuletyn Towarzystwa Geofizyków w Warszawie"

1947 - reaktywowanie TGW pod nazwą Polskie Towarzystwo Geofizyków (PTGf)

1947 - powstanie Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego i Hydrologicznego (PTMH).

1948 - Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i Hydrologiczne rozpoczyna wydawanie kwartalnika pt. "Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny". Po ośmiu latach tytuł ten został zmieniony na "Przegląd Geofizyczny".

1963 - zakończenie działalności Polskiego Towarzystwa Geofizyków

1967 - PTHM, jako jedyne w tym okresie czynne stowarzyszenie na polu nauk geofizycznych w Polsce, przyjmuje nazwę: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOFIZYCZNE (PTGeof)

 

 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA

 

Inicjatorem powstania Oddziału Łódzkiego PTGeof i niezwykle zaangażowanym organizatorem zarówno pracy naukowej, jak i popularyzatorskiej, był prof. dr Stanisław Zych (1903-1992) - prezes Zarządu Głównego PTGeof w latach 1967-1977, znany polski klimatolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, jako pierwszy podjął badania klimatu obszarów zurbanizowanych, m.in. klimatu Łodzi. W Polskim Towarzystwie Geofizycznym pełnił wiele funkcji: 1947-1960 - sekretarza generalnego, a w latach 1961-1967 i 1978-1980 - wiceprezesa Zarządu Głównego. W roku 1980 Walne Zgromadzenie nadało mu godność członka honorowego Towarzystwa. W 1962 roku prof. Zych przeniósł się na stałe z Warszawy do Łodzi i szybko skupił wokół siebie grono oddanych pracowników, którzy czynnie włączyli się do pracy w nowo powstałym Oddziale Łódzkim PTGeof.

 

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego został utworzony 4 IV 1962r., a formalnie zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia 28 VI 1963r. Zgodnie z zadaniami statutowymi Towarzystwa i wytycznymi Zarządu Głównego PTGeof kierunki pracy Oddziału koncentrowały się głównie na działalności naukowej, popularnonaukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk geofizycznych. Od początku działalności Oddziału odbyło się ok. 200 zebrań, na których wygłoszone zostały referaty o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Oddział Łódzki PTGeof był organizatorem i współorganizatorem wielu odbywających się w Łodzi konferencji naukowych poświęconych problematyce klimatycznej i bioklimatycznej, jak również nauczaniu meteorologii w szkołach wyższych. Poważnym osiągnięciem w działalności naukowej Oddziału było wykonanie na potrzeby gospodarki ponad 20 opracowań o charakterze naukowo-badawczym. Na podkreślenie zasługuje także działalność popularyzatorska członków Oddziału szczególnie aktywna w okresie 1962-1972 - w miejscowej prasie opublikowano około 50 artykułów i wywiadów oraz przygotowano kilkanaście audycji w łódzkiej telewizji i radiu lokalnym. Spotkania z młodzieżą szkolną, połączone z instruktażem metodycznym dotyczącym pomiarów i obserwacji meteorologicznych, odbywały się bardzo często na stacjach meteorologicznych.

 

Od utworzenia Oddziału Łódzkiego PTGeof liczba jego członków wahała się od 16 do 40 osób (obecnie 22 osoby). Przewodniczącymi oddziału byli kolejno: Stanisław Zych (1969-1976), Mieczysława Tarajkowska (1969-1976), Zygmunt Maksymiuk (1977-1982), Krzysztof Kożuchowski (1983-1991), Kazimierz Kłysik (1992-1996), Joanna Wibig (1997-2000), Krzysztof Fortuniak (od 2001r.)