po polsku in English
dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ
 
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Narutowicza 88 (pokój 233)
90-139 Łódź
  
Tel: +42-6655952
Fax: +42-6655951
Email: wpawlak@uni.lodz.pl; wlodzimierz.pawlak@geo.uni.lodz.pl 

     
  SPIS PUBLIKACJI / PUBLICATIONS

2019

Chambers, S.D, Podstawczyńska, A., Pawlak, W., Fortuniak, K., Williams, A.G., Griffiths, A.D., 2019, Characterizing the State of the Urban Surface Layer Using Radon-222, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124, 770-788, DOI 10.1029/2018JD029507. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., Podstawczyńska, A., Siedlecki, M., Wibig, J., Wilk, Sz., 2019, Łódzkie badania klimatu miasta, Acta Geographica Lodziensia, 108, 35-49, https://doi.org//10.26485/AGL/2019/108/3. PDF

2018
Qiu C., Zhu D., Ciais, P., Guenet, B., Krinner, G., Peng, S., Aurela, M., Bernhofer, C., Brümmer, C., Bret-Harte, S., Chu, H., Chen, J., Desai, A.R., Dušek, J., Euskirchen, E.S., Fortuniak, K., Flanagan, L.B., Friborg, T., Grygoruk, M., Gogo, S., Grünwald, T., Hansen, B.U., Holl, D., Humphreys, E., Hurkuck, M., Kiely, G., Klatt, J., Kutzbach, L., Largeron, C., Laggoun-Défarge, F., Lund, M., Lafleur, P.M., Li, X., Mammarella, I., Merbold, L., Nilsson, M.B.,  Olejnik, J., Ottosson-Löfvenius, M., Oechel, W., Parmentier, F.-J.,W., Peichl, M., Pirk, N., Peltola, O., Pawlak, W., Rasse, D., Rinne, J., Shaver, G., Schmid, H.P., Sottocornola, M., Steinbrecher, R., Sachs, T., Urbaniak, M., Zona, D., Ziemblinska, K., 2018, ORCHIDEE-PEAT (revision 4596), a model for northern peatland CO2, water, and energy fluxes on daily to annual scales, Geoscientific Model Developement, 11, 497-519, DOI 10.5194/gmd-11-497-2018. PDF

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2018, Long-term Turbulent Sensible-Heat-Flux Measurements with a Large-Aperture Scintillometer in the Centre of Łódź, Central Poland. Boundary-Layer Meteorology, 167, 469-492, DOI 10.1007/s10546-017-0331-5. PDF

2017

Pawlak, W., 2017, Wpływ typu zabudowy na intensywność turbulencyjnej wymiany masy i energii w Łodzi – wstępne wyniki badań porównawczych z lat 2013–2016, Annales Universitatis Mariae Cuire-Skłodowska, Sectio B, vol. LXXII, 41-56. PDF

Siedlecki, M., Pawlak. W., Fortuniak, K., Zieliński, M., 2017, Porównanie wybranych metod uzupełniania luk w pomiarach kowariancyjnych strumienia ciepła utajonego w różnych typach środowiska, Przegląd Geofizyczny, LXII, 3-4, 179-195.
PDF


Pawlak, W., Fortuniak, K, Siedlecki, M., Zieliński, 2017, On the intensity of methane exchange between the urban surface and atmosphere: Are cities comparable sources of methane to wetlands? International Association on Urban Climate Newsletter, 63, 16-21. PDF

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2017, Influence of Mean Rooftop-Level Estimation Method on Sensible Heat Flux Retrieved from a Large-Aperture Scintillometer Over a City Centre, Boundary-Layer Meteorology, 164, vol. 2, 281-301. DOI 10.1007/s10546-017-0254-1. PDF

Fortuniak, K.,
Pawlak., W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2017, Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology, 232, 306-318. PDF

Fortuniak, K., Przybylak, R., Araźny, A., Pawlak, W., Wyszyński, P., 2016, Sea water surface energy balance in the Arctic fjord (Hornsund, SW Spitsbergen) in May–November 2014. Theoretical and Applied Climatology, 128, 959-970. PDF

2016

Okupny, D., Fortuniak, K., Kloss, M., Ziułkiewicz, M., Forysiak, J., Fortuniak, A., Bednorz,, L., Pawlak, W., 2016, Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna  mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych  warunków wodnych i szaty roślinnej  (Dolina Biebrzy, NE Polska), Acta Geographica Lodziensia, 105, 149-162.

