po polsku in English
dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ
 
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 233)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655952
Fax: +42-6655951
Email: wpawlak@uni.lodz.pl; wlodzimierz.pawlak@geo.uni.lodz.pl 

     
  Konferencje, Warsztaty, inne wyjazdy naukowe:

2019

- The 3rd International Conference - Radon in Environment, 27-31.05.2019, Kraków, Poland
poster: Urban climate studies using radon-222 – Central Poland case study ( A.Podstawczyńska, S.D. Chambers, W. Pawlak, K. Fortuniak)

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy klimatu Polski”. 6-7.06.2019, Warszawa
referat: Naturalne i antropogeniczne źródła metanu dla atmosfgery - dobowa i roczna zmienność strumienia CH4 na bagnach BPN i w Łodzi (W. Pawlak, K. Fortuniak)

- 8th International Symposium On Wetland Pollutant Dynamics and Control, WETPOL 2019, 17-21.06.2019, Aarhus, Dania
poster: Physiccal factors determining GHG exchange dynamics on wetland – selected results from Biebrza National Park, NE Poland ( W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Long-term eddy covariance mesuarments of greenhouse gases fluxes (CO2, CH4, H2O) of temparate mire in Central Europe (Biebrza National Park) (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii pt. "Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania", 21-23. 11.2019, Poznań.
poster: Czynniki determinujące zmienność wymiany powierzchniowej gazów cieplarnianych na terenie bagiennym (na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego) (W. Pawlak, K. Fortuniak)

2018

- The 3rd ICOS Science Conference "On Greenhouse Gases and Biogeochemical Cycles", 11-13.09.2018, Praga, Czechy
poster: GHG fluxes measurements in Lodz, Poland – selected results from the period 2006-2018.(W. Pawlak, K. Fortuniak., M. Siedlecki)
poster: Response of wetland GHGs exchange to climatic extremes – results of 5-year EC measurements of H2O, CO2, CH4 fluxes in Biebrza National Park, Poland. (K. Fortuniak, W. Pawlak).
poster: Investigating the urban climate using Radon-222 – Lodz, Central Poland case study (A. Podsatwczyńska, S.D. Chambers, W. Pawlak, K. Fortuniak)

2017

- AMOS/MSNZ Conference & ANZ Climate Forum 2017, 7-10.02.2017, Canberra, Australia
referat: Wetland and urban areas as a sources of methane to the atmopshere - comparison of the temporal variability of methane fluxes on two sites in Poland, Central Europe. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
poster: Carbon balance of a temperate mire in Central Europe calculated from the multi-year eddy-covariance measurements of CH4 and CO2. (K. Fortuniak, W. Pawlak).

- XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agroklimatologów i Klimatologów, Puławy, 18-20.09.2017
referat: Miasto i teren podmokły jako źródła metanu dla atmosfery  - wyniki pomiarów w Łodzi oraz Biebrzańskim Parku Narodowym w latach 2013 - 2017. (W. Pawlak, K. Fortuniak).
referat: Wybrane cechy rocznej i dobowej zmienności turbulencyjnych strumieni dwutlenku węgla, metanu i składników bilansu cieplnego na bagnie w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy). (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki).

- Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „NADZWYCZAJNE ZDARZENIA METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE NA ZIEMIACH POLSKICH”, Łódź, 25-26 września 2017 r.
referat: Emisja gazów cieplarnianych z mokradeł Biebrzańskiego Parku Narodowego w sytuacji ekstremalnie niskich poziomów wody - wyniki pomiarów w Kopytkowie w latach 2013-2016. (K.Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)
referat: Charakterystyka warunków atmosferycznych w dniach z wysoką ewapotranspiracją w obszarach zurbaniuzowanych oraz terenach rolniczych i bagiennych. (M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak, P. Piotrowski)
poster: Ekstremalne wartości strumieni gazów cieplarnianych w Łodzi - częstość i geneza wybranych przypadków. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki).
poster: Zastosowanie wskaźnika powierzchni ulistowienia LAI w ocenie ewapotranspiracji - wstępne wyniki pomiarów na terenach bagiennych oraz obszarach rolniczych. (M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak).

- Potsdam GHG Flux Workshop - From Photosystems to Ecosystems, 24-26.10.2017, Poczdam, Niemcy
poster: Four years (2013 – 2016) of eddy-covariance measurements of GHG fluxes at Biebrza mires – the impact of ground water level on the GHG exchange. (K. Fortuniak, W. Pawlak)

2016

- IV Ogólnopolska Konferencja "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych", Lublin, 12-14.09.2016.
referat: Wybrane zagadnienia pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych na terenie bagiennym. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)
referat: Porównanie wybranych metod uzupełniania brakujących danych w pomiarach turbulencyjnego strumienia pary wodnej na przykładzie terenów miejskich i zamiejskich. (M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Zieliński)
poster: Wpływ typu zabudowy na intensywność wymiany gazów cieplarnianych w Łodzi - wybrane problemy metodyczne oraz wyniki pomiarów w latach 2013-2016. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki).

- 1st Baltic Earth Conference "Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region", 13-17.06.2016, Nida, Litwa
referat: Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M., Siedlecki)

2015

- Potsdam GHG Flux Workshop - From Natural to Urban Systems, 19-23.10.2015, Poczdam, Niemcy
poster: Comparison of the diurnal and seasonal variability of turbulent fluxes of greenhouse gases (water vapor, carbon dioxide and methane) in the center of Lodz, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
poster: Preliminary results of two years CO2 and CH4 eddy-covariance flux measurements at Biebrza wetlands. (K. Fortuniak, W. Pawlak)

- V Ogólnopolska Konferencja nt. „Klimat i bioklimat miast", Łódź, 21-23.2015.
referat: Porównanie dobowej i sezonowej zmienności turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi. (W. Pawlak)
referat: Wybrane charakterystyki ruchu turbulencyjnego powietrza nad obszarem zurbanizowanym na przykładzie Łodzi. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

- "The 9th International Conference on Urban Climate (ICUC-9)”, Toulouse, Francja, 20-24.07.2015.
referat: Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Urban-rural differences in longwave radiation – Łódź case study. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński)

- 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29.05.2015, Kraków
poster: Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near ground air layer. (A. Podstawczyńska, W. Pawlak)

2014


- 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), 06-10.10.2014, Praga, Czechy
referat: Net turbulent flux of methane in the city - methodological consideration and preliminary results from Łódź, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Multi-season variability of evapotranspiration on urban and rural areas in Central Poland - selected results of direct measurements and numerical estimations. (M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak).

- II 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Nowosybirsk, Rosja.
referat: Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland. (K. Fortuniak., W. Pawlak)
poster: Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak, J. Wibig, P. Piotrowski).

- International Geographical Union Regional Conference “Changes, Challenges, Responsibility”, 18-22.08.2014, Kraków
referat: Climate of Łódź, Central Poland: Selected results from over 50-years long studies on urban climate in mid-European city (K. Fortuniak, K. Kłysik, W. Pawlak, A. Podstawczyńska, J. Wibig, M. Siedlecki, M. Zieliński).
referat: Net turbulent exchange of methane: preliminary results of measurements on urbanized area and wetlands. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński, A. Podstawczyńska).
poster: Energy balance of the mid-European city centre: Łódź case study (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, K. Kłysik).
poster: Long-term measurements of turbulent carbon dioxide net flux on urbanized area in comparison with agricultural terrain and wetlands (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński).

2013

- II Seminarium „Możliwości aplikacyjne mobilnych analizatorów izotopowych wykorzystujących technikę CRDS – Cavity Ring Down Spectrometry”, 02.10.2013, Warszawa
uczestnictwo w seminarium, bez wystąpienia

- XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agroklimatologów i Klimatologów, Warszawa, 18-20.09.2013
referat: Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między powierzchniami o różnym stopniu przekształcenia przez człowieka a atmosferą. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński).
referat: Charakterystyka stanowiska pomiarowego i wstępne wyniki badań strumieni netto gazów cieplarnianych (H2O, CO2, CH4) na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki, M. Zieliński).

- International Conference On Urban Climate And On The History Of Meteorology: „Two hundred years of urban meteorology in the heart of Florence”, Florencja, Włochy, 25-26.02.2013
referat: 12 years of energy balance and CO2 flux measyrements in Łódź, Poland. (W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Long term turbulence measurements over urbanized area in Łódź, central Poland. (K. Fortuniak, W. Pawlak).
referat: Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland. (M. Zieliński, K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki).

2012

- "VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat Pola Uprawnego, 27-29.09.2012, Zamość - Łuck
poster: Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między terenem miejskim i zamiejskim a atmosferą - wstępne wyniki pomiarów w środkowej Polsce. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
poster: Wstępne wyniki oceny parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej. (Siedlecki, M., W. Pawlak, K. Fortuniak).

- CH4 and N2O FLUXNET workshop -  The importance of land-atmosphere fluxes of me thane and nitrous oxide for the global greenhouse-gas balance - The need for a FLUXNET-GHG, Hyytiälä, Finlandia, 04-07.09.2012.
- uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

- "The 8th International Conference on Urban Climate (ICUC-8)”, Dublin, Irlandia, 06-10.08.2012.
poster: Urban rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results). (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, M. Zieliński)
poster: The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz. (Siedlecki, M., W. Pawlak, K. Fortuniak)
referat: Sensible heat flux in Lodz – scintillometer and eddy covariance measurements. (M. Zieliński, K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Siedlecki)

- "Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu”, 19-21.04.2012, Sosnowiec.
referat: Charakterystyka turbulencyjnego ruchu powietrza nad miastem w świetle teledetekcji scyntylometrycznej. (K. Fortuniak, W. Pawlak, M. Zieliński).

- “Eddy Covariance training by Li-cor”, 21-22.02.2012, Poznań
uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia


2011

- "
19th International Congress of Biometeorology, Auckland, Nowa Zelandia, 04-08.12.2011.
poster: Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in an urban location. (K. Fortuniak, J. Wibig, W. Pawlak)
poster: Turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere (Łódź, Poland case study). (W. Pawlak).

- Konferencja naukowa „Bioklimatologia człowieka”, Warszawa, 17-18.11.2011.
referat: Ekstremalne porywy wiatru - wybrane wnioski z pomiarów anemometrem akustycznym. (K. Fortuniak, W. Pawlak).

- III Ogólnopolska Konferencja "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych", Zwierzyniec, 26–28.09.2011.
referat: Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym - Biebrzański Park Narodowy 2010 (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki, K. Kłysik, K. Dąbrowska-Zielińska)
poster: Porównanie wybranych metod oceny parowania w Łodzi. (M. Siedlecki, K. Fortuniak, W. Pawlak).

- "XXXV Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów", Wrocław, Pokrzywna k. Głuchołaz, 07-10.09.2011..
poster: Typ powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi). (W. Pawlak, M. Siedlecki)
poster: Wstępne wyniki oceny strumienia pary wodnej w różnych zbiorowiskach roślinnych. (M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak).

- "International Workshop on Urban Climate: Observation and Modeling", Pekin, Chiny, 12–15.07.2011.
referat: Carbon dioxide flux measurements in Łódź, Poland. (W. Pawlak)
poster: Turbulence characteristics and energy balance on urbanized area - Łódź case study. (K. Fortuniak, W. Pawlak).

2010

- Konferencja naukowa “Klimat Polski na tle klimatu Europy”, Poznań, 18–20.11.2010.
referat: Ekstremalne wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi na tle warunków   atmosferycznych. (W. Pawlak)
referat: Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich – wstępne wyniki porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów. (K. Fortuniak, K. Kłysik, M. Siedlecki, W. Pawlak).
referat: Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi (M. Siedlecki, K. Fortuniak, W. Pawlak).

- Greenflux International Conference and ICOS-PL Meeting, Mierzęcin, 13-16.09.2010
uczestnictwo w konferencji, bez referatu.

- 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego “Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym”, Łódź, 8–12.09.2010.
referat:  Zastosowanie metody kowariancji wirów do pomiarów turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netoo na terenie miejskim (W. Pawlak)
referat: Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej. (M. Siedlecki, K. Fortuniak, W. Pawlak).

2009


 -  “XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów”, Mierzęcic, 14–18.09. 2009.
referat: Pomiary turbulencyjnych i radiacyjnych składników bilansu cieplnego w Łodzi. (K. Fortuniak, , K. Kłysik, W. Pawlak, M. Siedlecki).
referat: Pomiary pionowego strumienia dwutlenku węgla netto w centrum Łodzi – wstępne wyniki z lat 2006 – 2009. (W. Pawlak,
K. Fortuniak, M. Siedlecki)

- “The 7th International Conference on Urban Climate (ICUC-7)”, Yokohama, Japan, 29.06 – 3.07.2009.
referat: Carbon dioxide flux in the center of Łódź, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set. (W. Pawlak, K. Fortuniak, M. Siedlecki)
 

- Radon in Environment, 10-14.05.2009, Zakopane

poster: Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions(A. Podstawczyńska, K. Kozak, W. Pawlak, J. Mazur)

2008


- Norrköping, Szwecja 15.09-15.12.2008 – staż naukowy w ramach programu STATME

- Rossby Center Day, "Nordic - Arctic Climate Change: Towards An Earth System Approach", 13-14.11.2008, Norrköping, Szwecja
uczestnictwo w konferencji, bez referatu.

