G e o g r a f i a
studia stacjonarne I i II stopnia

O studiach

GEOGRAFIA jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Ta pasjonująca, obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy zajmuje się nie tylko analizą przestrzenną rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy, w równym stopniu naturalnych jaki i związanych funkcjonowaniem społeczeństwa. Studia na kierunku GEOGRAFIA prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek-środowisko.

Studenci kierunku GEOGRAFIA są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Studia te rozwijają wiele umiejętności badawczych, m. in. związanych gromadzeniem i analizą złożonych danych przestrzennych za pomocą nowoczesnych technik komputerowych (systemy informacji geograficznej – GIS).

Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń czy seminariów, ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość poznania różnych regionów Polski, ich zróżnicowania geograficznego oraz wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce.

Niewątpliwym atutem kierunku GEOGRAFIA na Uniwersytecie Łódzkim jest oferowana poza przedmiotami obowiązkowymi duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanego go do indywidualnych zainteresowań studenta.

Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ.


Po studiach

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani jako:
  • eksperci w administracji państwowej i samorządowej,
  • specjaliści w wydziałach ochrony środowiska i planowania przestrzennego,
  • wykwalifikowani pracownicy instytucji związanych z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne,
  • eksperci w ośrodkach analityczno-badawczych np. zajmujących się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi,
  • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
  • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną,
  • nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego).Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88, 90-139 Łódź, Tel: +42-6655910