G e o g r a f i a
studia II stopnia (magisterskie)

 o aktualne plany zajęć i terminarz egzaminów WNG
 o procedury dyplomowania WNG

O studiach magisterskich

Studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Geografia należy do najstarszych nauk świata, jej korzenie sięgają starożytności, a kariera uniwersytecka rozpoczęła się w XIX wieku. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym następował rozwój wiedzy geograficznej, który doprowadził do wykształcenia się nauk geograficznych. Nauki geograficzne zajmują się przestrzennym zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego oraz zachodzącymi między nimi wzajemnymi powiązaniami. W ramach nauk geograficznych funkcjonuje bardzo wiele subdyscyplin naukowych zajmujących się różną problematyką badawczą.
Kształcenie na kierunku geografia realizowane jest w formie 6 specjalności magisterskich wybieranych przez kandydatów po rekrutacji. Trzy z nich związane są ze środowiskiem przyrodniczym i 3 ze środowiskiem społeczno-ekonomicznym, a ich problematyka badawcza związana jest z badaniami prowadzonymi na Wydziale i odpowiada współczesnym problemom zmieniającego się zagospodarowania świata.

Do specjalności magisterskich na kierunku geografia należą: Przejdź do opisu specjalności  >>>

Zasadnicze cele kształcenia na studiach magisterskich kierunku geografia

– przekazanie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu wybranych subdyscyplin geografii odpowiadających specjalnościom magisterskim;

– wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych materiałów źródłowych;

– wykształcenie umiejętności pozyskiwania danych z różnych źródeł, opracowywania ich w formie kartograficznej i statystycznej przy zastosowaniu nowoczesnych technik komputerowych, w tym w ramach GIS;

– wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji;

– kształcenie umiejętności efektywnej pracy indywidualnej i grupowej, prowadzenia merytorycznej dyskusji, formułowania opinii oraz prezentacji (ustnej i pisemnej) uzyskanych wyników prac badawczych;

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną, pogłębioną wiedzę z zakresu geografii oraz szeroko pojętych nauk o Ziemi i człowieku. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent dzięki uniwersalnym umiejętnościom analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczno-społeczno-ekonomicznym potrafi skutecznie rozwiązywać problemy spotykane w dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym.

Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej. Absolwent studiów geograficznych II stopnia przygotowany jest do pracy w wielu sektorach i na wielu stanowiskach. Potencjalne miejsce pracy zależy w dużej mierze od wybranej specjalizacji magisterskiej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów poszczególnych specjalizacji na kierunku geografia podano przy opisie specjalizacji.

Absolwenci studiów magisterskich wszystkich specjalności na kierunku geografia mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), a także studiach podyplomowych i kursach dokształcających.

Ogólny plan studiów stacjonarnych II stopnia

Rok

Sem. 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Godziny

Forma zaliczenia

ogółem

wykł.

ćw.

I

 

1

Współczesne problemy środowiska geograficznego

30

30

0

Egz.

I

2

Metodologia nauk geograficznych

30

30

0

Egz.

3

Społeczeństwo a procesy globalizacji

15

15

0

Zal.

4

Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości i innowacyjności

15

15

0

Zal.

5

Seminarium magisterskie I

30

0

30

Zal.

6

Pracownia magisterska I

15

0

15

Zal.

7

Przedmioty specjalnościowe*

140

0

140

Egz./ Zal

 

                                 Razem po I semestrze:

275

90

185

 

II

 

Seminarium magisterskie II

30

0

30

Zal.

 

Pracownia magisterska II

15

0

15

Zal.

 

Przedmioty specjalnościowe*

160

0

160

Egz./Zal.

8

Lektorat z języka obcego**

15

0

15

Egz

9

Wychowanie fizyczne**

30

0

30

Zal.

 

 

Razem po II semestrze:         

250

0

250

 

II

III

11

Seminarium magisterskie III

30

0

30

Zal.

12

Pracownia magisterska III

15

0

15

Zal.

 

Przedmioty fakultatywne*** 5x30 godz.

150

150

0

zal.

 

Razem po III semestrze:

195

150

45

 

IV

 

Seminarium magisterskie IV (PPM+EM)

30

0

30

 

 

Pracownia magisterska IV

15

0

15

Zal.

13

Przedmioty fakultatywne*** 5x30 godz.

150

150

0

Zal.

 

 

Razem po IV semestrze:

195

150

45

 

 

 

 

RAZEM W TOKU STUDIÓW****

915

390

525

 

* w zależności od specjalności wybranej przez studenta;

** język i rodzaj zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez studenta;

*** Przedmioty fakultatywne do wyboru przez studenta spośród zaproponowanych dla danego roku akademickiego. Listę przedmiotów fakultatywnych (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego. Przedmioty fakultatywne mogą mieć formę konwersatorium lub ćwiczeń.

**** Liczba godzin dla specjalności może być większa o 120 z powodu dodatkowych praktyk zawodowych. W tym przypadku ogólna liczba godzin w toku studiów wynosi 1035.

 

Specjalności magisterskie


Poniżej znajdują się jedynie skrócone opisy specjalności magisterskich. Pełny opis znajduje się na stronach internetowych specjalności.
 o

Geoekologia z ekofizjografią

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin

Cele kształcenia:
– wykształcenie praktyków posiadających umiejętności sporządzania i naukowego weryfikowania opracowań ekofizjograficznych;
– wykształcenie umiejętności analizowania zależności między elementami krajobrazu, wydzielania jednostek przestrzennych oraz dokonywania ich waloryzacji z punktu widzenia potrzeb społecznych i gospodarczych.

