Rozmiar: 11888 bajtów
Dnia 03.10.2005 o godzinie 10.00

w auli im. Prof. Wacława Szuberta

ul. Lindleya 5 w Łodzi

odbyło się uroczyste nadanie tytułu

Doktora Honoris Causa


Prof. Timothy Oke

Prof. Timothy Oke

Prof. dr hab. Timothy R. Oke Profesor Timothy R. Oke urodził sie 22 listopada 1941 r. w Kingsbridge, w hrabstwie Devon, w Wielkiej Brytanii.Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Bristolu wyjechał na dalsze studia do Kanady, gdzie w roku 1964 uzyskał stopień Master of Science, a w 1967 - stopień doktora (PhD) na McMaster University. W 1967 został zatrudniony jako assistant professor na Uniwersytecie McGill w Montrealu, a od lipca 1970 r. objął analogiczne stanowisko na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver. Od roku 1978 jest profesorem w Katedrze Geografii tegoż Uniwersytetu, po szybkim pokonaniu wszystkich szczebli kariery naukowej. W latach 1991-1996 był kierownikiem tej Katedry.

Głównym obszarem zainteresowań naukowych prof. Oke'a jest klimatologia w szerokim kontekście wielu dyscyplin geografii fizycznej i meteorologii stosowanej. Szczególną rolę w jego badaniach odgrywają zjawiska w warstwie granicznej w skali lokalnej i mikroklimatycznej w obszarach zurbanizowanych. Jest inicjatorem wielu badań bilansu cieplnego i radiacyjnego obszarów miejskich, w tym także badań eksperymentalnych z zastosowaniem wielu najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych i metod badawczych.

Rozmiar: 27346 bajtów
Rozmiar: 31301 bajtów

Profesor Oke jest jednym ze światowych liderów badań fizycznych podstaw indywidualności klimatu miejskiego. Szczególną uwagę przywiązał do badania energetycznego podstawy miejskiej wyspy ciepła, właściwości cieplnych podłoża atmosfery, modelowania numerycznego fizycznych procesów wymiany energii w warstwie granicznej i roli obiegu wilgoci w kształtowaniu osobliwości klimatu miejskiego.

Wraz z rozwojem nowych instrumentów pomiarowych prof. T. Oke wprowadzał do pomiarów meteorologicznych anemometry soniczne, higrometry kryptonowe, analizatory gazowe, scyntylometry, kamery termowizyjne itp. Jest autorem powszechnie dziś używanego podziału struktury warstwy granicznej nad miastem, a jego publikacje są najpowszechniej cytowanymi pracami z zakresu klimatologii miast we wszystkich czasopismach o światowym zasięgu.

Rozmiar: 31332 bajtów
Rozmiar: 16489 bajtów

Profesor Timothy Oke jest autorem lub współautorem czterech książek, przy czym książka Boundary Leyer Climates (2 wydania) jest jednym z najbardziej znanych podręczników na świecie. Jest również autorem sześciu obszernych monografii wydawanych głównie pod auspicjami ¦wiatowej Organizacji Meteorologicznej (jest ekspertem tej agendy ONZ), autorem i współautorem 14 rozdziałów w książkach i przewodnikach metodycznych.

Jednak światową sławę przyniosły Mu publikacje prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest autorem i współautorem 86 oryginalnych prac, z których wiele w ciągu ostatnich trzydziestu lat stanowiło drogowskazy wyznaczjące kierunek i standardy światowych badań w zakresie klimatologii miejskiej. Był i jest aktualnie członkiem redakcji czołowych meteorologicznych czasopism międzynarodowych z tzw. listy filadelfijskiej.

Rozmiar: 26825 bajtów
Rozmiar: 27374 bajtów
Rozmiar: 27251 bajtów
Rozmiar: 22921 bajtów

Powszechna dziś na świecie i w Polsce znajomość wyników badań prof. T. Oke'a jest również możliwa dzięki aktywnemu udziałowi w międzynarodowych konferencjach naukowych. W materiałach różnych konferencji zostało opublikowanych 67 tekstów referatów, z których większość przedstawia wyniki badań realizowanych w ramach szeroko zakrojonych programów badawczych, głównie międzynarodowych. Profesor Oke był przewodniczącym lub członkiem komitetów naukowych blisko 20, wielkich międzynarodowych konferencji klimatycznych.

Profesor T. Oke wypromował 12 doktorów; w większość z nich już dziś jest profesorami w znakomitych uczelniach amerykańskich, azjatyckich i australijskich. Do największych osiągnięć organizacyjnych prof. T. Oke'a należy niewątpliwie powołanie do życia w roku 2000 International Association for Urban Climate. Był pierwszym prezydentem tej Organizacji, nadał jej kształt organizacyjny i wyznaczył cele działalności. Asocjacja ta liczy obecnie ponad tysiąc członków z całego świata, w tym wielu z Polski; organizuje cykliczną konferencje międzynarodową (ICUC); inspiruje międzynarodowe programy badawcze i ogłasza ich rezultaty w internetowym biuletynie.

Rozmiar: 26826 bajtów
Rozmiar: 22175 bajtów

Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Timothy R. Oke stanowi wyraz uznania dla wybitnego w skali światowej dorobku naukowego tego wielkiego Badacza, a także wyraz wdzięczności za Jego wieloraki wkład w rozwój badań klimatologicznych w naszej Uczelni.

Rozmiar: 27374 bajtów
Rozmiar: 27251 bajtów