Pawlak, W., 2016, Wybrane wyniki pomiarów strumieni turbulencyjnych netto gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu) w centrum Łodzi w latach 2013–2015, Acta Geographica Lodziensia, 104, 87-99. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedelcki, M., 2016, Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich, rolniczych i naturalnych, Acta Geographica Lodziensia, 104, 101-112. PDF

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak., K., Zieliński, M., 2016, Międzydobowa zmienność parowania terenowego w obszarach zurbanizowanych i różnych typach roślinności paranaturalnej, Acta Geographica Lodziensia, 104, 213-222. PDF

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2016, Turbulencja optyczna w centrum miasta w świetle pomiarów scyntylometrycznych na przykładzie Łodzi, Acta Geographica Lodziensia, 104, 75-85. PDF


Chambers, S.D., Podstawczyńska A., Williams, A.G., Pawlak, W., 2016, Characterising the influence of atmospheric mixing state on Urban Heat
Island Intensity using Radon-222, Atmospheric Environment, 147, 355-368
. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedelcki, M., Zieliński., M., 2016, Urban - wetland contrast in turbulent exchange of methane. Atmospheric Environment, 145, 176-191. PDF


Podstawczyńska, A., Pawlak., W., 2016, Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near-ground air layer, Nukleonika, 61, 231-237, doi: 10.1515/nuka-2016-0039. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2016, Eddy covariance measurements of the net turbulent methane flux in the city centre – results of 2-year campaign in Łódź, Poland. Atmos. Chem. Phys., 16, 8281-8294, 2016, doi:10.5194/acp-16-8281-2016. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedelcki, M., 2016, Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland, Proceedings of 1st Batlic Earth Conference "Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region", 13-17.06.2016, Nida, Litwa. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Forysiak, J., Ziułkiewicz, M., Fortuniak, A., Okupny, D., 2016, Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy), w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 19-31. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Podstawowe zagadnienia wyznaczania strumieni turbulencyjnych na podstawie pomiarów wykonanych metodą  kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową, w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 33-65. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2016, Metody weryfikacji jakości danych i określania obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych, w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 67-94. PDF

Pawlak, W., Fortuniak., 2016, Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA) do obliczania turbulencyjnych strumieni masy i energii z zastosowaniem metody kowariancji wirów (na przykładzie pomiarów w Kopytkowie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego), w: K. Fortuniak (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią  ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łódź 2016, s. 95-126. PDF

Siedlecki, M., Pawlak. W., Fortuniak, K., Zieliński, M., 2016, Wetland evaporation: eddy covariance measurements in the Biebrza Valley, Poland, Wetlands, 36, 1055-1067. PDF

2015

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2015, Net turbulent fluxes of methane and carbon dioxide in the city of Łódź, Poland – comparison of diurnal and seasonal variability, Proceedings of International conference on Urban Climate 9, 20-24.07.2015, Toulouse, Francja. PDF

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., Zieliński, M., 2015, Wstępne wyniki oceny zmienności parowania terenowego nad polem uprawnym z wykorzystaniem metody kowariancyjnej, metody Penmana-Monteitha i pomiarów ewaporometrycznych, Przegląd Geofizyczny, LX, 3-4, 187-204. PDF

2014

Pawlak, W., 2014, Turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w zmienności rocznej i dobowej, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 23 (2), 131-139. PDF

Fortuniak, K.,
Pawlak, W., 2014, Selected spectral characteristics of wind turbulence over urbanised area in the centre of Łódź, Poland, Boundary Layer Meteorology, DOI 10.1007/s10546-014-9966-7. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., Wibig, J., Piotrowski, P., 2014, Greenhouse gases exchange at wetlands – methodological considerations on the experience of one year eddy covariance measurements at Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Nowosybirsk, Rosja. PDF

Fortuniak, K., Pawlak,  W., Preliminary results of net ecosystem exchange of greenhouse gases (CO2, CH4, H2O) at wetland of Biebrza National Park, Poland, Proceedings of the 4th International Field Symposium „West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past And Present”, 04-17.08.2014, Nowosybirsk, Rosja.
PDF

Fortuniak., K., Kłysik, K., Pawlak, W., Podstawczyńska, A., Siedlecki, M., Wibig., J., Zieliński, M., 2014, Singularities of the urban climate of Łódź,  Central Poland, [w:] Natural Environment of Poland and its protection in Łódź University Geographical Research, 125-150.


2013

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Turbulent sensible heat flux in Łódź, Central Poland, obtained from scintillometer and eddy covariance measurements, Meteorologische Zeitschrift, DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0448. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Integral turbulence statistics over a central European city centre, Boundary-Layer Meteorology, 146, vol. 2, 257-276. DOI 10.1007/s10546-012-9762-1. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Long term measurements of the energy balance in the urban area in Łódź,
central Poland, Proceedings of  7th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Szwecja. PDF


Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2013, Surface energy balance and exchange of greenhouse gases in Eastern
Poland wetland – A new EC site in Biebrza National Park, Proceedings of  7th Study Conference on BALTEX, 10-14.06.2013, Borgholm, Szwecja. PDF

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2013, Long term turbulence measurements over urbanized area in Łodź, central Poland, Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology “Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence “, Florencja, 25-26.02.2013. PDF


Pawlak, W., Fortuniak., 2013, 12 years of energy balance and carbon dioxide flux measurements in Łodź, Poland,, Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology “Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence “, Florencja, 25-26.02.2013. PDF

Zieliński, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2013, Scintillometer measurements of the sensible heat flux in Łódź, central Poland,, Proceedings of the International Conference on Urban Climate and History of Meteorology “Two Hundred Years of Urban Meteorology in the Heart of Florence “, Florencja, 25-26.02.2013. PDF


2012

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M., Zieliński M. 2012, Urban flux measurements in Łódź, central Poland. FLUXLETTER, the Newsletter of FLUXNET, 5, 14-20. PDF

Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2012, Porównanie wybranych metod określania parowania w Łodzi, Przegląd Geofizyczny, Rocznik LVII, zeszyt 2, 211-221. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Kłysik, K., 2012, Wybrane problemy metodyczne pomiaru turbulencyjnej wymiany dwutlenku węgla na terenie podmokłym – Biebrzański Park Narodowy 2012, Przegląd Geofizyczny, Rocznik LVII, zeszyt 2, 255-265. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Zieliński, M., 2012, Urban rural carbon dioxide flux differences in central Poland (preliminary results), Proceedings of International conference on Urban Climate 8, 6-10.08.2012, Dublin, Irlandia.
PDF

Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K., 2012, The frequency distribution of hourly and daily sum of evaporation in Lodz, Proceedings of International conference on Urban Climate 8, 6-10.08.2012, Dublin, Irlandia.

Zieliński, M., Fortuniak,. Pawlak, W., Siedlecki, M., 2012, Sensible heat flux in Lodz – scintillometer and eddy covariance measurements, Proceedings of International conference on Urban Climate 8, 6-10.08.2012, Dublin, Irlandia. PDF

Zieliński, M., Fortuniak,. Pawlak, W., 2012, Turbulence sensible heat flux in Łódź obtained from scintillometer measurements – comparison of free and mix algorithms, Contemporary Trends in Geoscience, vol. 1, 109-117.

Pawlak W., Siedlecki M., 2012, Typ powierzchni miejskiej a turbulencyjna wymiana dwutlenku węgla (na przykładzie Łodzi), Woda – środowisko – Obszary Wiejskie, 12 z. 2 (38), 185-196. PDF

2011

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2011, Carbon dioxide flux in the centre of Łódź, Poland - analysis of a 2-year eddy covariance measurement data set, International Journal of Climatology, 31, 232–243, DOI: 10.1002/joc.2247. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2011, CO2 flux measurements in Łódź, Poland, International Association for Urban Climate Newsletter, 40, 20–24. PDF

Pawlak, W., 2011, Turbulent exchange of carbon dioxide between urban surface and atmosphere (Łódź, Poland case study), Proceedings of 19th International Congress Of Biometeorology, 04-08.12.2011, Auckland, Nowa Zelandia.

Fortuniak, K., Wibig, J., Pawlak, W., 2011, Turbulence characteristics, short time wind gusts and wind pulsations in urban location, Proceedings of 19th International Congress Of Biometeorology, 04-08.12.2011, Auckland, Nowa Zelandia.

2010

Pawlak, W., 2010, Ekstremalne wartości turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla w centrum Łodzi na tle warunków meteorologicznych, [w:] Bednorz, E., Kolendowicz, L., (Eds.), 2010, Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 163-175. PDF

Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2010, Dobowa zmienność turbulencyjnego strumienia netto pary wodnej w Łodzi, [w:] Bednorz, E., Kolendowicz, L., (Eds.), 2010,
Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 177-188. PDF

Fortuniak, K., Kłysik, K., Siedlecki, M., Pawlak, W., 2010, Turbulencyjny strumień ciepła jawnego na terenach miejskich - wstępne wyniki porównania metody scyntylometrycznej i kowariancji wirów, [w:] Bednorz, E., Kolendowicz, L., (Eds.), 2010, Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 151-162. PDF

Podstawczyńska, A., Kozak, K., Pawlak, W., Mazur, J., 2010, Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions, Nukleonika, International Journal of Nuclear Research, Institute of Nucelar Chemistry and Technology, 55 (4), 543-547. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2010, Measurements of vertical carbon dioxide net flux in the center of Łódź - preliminary results from the period 2006-2009,
Acta Agrophysica, 179, 59-70. PDF

Pawlak, W., 2010, Zastosowanie metody kowariancji wirów do pomiarów turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto na terenie miejskim, [w:] Barwiński, M., (Ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t.2, 265-274. PDF

Siedlecki, M., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2010, Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej, [w:] Barwiński, M., (Ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t.2, 359-367. PDF

2009

Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., 2009, Carbon dioxide flux in the center of Łódź, Poland - analysis of two years eddy covariance measurements data set, Proc. 7th Int. Conf. on Urban Climate, 29 June -3 July, 2009, Yokohama, Japan, CD-rom. PDF

Podstawczyńska, A., Kozak, K., Hovhanissyan, H., Pawlak, W., 2009, Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim, Prace Geograficzne IGiGP UJ, z. 122, 133-146. PDF

Pawlak, W., 2009, Efektywne albedo powierzchni miejskiej, Folia Geographica Physica, 9, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 166 ss. spis treści

Bärring, L., Pawlak, W., Fortuniak, K., Andrae, U., 2009, High-resolution simulation of a windstorm event to assess sampling characteristics of windstorm measures based on observations, Proc. 2nd Int. Lund RCM Workshop, Lund, 4-8 May 2009, 155-156. PDF

2008

Fortuniak, K., Grimmond, C.S.B., Offerle, B., Pawlak, W., Siedlecki, M., 2008, Singularities of turbulent urban heat fluxes in Łódź (Cechy charakterystyczne turbulencyjnych strumieni ciepła w mieście na przykładzie Łodzi), [w:] Kłysik, K., Wibig, J., Fortuniak, K., (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 233-242. PDF

