G e o g r a f i a
studia I stopnia (licencjackie)

 o aktualne plany zajęć i terminarz egzaminów WNG
 o procedury dyplomowania WNG
 o seminaria licencjackie

Studia licencjackie

Studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Program studiów geograficznych I stopnia realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, jest ułożony w taki sposób, by wyposażyć absolwenta w wiedzę ogólnogeograficzną, umożliwiającą samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek i na tej podstawie tworzenie syntez.
Integralną i bardzo ważną część studiów stanowią ćwiczenia terenowe, które realizowane są na każdym roku studiów.
Program studiów został uzupełniony o blok przedmiotów fakultatywnych, realizowanych na III roku studiów. Daje to możliwość dużej indywidualizacji toku studiów zgodnie z zainteresowaniami poszczególnych studentów. W ramach przedmiotów fakultatywnych wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, umożliwiającą poznanie dorobku i osiągnięć tych dyscyplin naukowych, które tradycyjnie rozwijane są w łódzkim ośrodku naukowym, zarówno z geografii fizycznej jak i społecznoekonomicznej, np. takich jak: geomorfologia, klimat miast, geografia osadnictwa i miast, geografia polityczna i historyczna.

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest obrona pracy licencjackiej, którą student przygotowuje w ramach seminarium licencjackiego w jednej z wybranych jednostek WNG
 o seminaria licencjackie

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi ocenić w sposób kompleksowy środowisko życia człowieka.

Absolwent dzięki uniwersalnym umiejętnościom analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczno-społeczno-ekonomicznym potrafi skutecznie rozwiązywać problemy spotykane w dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Kontynuacja kształcenia

Student może kontynuować naukę na studiach magisterskich (drugi stopień) na kierunku geografia oraz na kierunkach pokrewnych funkcjonujących na WNG.

Plan studiów stacjonarnych I stopnia

 

Sem.

 

 

Liczba godzin                      .

Rok

L.p

Nazwa przedmiotu

ogółem

wykład

ćwiczenia

Forma zaliczenia

 

 

 

I

 

1

Podstawy geografii fizycznej

30

15

15

Egz.

 

2

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

30

15

15

Egz.

 

3

Środowisko geograficzne Polski

30

15

15

Zal.

 

4

Podstawy geografii regionalnej

30

15

15

Zal.

 

5

Podstawy kartografii i topografii

30

15

15

Zal.

I

6

Podstawy statystyki

30

15

15

Egz.

 

7

Badania przyrodnicze w naukach geograficznych

30

15

15

Zal.

 

8

Badania społeczne w naukach geograficznych

30

15

15

Zal.

 

9

Geologia

60

30

30

Egz.

 

 

Razem semestr I

300

150

150

 

 

10

Fizyka i chemia Ziemi

30

15

15

Zal.

 

11

Meteorologia i klimatologia

60

30

30

Egz.

 

12

Hydrologia i oceanografia

60

30

30

Egz.

II

13

Geomorfologia

60

30

30

Egz.

 

14

Ćwiczenia terenowe "Sudety i Niż. Śląska"

36

0

36

Zal.

 

15

Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej

54

0

54

Zal.

 

16

Ćwiczenia terenowe z topografii

12

0

12

Zal.

 

 

Razem semestr II

312

105

207

 

II

 

17

Wychowanie fizyczne

30

0

30

Zal.

 

18

Lektorat z języka obcego I

30

0

30

Zal.

 

19

Gleboznawstwo i geografia gleb

45

15

30

Zal.

 

20

Astronomiczne podstawy geografii

30

15

15

Zal.

 III

21

Geografia społeczna

60

30

30

Egz.

 

22

Geografia ekonomiczna

60

30

30

Egz.

 

23

Geografia osadnictwa

45

30

15

Egz.

 

24

Technologia informacyjna

15

0

15

Zal.

 

 

Razem semestr III

315

120

195

 

 

25

Lektorat z języka obcego II

30

0

30

Zal.

 

26

Fotointerpretacja i teledetekcja

30

15

15

Zal.

 

27

Podstawy gospodarki przestrzennej

30

15

15

Zal.

 

28

Geografia polityczna

45

30

15

Egz.

 IV

29

Kształtowanie i ochrona środowiska

30

15

15

Zal.

 

30

Geografia regionalna Polski

30

15

15

Egz.

 

31

GIS

45

15

30

Zal.

 

32

Ćwiczenia terenowe "Wyżyny Polskie i Karpaty"

36

0

36

Zal.

 

33

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej.

54

0

54

Zal.

 

 

Razem semestr IV

330

105

225

 

III

 

34

Geografia regionalna świata

30

15

15

Egz.

 

35

Planowanie przestrzenne

30

15

15

Egz.

 

36

Geografia Polski Środkowej

30

15

15

Zal.

 V

37

Lektorat z języka obcego

60

0

60

Zal.

 

38

Egzamin z nowożytnego języka obcego

0

0

0

Egz.

 

39

Seminarium dyplomowe**

30

0

30

Zal.

 

40

Przedmioty fakultatywne*** 5x30 godz.

150

150

0

Zal.

 

 

Razem semestr V

330

195

135

 

 

41

Seminarium dyplomowe (PPD+ED)

30

0

30

Egz.

 

42

Przedmioty fakultatywne 7x30 godz.

210

210

0

Zal.

VI 

43

Praktyki zawodowe

120

0

120

Zal.

 

44

Ćwiczenia terenowe "Wybrzeża i Pobrzeża"

36

0

36

Zal.

 

 

Razem semestr VI

396

210

186

 

 

 

 

RAZEM STUDIA

1983

885

1098

 


* język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez studenta;

**student wybiera seminarium licencjackie i katedrę, w której będzie realizował pracę licencjacką spośród jednostek wskazanych przez dziekana; zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 maja poprzedzającego roku akademickiego;

*** listę przedmiotów fakultatywnych, proponowanych przez pracowników wydziału (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń.