Plan studiów I stopnia kierunku Climatology, profil ogólnoakademicki

Kod Godziny Forma zaliczenia ECTS
wykład ćwiczenia razem wykład ćwiczenia razem
Rok 1
Fizyczne i astronomiczne podstawy nauki o atmosferze 52 52 104 E 5 10 15
Metody matematyczne w klimatologii 52 52 104 E 5 10 15
Język obcy 60 60 Z 2 2
Meteorologia ogólna  26 26 52 E 2 5 7
Klimatologia ogólna 26 26 52 E 2 5 7
Podstawy geografii fizycznej dla klimatologów 26 26 52 Z 2 5 7
Klimat gór - ćwiczenia terenowe 30 30 Z 7 7
Razem po 1 roku: 182 272 454 16 44 60
Rok 2
Hydrologia i oceanografia 26 26 52 E 2 5 7
Metody statystyczne w klimatologii 26 52 78 E 2 10 13
Bazy danych klimatologicznych 13 13 Z 2 2
Podstawy GIS  26 52 78 E 5 10 15
Metody i przyrządy pomiarowe  13 13 26 Z 1 3 4
Przedmioty fakultatywne  78 78 Z 5 5
Język obcy 60 60 Z 2 2
Język obcy egzamin E 3 3
Wychowanie fizyczne 30 30 Z 1 1
Praktyki zawodowe* 120 120 Z 4 4
Meteorologiczna osłona wybrzeża
i pojezierzy - ćw. terenowe
30 30 Z 6 6
Razem po 2 roku: 169 396 566 15 46 61
Rok 3
Metody numerycznego modelowania atmosfery 26 52 78 E 3 10 13
Seminarium licencjackie 52 52 Z 11 11
Przedmioty fakultatywne ** 403 403 Z 36 36

Razem po 3 roku:

429 104 533 39 21 60

RAZEM W TOKU STUDIÓW:

780 772 1552 70 111 181

* praktyki zawodowe odbędą się w trybie indywidualnym, ciągłym lub śródrocznym

** student jest zobowiązany wybrać przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych dających w sumie nie mniej niż 5 pkt. ECTS


Warunkiem ukończenia kierunku Klimatologia w języku angielskim I stopnia i uzyskania tytułu licencjata klimatologii jest:

  • osiągnięcie kierunkowych i specjalnościowych efektów kształcenia*

  • odbycie praktyk zawodowych;

  • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS;

  • odbycie szkoleń obowiązkowych;

  • zdanie egzaminu dyplomowego;

  • napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.

* osiągnięcie kierunkowych i specjalnościowych efektów kształcenia jest gwarantowane przez zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych planem studiów dla danej specjalności. Student może również osiągnąć określone efekty poza wydziałem macierzystym np. w ramach programu Most, Erasmus. Wówczas decyzję o zaliczeniu określonych efektów podejmuje dziekan.