po polsku in English
dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ
 
Zakład Meteorologii i Klimatologii
Instytut Klimatologii i Hydrologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 233)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655952,
Fax: +42-6655951
Email: wlodzimierz.pawlak@geo.uni.lodz.pl 

     
  Wykształcenie
Stopień magistra: 1999, Magister geografii (klimatologia), Uniwersytet Łódzki
Stopień doktora: 2007, Doktor Nauk o Ziemi (klimatologia), Uniwersytet Łódzki
Stopień doktora habilitowanego: 2017, Doktor habilitowany Nauk o Ziemi (klimatologia), Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania badawcze
Klimat miasta:
 - pomiary bilansu energetycznego miast (metoda kowariancji wirów)
 - pomiary turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla między powierzchnią miejską a atmosferą (metoda kowariancji wirów)
 - pomiary turbulencyjnej wymiany metanu między powierzchnią miejską a atmosferą (metoda kowariancji wirów)
 - zastosowanie scyntylometru w badaniach turbulencji nad obszarem zurbanizowanym
 - pomiary i statystyczna analiza radiacyjnych cech klimatu miast (albedo efektywne powierzchni miejskiej oraz kanionu miejskiego)
 - numeryczne modelowanie klimatu miast (model albedo efektywnego kanionu miejskiego)
Wymiana energii, masy i pędu między powierzchnią Ziemi a atmosferą:
 - pomiary strumieni masy (dwutlenek wegla, para wodna, metan) i energii (strumienie ciepła jawnego i utajonego) metodą kowariancji wirów na terenach pozamiejskich (podmokłych, rolniczych, itd.)
Radon (Rn-222) jako czynnik zagrożenia środowiskowego:
 - pomiary stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym i glebie
 - analiza wpływu warunków meteorologicznych na stężenie radonu w powietrzu atmosferycznym w zależności od stopnia  przekształcenia powierzchni czynnej przez człowieka
 
Dydaktyka

 - podstawy meteorologii 
 - metody pomiarowe w meteorologii i ochronie powietrza
 - nowoczesne techniki pomiarowe i komputerowe w meteorologii i prognozowaniu pogody
 - dynamika warstwy tarciowej
 - fizyka dla geografów
 - pracownia magisterska
 - ćwiczenia terenowe z meteorologii
 - seminarium licencjackie

Przynależność do towarzystw naukowych
International Association for Urban Climate
(www.urban-climate.org)
Polskie Towarzystwo Geofizyczne
(www.imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/ptg/index.html)

20

 

2