Przedmioty


* praktyki zawodowe odbędą się w trybie indywidualnym, ciągłym lub śródrocznym

** student jest zobowiązany wybrać przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych dających w sumie nie mniej niż 5 pkt. ECTS


Warunkiem ukończenia kierunku Klimatologia w języku angielskim I stopnia i uzyskania tytułu licencjata klimatologii jest:

* osiągnięcie kierunkowych i specjalnościowych efektów kształcenia jest gwarantowane przez zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych planem studiów dla danej specjalności. Student może również osiągnąć określone efekty poza wydziałem macierzystym np. w ramach programu Most, Erasmus. Wówczas decyzję o zaliczeniu określonych efektów podejmuje dziekan.


Więcej informacji: Program kierunku Climatology