Główne przedmioty:
Możliwości zatrudnienia:
w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, rolniczych, urbanistycznych, demograficznych, promocji i in.; w instytucjach i służbach ochrony środowiska; w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego; w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska; w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia; w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym; w firmach eksperckich i konsultingowych; w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

 o

Klimatologia i ochrona atmosfery

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin

Cele kształcenia:
– przygotowanie specjalistów znających: prawa rządzące środowiskiem przyrodniczym, prawidłowości i mechanizmy funkcjonowania atmosfery i klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, systemy oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat i jego zmiany;
– wykształcenie umiejętności samodzielnego rozumienia i analizowania antropogennych przekształceń klimatu i atmosfery, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych.

Główne przedmioty:
Możliwości zatrudnienia:
w instytucjach naukowych i badawczych związanych ze służbą meteorologiczną, w uczelniach wyższych i szkołach wszystkich poziomów nauczania; w administracji państwowej i samorządowej, w służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, w instytucjach rolniczych, urbanistycznych, a także w instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych i in.; w instytucjach i służbach ochrony środowiska; w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego; w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska; w służbach państwowych i ratowniczych jak np. meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia; w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym; w firmach eksperckich i konsultingowych; w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

 o

Monitoring i kształtowanie środowiska

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin

Cele kształcenia:
– przygotowanie specjalistów potrafiących gromadzić informacje w ramach monitoringu środowiska, ocenić ich wartość, zinterpretować oraz wykorzystać w praktyce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
– kształcenie umiejętności formułowania opinii na temat stanu, walorów użytkowych i perspektyw rozwojowych różnych komponentów środowiska zarówno w odniesieniu do jednostek przestrzennych, jak i procesów zachodzących w epigeosferze.

Główne przedmioty:
Możliwości zatrudnienia:
w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej; w organach Państwowej Służby Hydrogeologicznej; w organach Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej; w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego; w instytucjach i firmach wykonujących Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko; w firmach eksperckich i konsultingowych; w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

 o

Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin

Cele kształcenia:
– wykształcenie absolwenta świadomego złożoności i współzależności zjawisk w środowisku życia ludzi oraz umiejącego złożoność tą wyjaśnić, właściwie zinterpretować i ocenić, zwłaszcza w kontekście intensywnych przemian kulturowo-społecznych w Polsce i w różnych regionach świata

Główne przedmioty:
Możliwości zatrudnienia:
w instytucjach regionalnych i lokalnych, wykorzystujących wiedzę i umiejętności absolwentów kierunku geograficznego, zwłaszcza zajmujących się planowaniem rozwoju: społecznego, gospodarczego i przestrzennego, analizą społeczną i gospodarczą, kształtowaniem krajobrazu kulturowego, wykorzystywaniem środków strukturalnych UE, zarządzaniem zasobami środowiska geograficznego i innych.

 o

Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin

Cele kształcenia:
– wykształcenie geografa-humanisty, zdolnego do widzenia problemów politycznych i społeczno-gospodarczych w ich wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dostrzegania przestrzennych, polityczno-historycznych uwarunkowań zachodzących procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, a także cywilizacyjnych

Główne przedmioty:
a) w zakresie z geografii politycznej i studiów regionalnych: b) w zakresie z geografii historycznej i studiów regionalnych:
Możliwości zatrudnienia:
w instytucjach Unii Europejskiej, krajowych urzędach administracji państwowej (np. ministerstwach i instytucjach realizujących politykę państwa w zakresie spraw międzynarodowych, społecznych i ekonomicznych), jak i w administracji samorządowej różnych szczebli, instytucjach zajmujących się polityką regionalną i lokalną oraz polityką gospodarczą w kraju i na poziomie międzynarodowym, a także w archiwach oraz pracowniach zbiorów specjalnych bibliotek, muzeach regionalnych, w instytucjach planowania przestrzennego i centrach studiów strategicznych, oraz w partiach i stronnictwach politycznych, gabinetach działaczy politycznych lub think-tankach i ośrodkach politycznego PR-u i lobbingu.

 o

Geografia urbanistyczna

 o strona WWW specjalności
 o siatka godzin

Cele kształcenia:
– wykształcenie geografa urbanisty, który w ramach studiów uzyska zasób wiedzy geograficznej zarówno w obszarze społecznym, jak i przyrodniczym, a także innych dyscyplinach naukowych pozwalających na pełnoprawny jego udział w procesie planowania organizacji przestrzeni miejskiej w ramach interdyscyplinarnego zespołu urbanistów;
– wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zakresu geografii urbanistycznej w różnych zakresach przestrzennych i formach organizacyjnych, analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych i interpretacji procesów urbanizacji.

Główne przedmioty:
Możliwości zatrudnienia:
w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, promocji oraz w instytucjach i służbach konserwatora zabytków; w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. mieszkalnictwa, komunikacyjnych itp; w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku miejskim o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym; w firmach eksperckich i konsultingowych zw. z biurami nieruchomości, gospodarką terenami miejskimi; w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska miejskiego, w tym w krajach Unii Europejskiej.