Pawlak, W., 2008, Modelling of urban canyon effective albedo with Monte Carlo method, [w:] Kłysik, K., Wibig, J., Fortuniak, K., (red.) - Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 233-242. PDF

2007

Pawlak, W., Fortuniak, K., Offerle, B., Grimmond, C.S.B., 2007, Zastosowanie metody korelacyjnej do pomiarów strumieni CO2 i H2O z powierzchni trawiastej (Application of the correlation method to measurements of CO2 and H2O fluxes from the grass surface), Przegląd Geofizyczny, LII, 2, 95-106. PDF

2006

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Pawlak, W., 2006, Intra-urban differences of surface energy fluxes in a central European city. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 45, 125-136. PDF

Pawlak, W., 2006, Pomiary albedo efektywnego w mieście, Annales Universitatis Mariae Cuire-Skłodowska, Sectio B, vol. LXI, 353-361. PDF

Podstawczyńska, A., Pawlak, W., 2006, Pomiary wybranych elementów meteorologicznych w kanionie ulicznym Łodzi, Annales Universitatis Mariae Cuire-Skłodowska, Sectio B, vol. LXI, 370-379. PDF

Pawlak, W., 2006, Daily and annual variability of effective albedo of urban surface - Łódź case study, Proc. 6th Int. Conf. on Urban Climate, 766-769. PDF

2005

Pawlak, W., Fortuniak, K., Podstawczyńska, A., 2005, The influence of urban canyon parameters on downward total solar radiation values - measurements and modelling, DWD, Annalen der Meteorologie, 41(1), 200-203. PDF

Pawlak, W., Siedlecki, M., Fortuniak, K., Kłysik, K., 2005, Dobowa zmienność strumienia CO2 nad polem pszenżyta, Acta Agrophysica, 6(2), 473-483. PDF

2004

Pawlak, W., Fortuniak, K., Kłysik, K., Wibig, J., Siedlecki, M., Offerle, B.D., Grimmond, S., 2004, Pomiary składników bilansu energetycznego w Łodzi w latach 2000-2004 (summary: Energy balance components measurements in Łódź in the period 2000-2004), Acta Geographica Lodziensia, 89, 179-194. PDF

Siedlecki, M., Pawlak, W., 2004, Sumy miesięczne opadów atmosferycznych w łodzi w latach 1903-2003 (summary: Monthly precipitation totals in Łódź in the period 1903-2000), Acta Geographica Lodziensia, 89, 73-83. PDF

2003

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2003, Chaotic attractors in urban roughness sub-layer turbulence, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, , vol. 1, 391-394. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2003, Application of physical model to study effective albedo of the urban canyon, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, vol. 1, 233-236. PDF

Pawlak, W., Siedlecki, M., 2003, Radiation temperature of the different vertical surfaces of the buildings in Łódź, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, , vol. 1, 237-240. PDF

Podstawczyńska, A., Pawlak, W., 2003, Daily course of ultraviolet and total solar radiation in an urban canyon - Łódź case study, Proc. 5th Int. Conf. on Urban Climate, vol. 1, 275-278. PDF

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2003, Estimation of the effective albedo of the urban canyon - comparison of the two different algorithms, Acta Univ. Wrat., 2542, 361-367. PDF

2002

Fortuniak, K., Pawlak, W., 2002, Solarne pływy półdobowe ciśnienia atmosferycznego w Łodzi, Przegląd Geofizyczny, XLVII, z. 1-2, 15-26. PDF

2001

Pawlak, W., 2001, Measurements of soil heat flux and soil measurements in the city, preliminary analysis of winter 2000/2001 measurements, Papers of Polish-Russian Symposium "Applied Climatology and Bioclimatology", 37-46.

Pawlak, W., 2001, System pomiarowy strumienia ciepła w gruncie (na podstawie eksperymentu w Łodzi), Annales Universitatis Mariae Cuire-Skłodowska, Sectio B, vol. LV/LVI, 269-276.