- Wyjazd w ramach wymiany naukowej, St. Petersburg, Rosja, 14-26.04.2008

2007

- IV Ogólnopolska Konferencja nt. „Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29.11-1.12.2007.
referat: Modelling of urban canyon effective albedo with Monte Carlo method. (W. Pawlak)

- Warsztaty letnie „Summer School in Statistical Downscaling”, Łódź, 18-22.06.2007.
- uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

2006


- „6th International Conference on Urban Climate (ICUC-6)”, Göteborg, Sweden, 12-16.06.2006.
poster: Daily and annual variability of effective albedo of urban area - Lodz case study. (W. Pawlak)

- Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów, 8-10.06.2006.
referat: Pomiary albedo efektywnego w mieście. (W. Pawlak)
poster: Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi (A. Podstawczyńska, W. Pawlak)

2005

- Geesthacht, Niemcy 15.09-15.12.2005 – staż naukowy w ramach programu STATME

- 4th GKSS School of Environmental Research "Environmental Crises - Science and Policy", 02-11.11.2005, Helgoland, Niemcy
- uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

- „17th International Congress of Biometeorology”, Garmisch-Partenkirchen,Germany, 5-9.09.2005.
poster: The influence of urban canyon parameters on downward total solar radiation values – measurements and modelling. (W. Pawlak, K. Fortuniak, A. Podstawczyńska)

- Warsztaty letnie CESSAR “Modern techniques in atmospheric and climatic studies”, Kościelisko, 20‑23.06.2005.
- uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

2004

- Konferencja Naukowa "100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi", 10.12.2004
referat: Pomiary składników bilansu energetycznego w Łodzi w latach 2000 - 2004 (W. Pawlak, K. Fortuniak, K. Kłysik, J. Wibig, M. Siedlecki, S. Grimmond, B. Offerle)
referat: Sumy miesięczne opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003 (M. Siedlecki, W. Pawlak)

- Warsztaty letnie CESSAR “Physical Mechanisms of Climate Change”, Piaski k/Rucianego Nidy, 21‑24.06.2004.
- uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

2003

- Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Zastosowanie metod statystycznych w klimatologii”, Kraków - Gaik-Brzezowa, 8-11.05.2003
- uczestnictwo w warsztatach, bez wystąpienia

- 5th International Conference on Urban Climate (ICUC-5), Łódź 1-5.09.2003
poster: Application of physical model to study effective albedo of urban canyon (W. Pawlak, K. Fortuniak)
poster: Daily course of ultraviolet and total solar radiation in an urban canyon – Łódź case study (A. Podstawczyńska, W. Pawlak)
poster: Radiation temperatures of the different vertical surfaces of the buildings in Łódź (W. Pawlak, M. Siedlecki)
poster: Chaotic attractors in urban roughness sub-layer turbulence (K. Fortuniak, W. Pawlak)

2002


- Międzynarodowa Konferencja “Man and Climate in the 20th Century”, Wrocław, 13‑15.06.2002
poster: Estimation of the effective albedo of the urban canyon – comparison of the two different algorithms (W. Pawlak, K. Fortuniak)

- Warsztaty "Probabilistyczne problemy w naukach atmosferycznych i hydrologicznych", Będlewo, 16-18.12.2002
udział w warsztatach, bez referatu.

2001

- Ogólnopolska Konferencja Metodyczna nt. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 26-28.09.2001
poster: System pomiarowy strumienia ciepła w gruncie (na podstawie eksperymentu w Łodzi) (W. Pawlak)

- Polish – Russian Symposium “Applied Climatology and Bioclimatology”, Łódź, 23 – 27.04. 2001.
referat: Measurements of soil heat flux and soil moisture in the city. Preliminary analysis of winter 2000/2001 measurements (W. Pawlak)