Nazwa kierunku studiów: Climatology

1. Zwięzły opis kierunku

Kierunek studiów Klimatologia w języku angielskim prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich studentów zainteresowanych problemami współczesnych zmian klimatycznych, ich wpływu na środowisko i gospodarkę, poznaniem działania światowego systemu klimatycznego, metodami badań współczesnej klimatologii, kierunkami jej rozwoju oraz praktycznym wykorzystaniem wiedzy o atmosferze. Ideą studiów na kierunku Klimatologia w języku angielskim jest przekazywanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych gałęzi współczesnej klimatologii i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu uwarunkowanych czynnikami klimatycznymi problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim w obszarze nauk przyrodniczych w zakresie klimatologii, kładąc silny nacisk na zrozumienie podstawowych procesów atmosferycznych w różnych skalach czasowo-przestrzennych. W trakcie zajęć z modułu podstawowego, studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności stanowiące bazę pozwalającą na poznanie bardziej złożonych problemów współczesnej klimatologii. Niezbędnych w pracy klimatologa narzędzi badawczych dostarczą moduły programowe poświęcone metodom gromadzenia danych i analiz klimatologicznych oraz numerycznego modelowania atmosfery. Uczestnicząc w zajęciach z modułu poświęconego zastosowaniom, studenci poznają możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Osoby zainteresowane dalszym rozwojem wiedzy klimatologicznej zapoznają się ze współczesnymi trendami klimatologii w module poświęconym tym zagadnieniom.

2. Poziom kształcenia – studia I stopnia (licencjackie).

3. Profil kształcenia – ogólnoakademicki.

4. Forma studiów – studia stacjonarne.

5. Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Klimatologia w języku angielskim I stopnia jest:

 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu klimatologii, rozumiejących działanie systemu klimatycznego w skali globalnej i lokalnej, jego związek z pozostałymi procesami środowiskowymi oraz relacje człowiek – klimat;

 • przekazanie studentom wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzanie analiz klimatologicznych, gromadzenie i wykorzystywanie danych atmosferycznych oraz rozwiązywanie praktycznych zagadnień z zakresu nauki o atmosferze;

 • wykształcenie u absolwentów umiejętności krytycznego myślenia pozwalających na kompleksowe podejście do uwarunkowanych czynnikami klimatycznymi problemów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

 • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia;

 • przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy o atmosferze ziemskiej i umiejętności analiz danych meteorologicznych.

6. Tytuł zawodowy – Licencjat

7. Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach państwowych służb związanych z gromadzeniem i analizą danych atmosferycznych, państwowych instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem naturalnych źródeł energii (np. słonecznej, wiatrowej), instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym konsultingiem środowiskowym, ocenami oddziaływania na klimat w skali lokalnej i globalnej, metodami ich zapobiegania i adaptacji oraz konsekwencjami potencjalnych zmian klimatycznych. Dobre przygotowanie językowe i merytoryczne umożliwi również podjęcie pracy w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i ogólnoświatowych (np. Światowa Organizacja Meteorologiczna). Studia nie mają charakteru zawodowego lecz realizują profil ogólnoakademicki, dlatego nie prowadzą do uzyskania konkretnych uprawnień zawodowych. Zgodnie z polskimi normami Absolwent kierunku będzie jednak przygotowany merytorycznie do działania głównie w obszarze obejmującym „Działalność profesjonalną, naukową i techniczną” w szczególności zaś do:

 • działalności związanej z prognozowaniem pogody,

 • doradztwa w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego,

 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego,

W obszarze „Administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowym zabezpieczeniu społecznym” absolwent będzie przygotowany do pracy obejmującej:

 • działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej ukierunkowaną na problemy analiz klimatologicznych,

Spośród działalności wyszczególnionych w międzynarodowych standardach ISCO-08 absolwent będzie przygotowany do podjęcia działalności głównie w zakresie:

 • profesjonalista w dziedzinie nauk o Ziemi (211) ze specjalnością meteorologia (2112).

 • profesjonalista w dziedzinie nauk o życiu (213) ze specjalnością ochrona środowiska (2133) ukierunkowaną na ochronę klimatu,

 • profesjonalista w zakresie baz danych (252) z ukierunkowaniem na bazy danych klimatologicznych

8. Wymagania wstępne – matura (lub jej odpowiednik w przypadku studentów zagranicznych) oraz gotowość podjęcia studiów na kierunku Klimatologia w języku angielskim. Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

9. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia – dziedzina nauk o Ziemi, dyscyplina geografia

10. Przyporządkowanie studiów do obszaru lub obszarów kształcenia – obszar nauk przyrodniczych


Więcej szczegółow w programie studiów Climatology